„Vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimas“

Dėl vėžinių susirgimų ES ir kitose išsivysčiusiose šalyse įvyksta maždaug 53 proc. visų su darbu susijusių mirčių, todėl būtina turėti patikimus duomenis apie vėžio rizikos veiksnius darbo vietose, nes jie nepaprastai svarbūs užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą ir kuriant našią ir tvarią ekonomiką.

EU-OSHA planuoja atlikti Vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimą, kuris padės tiksliau nustatyti dažniausiai grėsmę keliančius vėžio rizikos veiksnius. Tyrimu taip pat siekiama nustatyti, kada dažniausiai patiriamas kenksmingas poveikis, ir darbuotojų, kuriuos veikia įvairūs vėžio rizikos veiksniai, įskaitant asbestą, benzeną, chromą, dyzelinių variklių išmetamąsias dujas, nikelį, silicio dioksido dulkes, UV spinduliuotę, medienos dulkes ir kt., skaičių ir ypatumus. Tyrimo tikslas – geriau parengti informuotumo didinimo kampanijas bei prevencines priemones ir padėti formuoti faktais pagrįstą politiką.

Galimybių studija dėl apklausos kancerogenų poveikiui darbuotojams įvertinti, parengta remiantis sėkminga Australijos apklausa, kuriai naudota pažangi priemonė profesiniam poveikiui įvertinti (profesinė integruotoji poveikio vertinimo sistemos duomenų bazė OccIDEAS), užbaigta 2017 m. Paruošiamieji darbai pradedami 2020 m. pasirenkant šalis, kuriose tyrimas bus vykdomas pirmiausiai, ir atliekant pirmuosius metodikos rengimo ir Australijos modelio pritaikymo Europai darbus. Tam bus naudojama Australijos apklausos programa (OccIDEAS).

Tyrimas bus rengiamas ir vykdomas 2021–2022 m., o pirmąsias išvadas planuojama paskelbti 2023 m. 2024 m. atlikus vertinimą, bus nuspręsta į tyrimą įtraukti daugiau šalių ir papildomus rizikos veiksnius.

Share this on: