You are here

Malta

Den nationale arbejdsmiljøstyrelse i Malta (Occupational Health and
Safety Authority (OHSA)) er oprettet i medfør af arbejdsmiljøloven af
2000 (OHSA Act XXVII). OHSA' bestyrelse består af medlemmer, der er
udpeget af ministeren i samråd med medlemmer, der primært varetager
arbejdsgivernes, arbejdstagernes og fagforeningernes interesser.
Derudover omfatter styrelsen et forretningsudvalg, som har følgende
funktioner: • gennemførelse af bestemmelserne i Act XXVII af 2000 og alle regulativer eller bekendtgørelser i medfør heraf
 • fastlæggelse af strategier i samråd med den administrerende direktør, som den generelle nationale arbejdsmiljøpolitik kan følge
 • vejledning
  af den arbejdsmiljøansvarlige minister om udformning af regulativer til
  fremme, fastholdelse og beskyttelse af et højt
  arbejdsmiljøsikkerhedsniveau
 • tilsyn med overholdelsen af relevant arbejdsmiljølovgivning og iværksættelse af foranstaltninger til håndhævelse heraf
 • udarbejdelse
  af regulativer eller kodekser for god arbejdsmiljøpraksis, der skal
  fremme, fastholde og beskytte et højt arbejdsmiljøsikkerhedsniveau
 • fremme af formidling af oplysninger om arbejdsmiljø og om
  de metoder, der er nødvendige for at forebygge arbejdsskader, dårligt
  helbred eller dødsfald
 • fremme af uddannelse i arbejdsmiljø, og beredskab og
  førstehjælp på arbejdspladser, (h) indsamling og analyse af data og
  statistikker om arbejdsulykker, dårligt helbred og dødsfald samt andre
  forhold, der har relation til arbejdsmiljø
 • opførelse af registre over anlæg, installationer, udstyr,
  maskiner, artikler, stoffer, eller kemikalier, der er bestemt til brug
  på arbejdspladsen, og som efter styrelsens opfattelse udgør en alvorlig
  arbejdsmiljørisiko
 • gennemførelse af undersøgelser om ethvert
  arbejdsmiljøanliggende, samt undersøgelser, der skal bestemme det
  arbejdsmiljøbeskyttelsesniveau, som de enkelte arbejdspladser tilbyder
 • fremme og udførelse af videnskabelig forskning, der skal
  finde bedre egnede metoder til forebyggelse af arbejdsbetinget dårligt
  helbred, arbejdsskader, eller dødsfald
 • opførelse af registre over personer med kompetence til at rådgive om arbejdsmiljøspørgsmål.

Kontaktoplysninger for Focal Points

Occupational Health and Safety Authority
17 Edgar Ferro Street
PTA 1533 Pieta'
Μalta
Contact person:
Romina RIECK ZAHRA
Tel: +356 21 247 677
E-mailadresse: romina [dot] rieckzahra [at] gov [dot] mt