You are here

REACH – Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas.

Santrumpa REACH reiškia Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentą. Pagal bendrą cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo ir autorizacijos sistemą informacija apie medžiagų keliamą riziką ir veiksmus, kurių rekomenduojama imtis šiai rizikai valdyti, turi būti teikiama visoje gamybos grandinėje.

REACH reglamente taip pat reikalaujama, kad įmonės arba fiziniai asmenys, naudojantys cheminę medžiagą – atskirą ar esančią mišinio sudėtyje – savo pramoninėje ar profesinėje veikloje, perduotų informaciją cheminių medžiagų gamintojams arba Europos cheminių medžiagų agentūrai (angl. European Chemicals Agency, ECHA). Šios įmonės vadinamos tolesniais naudotojais. Tolesni naudotojai, užtikrindami saugų medžiagų naudojimą vietoje ir perduodami susijusią informaciją savo tiekėjams ir klientams, atlieka pagrindinį vaidmenį didinant saugų cheminių medžiagų naudojimą.

Reglamentas taip pat yra tiesiogiai susijęs su Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentu, kuriame nurodytos pavojingumo ir atsargumo frazės ir piktogramos, sudarančios svarbų darbo vietų apsaugai naudingos informacijos šaltinį.

Nuorodos į teisės aktus, kuriais reglamentuojama darbo vietos aplinka

Pagal teisės aktus, kuriais reglamentuojama darbo vietos aplinka, darbdaviai, remdamiesi etiketėse ir saugos duomenų lapuose pateikta informacija, turi pareigą atlikti rizikos vertinimą ir užtikrinti darbuotojų apsaugą ir aprūpinimą informacija, gairėmis ir mokymu apie saugų cheminių medžiagų naudojimą darbo vietoje. Darbdavys taip pat turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pateiktų išsamesnę informaciją.

REACH sistemoje nuolat kaupiami duomenys apie darbuotojų saugai ir sveikatai kylančią riziką, susijusią su cheminių medžiagų naudojimu. Registruotojas (gamintojas arba importuotojas), kuris turi šiuos duomenis pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai, taip pat turi šią informaciją perduoti tolesniam naudotojui ir supažindinti jį su išplėstiniu saugos duomenų lapu, kuriame aptariami poveikio scenarijai, įskaitant saugaus naudojimo darbo sąlygas ir rizikos valdymo priemones, kurios turi palengvinti darbuotojų mokymą ir rizikos vertinimo procedūrą. Be to, registruotojas turi teisę gauti iš tolesnių naudotojų informaciją apie siūlomų rizikos valdymo priemonių veiksmingumą.

Registravimas

REACH reglamente reikalaujama registruoti visas chemines medžiagas, kurių per metus ES pagaminama arba į ES importuojama ne mažiau kaip 1 tona.

Svarbiausi principai
Daugelis įmonių naudoja chemines medžiagas, kartais apie tai net nežinodamos, todėl jei savo pramoninėje ar profesinėje veikloje naudojate chemines medžiagas, turite pasitikrinti, ar jums netaikomi kokie nors įpareigojimai. Gali būti, kad pagal REACH reglamentą turėsite įvykdyti tam tikrus įpareigojimus. Jei jūsų įmonė naudoja chemines medžiagas darbo vietoje, pasiteiraukite savo darbdavio, ar:

  • jūsų naudojamos cheminės medžiagos yra registruotos arba jas planuojama registruoti. Ši informacija teikiama ECHA svetainėje;
  • būdas, kuriuo naudojate chemines medžiagas, nurodytas naujausiuose saugos duomenų lapuose;
  • siekiant užtikrinti saugų cheminės medžiagos naudojimą, į saugos duomenų lapuose aprašytas rizikos valdymo priemones ir poveikio scenarijus atsižvelgta atliekant rizikos vertinimą;
  • su darbuotojais arba jų atstovais konsultuotasi ir jie informuoti apie rizikos darbo vietoje vertinimą.

Šaltinis: ECHA, EPSI.

Gamintojai ir importuotojai teikia ECHA informaciją apie pavojingas cheminės medžiagos savybes, jos klasifikavimą ir ženklinimą, taip pat rizikos, kurią gali kelti cheminės medžiagos, vertinimą. Jie turi bendradarbiauti su kitomis tą pačią cheminę medžiagą registruojančiomis įmonėmis. Trūkstamus duomenis reikėtų gauti, o saugos duomenų lapus – atnaujinti.

ECHA ir valstybės narės vertina įmonių pateiktą informaciją, t. y. nagrinėja registracijos dokumentacijų kokybę ir pasiūlymus atlikti bandymus ir siekia išsiaiškinti, ar konkreti cheminė medžiaga kelia pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai. Paskirta valstybė narė įvairias atrinktas chemines medžiagas nagrinėja išsamiau.  Cheminėms medžiagoms, kurių naudojimą reglamentuoja kiti teisės aktai, pvz., skirtas vaistams ar radioaktyviosioms medžiagoms, REACH reglamento reikalavimai taikomi iš dalies arba visiškai netaikomi.

ECHA svetainės skiltyje „Informacija apie chemines medžiagas“ pateikiama prieiga prie centralizuotos duomenų bazė, kuria gali naudotis visuomenė ir institucijos (ECHA, Europos Komisija, valstybių narių kompetentingos institucijos ir vykdomosios institucijos). Joje taip pat pateiktos nuorodos į visuotinį EBPO informacijos apie chemines medžiagas portalą.

Autorizacija ir apribojimai

Pagal REACH reglamentą pavojingos cheminės medžiagos gali būti uždraustos, jeigu jų rizikos neįmanoma valdyti. Valdžios institucijos taip pat gali nuspręsti apriboti tokių cheminių medžiagų naudojimą arba nustatyti, kad norint jas naudoti, būtina gauti išankstinį leidimą.

Valstybė narė arba ECHA (Europos Komisijos prašymu) gali siūlyti taikyti apribojimus. Du moksliniai komitetai atlieka vertinimą, o ECHA jų nuomones perduoda Europos Komisijai, kuri pasiūlo priimti naują arba pakeisti esamą apribojimą.

Valstybė narė arba ECHA (Komisijos prašymu) gali pasiūlyti paskelbti cheminę medžiagą labai didelį susirūpinimą keliančia chemine medžiaga (angl. Substance of Very High Concern, SVHC), kuriai gali būti taikoma autorizacija. Jei SVHC įtraukiama į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, įmonės gali siųsti prašymą ECHA autorizuoti konkrečius cheminės medžiagos naudojimo būdus, tačiau kitais būdais negali jos naudoti. Paprastai SVHC laikomos kancerogeninės, toksiškos reprodukcijai, mutageninės, kvėpavimo takus jautrinančios medžiagos, tačiau paskelbti SVHC galima siūlyti ir kitas medžiagas.

Ilgainiui pačios pavojingiausios cheminės medžiagos turėtų būti pakeistos mažiau pavojingomis. Siekiant apsaugoti darbuotojus, pirmiausia reikėtų stengtis pakeisti cheminę medžiagą kita, mažiau pavojinga, medžiaga ir ją visiškai pašalinti. Būtinai sužinokite savo šalies nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus dėl konkrečių priemonių, kurių reikia imtis, draudimų ir naudojimo apribojimų.

Terminai

REACH reglamentu, įsigaliojusiu 2007 m. birželio 1 d., siekiama supaprastinti ir patobulinti ankstesnę Europos Sąjungos (ES) cheminių medžiagų teisinę sistemą.

Jame numatyti trys registracijos etapai: iki 2010 m. lapkričio 30 d., 2013 m. lapkričio 30 d. ir 2018 m. lapkričio 30 d.

Drauge su Europos profesinėmis sąjungomis ir ECHA vykdomos bendros kampanijos, susijusios su darbdavių įsipareigojimais pagal REACH reglamentą: 2010 m.; 2012 m.; 2013 m.; 2015 m.

Parama

REACH reglamentu taip pat įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), kuriai tenka viso proceso koordinatorės ir įgyvendinančiosios institucijos vaidmuo.

Nacionalinės pagalbos tarnybos padeda Agentūrai, konsultuoja ir teikia informaciją. Jos dažnai pasirūpina, kad veiksmai būtų derinami su nacionalinėmis DSS institucijomis.