Malta

Den nationale arbejdsmiljøstyrelse i Malta (Occupational Health and
Safety Authority (OHSA)) er oprettet i medfør af arbejdsmiljøloven af
2000 (OHSA Act XXVII). OHSA' bestyrelse består af medlemmer, der er
udpeget af ministeren i samråd med medlemmer, der primært varetager
arbejdsgivernes, arbejdstagernes og fagforeningernes interesser.
Derudover omfatter styrelsen et forretningsudvalg, som har følgende
funktioner: • gennemførelse af bestemmelserne i Act XXVII af 2000 og alle regulativer eller bekendtgørelser i medfør heraf
 • fastlæggelse af strategier i samråd med den administrerende direktør, som den generelle nationale arbejdsmiljøpolitik kan følge
 • vejledning
  af den arbejdsmiljøansvarlige minister om udformning af regulativer til
  fremme, fastholdelse og beskyttelse af et højt
  arbejdsmiljøsikkerhedsniveau
 • tilsyn med overholdelsen af relevant arbejdsmiljølovgivning og iværksættelse af foranstaltninger til håndhævelse heraf
 • udarbejdelse
  af regulativer eller kodekser for god arbejdsmiljøpraksis, der skal
  fremme, fastholde og beskytte et højt arbejdsmiljøsikkerhedsniveau
 • fremme af formidling af oplysninger om arbejdsmiljø og om
  de metoder, der er nødvendige for at forebygge arbejdsskader, dårligt
  helbred eller dødsfald
 • fremme af uddannelse i arbejdsmiljø, og beredskab og
  førstehjælp på arbejdspladser, (h) indsamling og analyse af data og
  statistikker om arbejdsulykker, dårligt helbred og dødsfald samt andre
  forhold, der har relation til arbejdsmiljø
 • opførelse af registre over anlæg, installationer, udstyr,
  maskiner, artikler, stoffer, eller kemikalier, der er bestemt til brug
  på arbejdspladsen, og som efter styrelsens opfattelse udgør en alvorlig
  arbejdsmiljørisiko
 • gennemførelse af undersøgelser om ethvert
  arbejdsmiljøanliggende, samt undersøgelser, der skal bestemme det
  arbejdsmiljøbeskyttelsesniveau, som de enkelte arbejdspladser tilbyder
 • fremme og udførelse af videnskabelig forskning, der skal
  finde bedre egnede metoder til forebyggelse af arbejdsbetinget dårligt
  helbred, arbejdsskader, eller dødsfald
 • opførelse af registre over personer med kompetence til at rådgive om arbejdsmiljøspørgsmål.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt