Risici i fremvækst

Vores arbejdsliv og arbejdspladser er under konstant forandring som følge af indførelsen af nye teknologier, stoffer og arbejdsprocesser, ændringer i arbejdsstyrkernes sammensætning og arbejdsmarkedets struktur og nye former for beskæftigelse og arbejdstilrettelæggelse. Dette kan give grobund for nye risici og udfordringer for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Disse må foregribes og håndteres for at kunne garantere sikre og sunde arbejdspladser i fremtiden.

En af EU-OSHA's hovedmålsætninger er at identificere og levere pålidelige data af høj kvalitet om disse nye risici og risici i fremvækst med relation til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, som opfylder beslutningstagernes og forskernes behov og muliggør effektive og rettidige tiltag.

Til dette formål indsamler og undersøger EU-OSHA's Europæiske Observatorium for Risikoovervågning data om tendenser og underliggende faktorer, som indvirker på arbejdspladser og arbejdstageres sikkerhed og sundhed. Dette sker på grundlag af forskning og eksperthøringer. Det udarbejder diskussionsoplæg, rapporter, sammendrag og visualiseringer henvendt til beslutningstagere, arbejdsmarkedsparter, forskere og arbejdspladsrepræsentanter på EU- og medlemsstatsplan for at sikre dem adgang til de oplysninger og værktøjer, som er nødvendige for effektivt at kunne håndtere de identificerede nye og fremvoksende udfordringer.

Det overordnede mål er at skabe øget bevidsthed om, hvordan alle slags ændringer — teknologiske, samfundsmæssige, politiske og økonomiske — kan tænkes at indvirke på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i Europa, såvel som at fremme rettidige forebyggelsestiltag, der skal medvirke til, at fremtidens arbejdspladser bliver sikre og sunde.

Kortlægning af risici i fremvækst

Fremsynsaktiviteter

EU-OSHA har ledet en række fremsynsprojekter med henblik på at evaluere, hvordan nye teknologier, nye arbejdsmåder og samfundsmæssige ændringer kan indvirke på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Projekterne sigter på ikke bare at kortlægge nye risici i fremvækst, men også at foregribe ændringer, som kan indvirke på arbejdsmiljøet.

EU-OSHA's fremsynsprojekter baserer sig på flere metoder, herunder litteraturgennemgange, eksperthøringer og scenarieopbygning. EU-OSHA organiserer workshopper for at indhente viden, bidrage til udbrede resultaterne og tilskynde til debat.

Dette arbejdsprogram er tænkt som en hjælp til udarbejdelsen af politikker og fastsættelsen af prioriteter for tiltag og forskning. Fremsynsundersøgelser kan have en stor indvirkning på politikker. De kan for eksempel hjælpe beslutningstagere til at nå frem til innovative løsninger og befordre en langsigtet strategisk tilgang.

De emner, der allerede er omfattet af serien af evalueringer, er grønne jobs, IKT/digitalisering, cirkulær økonomi og klimaforandringer.

Desuden undersøges nye og kommende muligheder og risici i en række branchespecifikke publikationer om fremtiden for landbrug og skovbrug

Ekspertdiskussionsoplæg

EU-OSHA offentliggør diskussionsoplæg fra eksperter for at tilskynde til debat om fremtidens arbejdsliv og om nye arbejdsmiljøproblematikker i fremvækst blandt arbejdsmiljøeksperter og beslutningstagere fra hele EU. De konklusioner, der drages i disse diskussionsoplæg, peger ofte hen imod områder for videre forskning eller tiltag.

Blandt de emner, som allerede er dækket af gennemgangene, er crowdsourcing, robotteknologi og præstationsfremmende stoffer, 3D-printning, overvågningsteknologier og e-handelssektoren.

Se alle ekspertdiskussionsoplæg om risici i fremvækst