„Vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimas“

EU-OSHA vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrime nagrinėjama, kokį poveikį Europos darbuotojams daro atrinkti vėžio rizikos veiksniai. Tūkstančių darbuotojų iš šešių šalių prašoma atsakyti į klausimus apie jų kasdien vykdomas užduotis, kurie yra pritaikyti prie jų dabartinio darbo.

Dėl vėžinių susirgimų ES ir kitose išsivysčiusiose šalyse įvyksta maždaug 53 proc. visų su darbu susijusių mirčių, todėl būtina turėti patikimus duomenis apie vėžio rizikos veiksnius darbo vietose, nes jie nepaprastai svarbūs užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą ir kuriant našią ir tvarią ekonomiką.

EU-OSHA atlieka vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimą, kuris padės tiksliau nustatyti dažniausiai grėsmę keliančius vėžio rizikos veiksnius. Tyrimu taip pat siekiama nustatyti, kada dažniausiai patiriamas kenksmingas poveikis, ir darbuotojų, kuriuos veikia įvairūs vėžio rizikos veiksniai, įskaitant asbestą, benzeną, chromą, dyzelinių variklių išmetamąsias dujas, nikelį, silicio dioksido dulkes, UV spinduliuotę, medienos dulkes ir kt., skaičių ir ypatumus. Tyrimo tikslas – geriau parengti informuotumo didinimo kampanijas bei prevencines priemones ir padėti formuoti faktais pagrįstą politiką.

Tyrimu taip pat siekiama pateikti informacijos, kuri galėtų būti naudinga atnaujinant ES teisės aktus, kai tinkama, pagerinti apsaugą nuo pavojingųjų medžiagų ir kovoti su profesiniu vėžiu, visų pirma rengiant galimus būsimus Kancerogenų, mutagenų ir reprodukcijai toksiškų medžiagų direktyvos pakeitimų pasiūlymus.

Be to, tikimasi, kad šis tyrimas prisidės prie Europos kovos su vėžiu plane numatytų DSS veiksmų ir padės įgyvendinti vieną iš pagrindinių 2021–2027 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos uždavinių, susijusių su darbo sukeliamų ligų, ypač vėžio, prevencijos gerinimu.

Skaityti apklausos projekto apžvalgą

Tyrimo etapai

2017 m.

Buvo užbaigta galimybių studija dėl apklausos kancerogenų poveikiui darbuotojams įvertinti, parengta remiantis sėkminga Australijos apklausa, kuriai naudota pažangi priemonė profesiniam poveikiui įvertinti (profesinė integruotoji poveikio vertinimo sistemos duomenų bazė „OccIDEAS“).

2020 m.

Paruošiamieji darbai pradėti pasirenkant šalis, kuriose tyrimas bus vykdomas pirmiausiai, ir atliekant pirmuosius metodikos rengimo ir Australijos modelio pritaikymo Europai darbus. Tam bus naudojama Australijos apklausos programa („OccIDEAS“).

2021 ir 2022 m.

Tyrimas parengtas, pritaikytas ir išverstas. 2022 m. pavasarį atliktas bandomasis projektas. Tyrimas vietoje vykdomas 2022 m. rugsėjo mėn. – 2023 m. sausio mėn. šešiose ES valstybėse narėse: Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Kvalifikuoti pokalbių rengėjai susisieks su darbuotojais mobiliuoju telefonu, kad užpildytų beveik 25 000 klausimynų.

2023 ir 2024 m.

Išvadas planuojama paskelbti 2023 m. pabaigoje. EU-OSHA taip pat paskelbs ataskaitą, kurioje aprašys naujovišką metodiką. Tyrimo rezultatus papildys antrinės analizės, susijusios su išsamiais konkrečių temų tyrimais. Atlikus vertinimą, bus nuspręsta į tyrimą įtraukti daugiau šalių ir papildomus rizikos veiksnius.