Saugos ir sveikatos teisės aktai

Įvairios Bendrijos priemonės darbuotojų saugos ir sveikatos srityse buvo taikomos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 straipsnį. Europos direktyvos yra teisiškai įpareigojančios ir turi būti perkeltos į valstybių narių nacionalinę teisę.

Europos direktyvose nustatyti būtinieji reikalavimai ir esminiai principai, pavyzdžiui, prevencijos ir rizikos vertinimo principas, taip pat darbdavių ir darbuotojų atsakomybės. Europos gairių rinkiniu siekiama palengvinti Europos direktyvos įgyvendinimą ir Europos standartizacijos organizacijų taikomus Europos standartus.

ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginė programa 2021–2027 m. paskelbta Europos socialinio teisių ramsčio veiksmų plane nurodo pagrindinius prioritetus ir veiksmus, būtinus pagerinti darbuotojų sveikatą ir saugą. Programoje vadovaujamasi trišaliu požiūriu ir siekiama trijų pagrindinių tikslų: numatyti pokyčius ir su jais susitvarkyti, gerinti prevencinę sistemą ir didinti pasirengimą.

Daugiau informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą galima rasti Europos Komisijos Užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato interneto svetainėje.

Toliau esančiose skiltyse pateikiama informacija apie Europos teisės aktus, jų įgyvendinimą ir kitus pagal temą suskirstytus darbuotojų saugos ir sveikatos praktinius dokumentus.