Saugių darbo vietų kampanijos

Sveikų darbo vietų kampanijos – puikus informuotumo didinimo veiklos pavyzdys. Jas įgyvendinant, mūsų puoselėjamos idėjos pasiekia darbo vietas visoje Europoje.

Sveikų darbo vietų kampanijų šūkis – „Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.“ Šį šūkį padedame populiarinti sudarydami jums galimybę naudotis nemokamomis praktinėmis gairėmis ir priemonėmis. Per kiekvieną kampaniją taip pat įteikiami Geros praktikos apdovanojimai ir Saugių darbo vietų kampanijos filmo apdovanojimas.

Šiuo metu tai yra didžiausios tokio pobūdžio kampanijos pasaulyje. Prisijunkite prie mūsų, pasinaudokite mūsų internetiniu DSS kampanijos priemonių rinkiniu ir pradėkite savo kampaniją.

Saugių darbo vietų kampanijos įgyvendinamos nuo 2000 m. Anksčiau jos vadintos Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitėmis.

Išsamesnė informacija apie kampanijas pateikiama toliau.

2023 - 2025: Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje

2023–2025 m. Saugių darbo vietų kampanijos didina informuotumą apie naujų skaitmeninių technologijų poveikį darbui ir darbo vietoms, taip pat apie susijusius darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) iššūkius bei galimybes. Jos taip pat suteikia galimybę keistis gerosios patirties sprendimais.

Pagal 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginėje programoje nustatytą „nulinės vizijos“ metodą į su darbu susijusias mirtis ir Europos skaitmeninės strategijos tikslus, šia kampanija siekiama DSS įtraukti į platesnes ES politikos diskusijas, taip pat atsižvelgti į lyčių aspektą ir konkrečių darbuotojų grupių poreikius, kuriems kyla didesnė rizika.

Kampanijos struktūrą sudaro penkios prioritetinės sritys:

  • Darbas skaitmeninėse platformose
  • Pažangioji robotika ir dirbtinis intelektas
  • Nuotolinis darbas
  • Išmaniosios skaitmeninės sistemos
  • Darbuotojų valdymas pasitelkiant dirbtinį intelektą

Kampanija daugiausia grindžiama 2020–2023 m. DSS apžvalgos dėl skaitmeninimo išvadomis ir ištekliais, tačiau taip pat apima EU-OSHA mokslinius tyrimus kitose srityse, pavyzdžiui, prognozavimo tyrimus ir DSS apžvalgą dėl skatinimo laikytis taisyklių.

2020–2022 m. „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“

Pagrindinė 2020–2022 m. kampanijos tema – su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencija. 

 

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai vis dar yra labiausiai paplitęs su darbu susijęs negalavimas Europoje.

Su laikysena susiję rizikos veiksniai, kartotiniai judesiai, varginanti arba skausmą sukelianti padėtis, svorių kilnojimas ar transportavimas, – visa tai yra labai dažni darbo vietos rizikos veiksniai, kurie gali sukelti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus. Atsižvelgiant į tai, kaip plačiai paplitę tokie sutrikimai, akivaizdu, kad reikia labiau stengtis didinti informuotumą apie tai, kaip jų išvengti.

Kampanijoje išsamiai apžvelgiamos šios niekaip neišsprendžiamos problemos priežastys. Įgyvendinant šią kampaniją siekiama skleisti kokybišką informaciją šia tema, skatinti visapusišką požiūrį į šios problemos sprendimą ir pasiūlyti praktines priemones ir sprendimus, galinčius padėti darbo aplinkoje. 

Daugiau informacijos apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus

2018–2019 m. „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“

Pavojingų medžiagų poveikis Europos darbo vietose pasireiškia daug dažniau, nei mano dauguma žmonių, ir reikia imtis aktyvesnių veiksmų siekiant apsaugoti darbuotojus nuo tokių pavojų. 2018–2019 m. kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ buvo siekiama didinti informuotumą apie pavojingas medžiagas darbo vietoje ir jų keliamą riziką, taip pat kurti prevencijos kultūrą platinant kampanijos medžiagą ir vykdant propagavimo ir dalyvavimo skatinimo veiklą. Per šią kampaniją buvo sukurta žinių bazė dėl veiksmingo pavojingų medžiagų valdymo būdų, įskaitant informaciją apie galiojančią teisės aktų ir politikos sistemą, gerosios praktikos sprendimus, priemones ir dokumentus, taip pat su veiksmais, padedančiais užtikrinti sėkmingą komunikaciją ir informuotumo didinimą, susijusius pasiūlymus.

Ypač daug dėmesio įgyvendinant kampaniją buvo skiriama pažeidžiamoms grupėms, medžiagų pakeitimui, taip pat kancerogenams ir profesiniam vėžiui, kuris ES sukelia daugiausiai mirtinų profesinių ligų. Tęsdama šios kampanijos metu pradėtą darbą, EU-OSHA ir toliau aktyviai bendradarbiauja įgyvendinant Su kancerogenais susijusių veiksmų gaires – Europos veiksmų programą, kuria siekiama mažinti kancerogenų poveikį.

Daugiau informacijos apie saugų pavojingų medžiagų valdymą darbo vietoje

2016–2017 m. „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“

Kampanija „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ buvo skirta skatinti tvaraus darbo svarbą, būtent – saugias ir sveikas darbo sąlygas nuo pat žmogaus gyvenimo pradžios iki pabaigos. Senėjant Europos darbo jėgai ir didėjant pensinio amžiaus ribai, vis svarbiau tampa, kad darbo sąlygos būtų saugios, sveikos ir tinkamos. Tai padės žmonėms dirbti ilgiau ir sulaukti pensinio amžiaus geros sveikatos.
Per kampaniją buvo kalbama apie tai, kaip valdyti DSS darbo jėgai senėjant ir buvo raginama keistis informacija ir gerąja patirtimi. Demografiniai pokyčiai turi poveikį daugeliui darbo vietų Europoje. Tačiau įdiegdamos priemones darbo tvarumui užtikrinti, įmonės ir organizacijos gali kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį, didinti našumą ir taip visiems sudaryti saugesnes ir sveikesnes darbo sąlygas. 

 

 Daugiau informacijos apie senėjimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą

2014–2015 m. Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas

Prasta psichosocialinė darbo aplinka gali turėti didelį neigiamą poveikį darbuotojų sveikatai.

 

Su psichosocialine rizika susiduriama kiekvienoje darbo vietoje, tačiau net turint ribotus išteklius ją galima sėkmingai vertinti ir valdyti. Šia kampanija buvo siekiama teikti pagalbą ir gaires darbuotojams ir darbdaviams, kaip valdyti darbuotojų patiriamą stresą ir psichosocialinę riziką, paskatinti šiuo tikslu naudoti praktiškas, lengvai pritaikomas priemones.

 Daugiau informacijos apie psichosocialinę riziką ir stresą darbe

2012–2013 m. „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“

Agentūros 2012–2013 m. kampanijos pagrindinė tema – rizikos prevencija. Paprastai kalbant, prevencija yra su darbu susijusios rizikos valdymas siekiant svarbiausio tikslo – sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių.

Visa atsakomybė už rizikos valdymą tenka darbdaviams ir įmonių vyresniesiems vadovams, tačiau visos jų pastangos būtų bevaisės, jei darbuotojai nebūtų aktyvūs šios veiklos dalyviai.

Todėl per šią kampaniją buvo ypač pabrėžiama, kad labai svarbi įmonių vyresniųjų vadovų ir savininkų lyderystė ir tai, kad jie bendradarbiautų su darbuotojais, o darbuotojai aktyviai dalyvautų veikloje.

Daugiau informacijos apie lyderystę ir darbuotojų dalyvavimą

2010–2011 m. „Saugi techninė priežiūra“

Techninė priežiūra yra labai įprasta veikla – ji vykdoma kiekvienoje darbo vietoje, kiekviename pramonės sektoriuje ir yra svarbi visų atsakomybės lygmenų asmenims (ne tik tiems darbuotojams, į kurių pareigas įtraukti techninės priežiūros darbai).

Per šią kampaniją pabrėžta, kokia svarbi saugi techninė priežiūra, kuri yra sveikos ir saugios darbo praktikos pagrindas.

Be to, nors konkrečios jos dalys įvairiuose pramonės sektoriuose skiriasi (priklauso, pavyzdžiui, nuo naudojamų mašinų rūšių), bendruosius tinkamos techninės priežiūros principus galima pritaikyti visose Europos darbo vietose.

Kampanijos tikslai:

  • didinti suvokimą apie techninės priežiūros svarbą darbuotojų saugai ir sveikatai, su technine priežiūra siejamą riziką ir būtinybę saugiai atlikti techninės priežiūros darbus;
  • didinti informuotumą apie darbdavių teisinius ir kitokius įsipareigojimus saugiai atlikti techninę priežiūrą ir saugios techninės priežiūros naudą verslui;
  • skatinti taikyti paprastą ir sistemingą DSS valdymo metodą vykdant techninę priežiūrą, atliekant tinkamą rizikos vertinimą („penkios pagrindinės taisyklės“).

Žinoma, svarbiausias tikslas – stengtis, kad tiek dabar, tiek ateityje sumažėtų sužalotų arba susirgusių dėl netinkamos ar nepakankamos techninės priežiūros žmonių skaičius.

Daugiau informacijos

2008–2009 m. „Rizikos vertinimas“

Rizikos vertinimas yra darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo darbo vietoje pagrindas.

Šios kampanijos pagrindinis tikslas buvo skleisti integruotu valdymu grindžiamą požiūrį į rizikos vertinimą, padedant organizacijoms sistemingai vertinti riziką ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, imtis priemonių.

Siekta ne tik didinti informuotumą apie teisines darbdavių prievoles, susijusias su rizikos vertinimu, bet ir išaiškinti patį rizikos vertinimo procesą; rizikos vertinimas neturi būti sudėtingas ir biurokratiškas, ir jį gali atlikti ne tik ekspertai. Per šią kampaniją buvo siūloma vertinti riziką etapais, taikant paprastą metodą, kartu konsultuojantis su darbuotojais ir įtraukiant juos į procesą.

Vykdydami šią kampaniją sukūrėme Sąveikiojo rizikos vertinimo internetu priemonę (OiRA), kurią galima pavadinti „XXI amžiaus sprendimu“, padėsiančiu mažosioms ir labai mažoms įmonėms užtikrinti geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą. Pagal OiRA projektą tūkstančiai mažųjų įmonių visoje ES gali paprastai ir be didelių sąnaudų atlikti rizikos vertinimus.

Daugiau informacijos

2007–2008 m. „Sveikų darbo vietų iniciatyva“

Sveikų darbo vietų iniciatyva siekta, kad mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbdaviai ir darbuotojai galėtų lengvai gauti informacijos apie tai, kaip kurti saugesnes, sveikesnes ir našesnes darbo vietas.

Ši iniciatyva buvo įgyvendinama 12 Europos Sąjungos valstybių narių: Kipre, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje, taip pat Turkijoje ir Kroatijoje.

Šios MVĮ skirtos kampanijos šūkis – „Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.“

Daugiau informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą labai mažose ir mažosiose įmonėse

2007 m. „Mažinkime krūvį (kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai)“

Kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai – tai kūno raumenų, sąnarių, sausgyslių, raiščių ir nervų pažeidimai. Jie yra dažniausia darbuotojų nedarbingumo priežastis iš esmės visose ES valstybėse narėse.

Šia kampanija buvo siekiama padėti spręsti šią problemą vadovaujantis integruotu požiūriu, pabrėžiant, kad norint išvengti kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų turėtų būti užtikrinamas darbdavių, darbuotojų ir valdžios atstovų bendradarbiavimas.

Per šią kampaniją buvo ypač pabrėžiama „krūvio valdymo“ koncepcija, pagal kurią svarbu atsižvelgti ne tik, pavyzdžiui, į krovinių kėlimą, bet ir į visokį kitokį krūvį, kurį patiria žmogaus organizmas dėl aplinkos veiksnių, taip pat į darbo užduoties atlikimo tempą.

Taip pat buvo pabrėžiama, kad labai svarbu stengtis neprarasti darbuotojų, patyrusių arba šiuo metu patiriančių kaulų ir raumenų sistemos sutrikimus, juos reabilituoti ir padėti jiems grįžti į darbą.

Daugiau informacijos apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus

2006 m. „Saugi pradžia – jauni darbuotojai“

Šios kampanijos tikslas buvo užtikrinti jaunų darbuotojų saugą ir sveikatą profesinės veiklos pradžioje.

Jauni darbuotojai darbo aplinkoje yra itin pažeidžiami, nes dažnai nepakankamai rūpinamasi jų sauga ir sveikata.

Vis dėlto daugelio jaunuoliams darbe gresiančių nelaimingų atsitikimų ir sveikatos problemų galima išvengti. Be to, jauni darbuotojai labai domisi informacija apie darbuotojų saugą ir sveikatą, o sužinoję apie galimus pavojus saugosi jų.

Per šią kampaniją buvo stengiamasi geriau informuoti apie riziką jaunus darbuotojus ir jų darbdavius darbo vietose, taip pat mokyklose ir kolegijose, siekiant kuo anksčiau pradėti kalbėtis su jaunuoliais apie šias problemas ir išugdyti jų rizikos prevencijos kultūrą.

Daugiau informacijos apie jaunimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą

2005 m. „Mažinkime triukšmą!“

Triukšmo poveikį patiria toli gražu ne vien statybos ar gamybos pramonės šakų darbuotojai. Triukšmas gali kelti problemų labai įvairioje darbo aplinkoje, pavyzdžiui, gamyklose ar ūkiuose, skambučių centruose ar koncertų salėse.

Šios kampanijos tikslas buvo spręsti problemas, susijusias su triukšmo valdymu darbe. Jos šūkis: „Triukšmas darbe – jis gali jums kainuoti daugiau negu klausa“.

Daugiau informacijos apie triukšmo keliamas problemas iš „OSHwiki“

2004 m. „Statykime saugiai“

Statyba yra viena svarbiausių Europos pramonės šakų.

Deja, šio sektoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos būklės rodikliai yra vieni blogiausių; dėl to įmonės ir mokesčių mokėtojai kasmet patiria milijardus eurų nuostolių, o žmonės – didelių kančių.

Šios kampanijos tikslas buvo padėti visiems statybos pramonės suinteresuotiesiems subjektams kurti saugesnę, sveikesnę ir našesnę darbo aplinką.

Daugiau informacijos „OSHwiki“

2003 m. „Pavojingos medžiagos – elkimės atsargiai“

Milijonai darbuotojų Europoje dirba su pavojingomis medžiagomis, todėl jei nepavyksta užtikrinti tinkamo susijusios rizikos valdymo, šios medžiagos gali įvairiais būdais pakenkti žmonių sveikatai.

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus valdyti šią riziką yra darbdavių pareiga. Darbdaviams ir darbuotojams yra parengta daugybė pagalbinės informacinės medžiagos, tačiau vien to nepakanka – norint apsaugoti darbuotojų sveikatą, būtina imtis konkrečių veiksmų.

Šios kampanijos svarbiausias tikslas buvo didinti informuotumą apie riziką ir imtis priemonių, kad darbe naudojamos medžiagos būtų mažiau pavojingos sveikatai.

Daugiau informacijos apie saugų pavojingų medžiagų valdymą darbo vietoje

2002 m. „Įveikime įtampą“

Kiekvienais metais dėl darbuotojų patiriamos įtampos (streso) prarandama milijonai darbo dienų.

Pernelyg daug įtampą patiriančių darbuotojų nekalba apie savo problemas; pernelyg daug įmonių nesupranta, kokią didelę žalą tai daro jų verslui.

Šios kampanijos tikslas buvo padėti išvengti įtampos darbe ir ją valdyti.

Daugiau informacijos apie psichosocialinę riziką ir stresą darbe

2001 m. „Sėkmė nesuderinama su nelaimingais atsitikimais“

Kasmet visoje Europos Sąjungoje tūkstančiai žmonių žūsta dėl nelaimingų atsitikimų darbe. Taip pat įvyksta milijonai nelaimingų atsitikimų, dėl kurių darbuotojai negali grįžti į darbą ilgiau kaip tris dienas.

Ši problema yra itin aktuali mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Šios kampanijos tikslas buvo padėti išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

Daugiau informacijos apie triukšmo keliamas problemas iš „OSHwiki“

2000 m. „Atsisveikinkime su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais“

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai yra vieni dažniausių su darbu susijusių susirgimų, dėl kurių Europoje kenčia milijonai įvairiausių profesijų darbuotojų, o darbdaviai patiria milijardus eurų nuostolių.

Vis dėlto šios problemos didele dalimi būtų galima išvengti arba ją sumažinti, jei būtų laikomasi saugos ir sveikatos darbe taisyklių ir gerosios patirties gairių.

Šios pirmosios EU-OSHA kampanijos tikslas buvo veiksmingai valdyti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų riziką.

Daugiau informacijos apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus