Bulgarijos

Bulgarijos Respublikoje nacionalinė darbuotojų saugos ir sveikatos politika priklauso Ministrų Tarybos kompetencijai. Darbo ir socialinės politikos ministerija rengia, koordinuoja ir įgyvendina nacionalinę darbuotojų saugos ir sveikatos politiką. Sveikatos apsaugos ministerija valdo ir koordinuoja darbuotojų sveikatos apsaugos ir skatinimo veiklą. Centrinės darbo inspekcijos vykdomoji agentūra – valstybinė įstaiga, atsakinga už darbo teisės nuostatų laikymosi kontrolę, kuri vykdoma siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, ir įdarbinimo sąlygų vykdymo užtikrinimą. Valstybinis socialinio draudimo institutas teikia mokslines konsultacijas darbingumo klausimais, tiria su darbu susijusius nelaimingus atsitikimus ir kaupia duomenis apie juos duomenų bazėje.Nacionalinė darbuotojų saugos ir sveikatos politika rengiama ir įgyvendinama remiantis trišaliu bendradarbiavimu nacionaliniu, sektorių ir regionų lygmenimis. Nacionalinė darbo sąlygų taryba yra nuolatinis organas, atsakingas už koordinavimą, konsultacijas ir bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant profesinės saugos ir sveikatos politiką nacionaliniu lygiu. Visuose vietos administraciniuose rajonuose veikia regioninės tarybos, užtikrinančios trišalį bendradarbiavimą siekiant darbuotojų saugos ir sveikatos. Visose įmonėse, kuriose gali vykti darbuotojų ir darbdavių dialogas, taip pat veikia darbo sąlygų klausimus svarstantys komitetai.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg