Kriterier for deltagelse

  Fristen for at ansøge om de europæiske priser for god arbejdsmiljøpraksis er udløbet

Hvilke former for god praksis kan indsendes?

Alle former for eksempler fra det virkelige liv på, hvordan arbejdsrelateret stress og andre psykiske risikofaktorer er blevet håndteret effektivt, kan indsendes. Bidrag bør klart vise, hvordan god praksis er blevet anvendt på arbejdspladsen (hypotetiske eksempler tages ikke i betragtning) og kan omfatte dokumentation for:

 • en grundig kortlægning af psykiske risikofaktorer på arbejdspladsen, fulgt op af praktiske aktiviteter til forebyggelse eller nedbringelse af psykiske risikofaktorer, der gennemføres under inddragelse af medarbejderne
 • organisatoriske tiltag, der skal nedbringe arbejdsrelateret stress, herunder tiltag på primært niveau (fjernelse af risici), sekundært niveau (beskyttelse af arbejdstagere mod de risici, der ikke kan elimineres) og tertiært niveau (hjælp til arbejdstagere, der lider af stress og psykiske problemer)
 • organisatoriske tiltag med fokus på de øverste lederes og mellemledernes indsats for at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø
 • gennemførelse af en helhedsorienteret tilgang til arbejdsmiljø, der inkluderer vurdering og håndtering af psykiske risikofaktorer og fremme af mental sundhed på arbejdspladsen
 • Udvikling og gennemførelse af praktiske værktøjer til vurdering og håndtering af stress og andre psykiske risikofaktorer på arbejdspladsen.

Hvad skal en ansøgning vise eksempler på?

Dommerne vil være på udkig efter dokumentation for:

 • holdbar og effektiv håndtering af psykiske risikofaktorer og arbejdsrelateret stress
 • innovative tiltag, der tager sigte på arbejdspladsen
 • en vellykket gennemførelse af tiltagene
 • holdbare og påviselige forbedringer af arbejdsmiljøet
 • hensyntagen til medarbejdernes forskellighed
 • effektiv deltagelse og inddragelse af medarbejderne og deres repræsentanter
 • tiltagenes bæredygtighed over tid
 • tiltag, der kan overføres til andre arbejdspladser (herunder arbejdspladser i andre medlemsstater og til små og mellemstore virksomheder)
 • aktualitet (tiltagene skal enten være af nyere dato eller ikke have fået omfattende omtale).

Tiltagene skal endvidere leve op til de relevante lovkrav i den medlemsstat, hvor de er blevet gennemført, og helst række længere end disse krav. Tiltag, der sætter fokus på den enkelte arbejdstager, såsom uddannelsesaktiviteter, skal også afspejle, at de er en del af en bredere strategi til håndtering af psykiske risikofaktorer på arbejdspladsen.

Eksempler på god praksis må ikke være praksisser, som er udviklet udelukkende i kommercielt øjemed. Dette gælder produkter, værktøjer eller tjenesteydelser, som er markedsført eller kan markedsføres.

Hvem kan deltage?

Der kan indsendes bidrag fra virksomheder eller organisationer i EU’s medlemsstater, kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning, herunder:

 • individuelle virksomheder
 • virksomheder eller organisationer, som tilbyder produkter, udstyr eller personale
 • uddannelsesudbydere og uddannelsessamfundet
 • arbejdsgiverorganisationer, brancheorganisationer, fagforeninger og ikkestatslige organisationer
 • regionale eller lokale forebyggelsestjenester på arbejdsmiljøområdet, forsikringsselskaber og andre formidlende organer
 • officielle partnere i arbejdsmiljøkampagnen.

Hvordan deltager man?

Prisuddelingen for god praksis koordineres på nationalt plan af EU-OSHA’s netværk af nationale focal points (www.healthyworkplaces.eu/fops). Netværkspartneren i dit land vil give dig nærmere oplysninger om, hvordan du tilmelder dig konkurrencen.

Bidrag bedømmes i første omgang på nationalt niveau, og de nationale vindere udpeges dernæst til at deltage i den tværeuropæiske konkurrence, hvor de samlede vindere vil blive valgt.

Hvis du er en multinational eller tværeuropæisk organisation og officiel partner i arbejdsmiljøkampagnen, kan du ansøge direkte til EU-OSHA.

Oplysninger om, hvordan du deltager i konkurrencen for god praksis på europæisk niveau, kan fås ved henvendelse til gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Yderligere oplysninger kan du få i folderen om Prisen for god praksis 2014-2015.