Malta

Nacionalinis subjektas, atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą Maltoje, yra Darbuotojų sveikatos ir saugos tarnyba (OHSA), įsteigta 2000 m. OHSA aktu Nr. XXVII. OHSA struktūrą sudaro Valdybos nariai, kuriuos paskyrė ministras pasitaręs su Trišalės tarybos nariais, kurie daugiausia yra darbdaviai, darbuotojai ir profesinės sąjungos. Be to, yra vykdomasis organas, atliekantis tokias funkcijas: • taiko 2000 m. akto Nr. XXVII nuostatas ir pagal jas priimtas taisykles arba įsakymus;
 • konsultuodamasis su pagrindiniu vykdomuoju direktoriumi kuria strategijas, pagal kurias galima įgyvendinti su darbuotojų sveikata ir sauga susijusią bendrąją nacionalinę politiką;
 • pataria už darbuotojų sveikatą ir saugą atsakingam ministrui rengiant teisės aktus, kuriais skatinamas, palaikomas ir saugomas aukštas darbuotojų sveikatos ir saugos lygis;
 • stebi, kaip laikomasi su darbuotojų sveikata ir sauga susijusių teisės aktų, ir imasi vykdomųjų veiksmų;
 • rengia nutarimus arba procesines taisykles, kurie yra būtini siekiant skatinti, palaikyti ir saugoti aukštą darbuotojų sveikatos ir saugos lygį;
 • skatina informacijos, susijusios su darbuotojų sveikata ir sauga, sklaidą ir metodus, kurie yra būtini siekiant apsisaugoti nuo profesinių traumų, susirgimų arba mirties;
 • skatina švietimą ir mokymą darbuotojų sveikatos ir saugos srityje ir ką daryti darbovietėse susidarius nepaprastajai padėčiai ir prireikus pirmosios pagalbos; (h) lygina ir analizuoja duomenis ir statistiką apie profesines traumas, susirgimus ir mirtį ir su darbuotojų sveikata ir sauga susijusią papildomą medžiagą;
 • registruoja tokią įrangą, įrenginius, aparatūrą, mechanizmus, gaminius, medžiagas arba chemijos produktus, skirtus naudoti darbo reikmėms, kurie, Tarnybos nuomone, yra labai pavojingi darbuotojų sveikatai ir saugai;
 • tiria visus su darbuotojų sveikata ir sauga susijusius klausimus, taip pat atlieka tyrimus, kad nustatytų darbovietėse esantį darbuotojų sveikatos ir saugos lygį;
 • skatina ir vykdo mokslinius tyrimus, kuriais siekiama nustatyti veiksmingesnius metodus, skirtus apsisaugoti nuo profesinių traumų, prastos sveikatos arba mirties;
 • sudaro sąrašus asmenų, kurie gali patarti darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt