You are here

Sikkerhed og sundhed i mikrovirksomheder og små virksomheder

Safety and health in micro and small enterprises

I 2013 udgjorde SMV'erne 99,8 % af alle ikkefinansielle virksomheder i EU.  Dette svarer til 21,6 mio. virksomheder i EU

SMV'er består af tre kategorier – mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder.  I Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 defineres disse som følger:

 • Mellemstore virksomheder beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.
 • Små virksomheder beskæftiger under 50 personer og har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR.
 • Mikrovirksomheder beskæftiger under 10 personer og har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR.

SMV'er i EU beskæftiger i gennemsnit 4,22 personer, og langt størstedelen (92,4 %) af alle virksomheder i EU klassificeres derfor som mikrovirksomheder.  Disse mikrovirksomheder står for 67,4 % af alle arbejdspladser i Europa og har derfor enorm betydning for Europas økonomi.

Hvilke udfordringer står mikrovirksomheder og små virksomheder over for?

Der er dokumentation for, at medarbejdere i små virksomheder er udsat for en større risiko end medarbejdere i større virksomheder, og at små virksomheder har sværere ved at kontrollere risici.  Forskellige undersøgelser, herunder EU-OSHA's egen virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER), viser, at udfordringerne i forhold til at håndtere sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen bliver tydeligere, jo mindre virksomheden er. 

Relativt ringe forvaltning af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kan skyldes særlige karakteristika for små virksomheder såsom strukturelle og organisatoriske arbejds- og beskæftigelsesforhold, økonomisk stilling og forretningsforbindelser, forretningsmæssig diversitet og fleksibilitet, afstanden til myndighederne, ejernes og arbejdstagernes holdninger og kompetencer i en så lille virksomhed eller deres korte livscyklus.  Disse karakteristika gør det vanskeligere for mikrovirksomheder og små virksomheder at skabe og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

Visse andre faktorer, som indvirker på håndteringen af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i disse virksomheder sammenlignet med større virksomheder omfatter:

 • Vanskelige at regulere, da de typisk er heterogene, geografisk spredte og mangler sammenhængende repræsentation. Budgetmæssige begrænsninger betyder, at der ofte mangler ressourcer til gennemførelse af sundheds- og sikkerhedsinitiativer samt strategier som betaling for rådgivning om sikkerhed og sundhed, information, værktøjer og kontrolforanstaltninger.
 • Med færre ressourcer forhindres de i at gennemføre forebyggende aktiviteter.
 • Der er mindre tid og energi til opgaver, der ikke er "kerneopgaver", og håndtering af sikkerhed og sundhed anses ofte for at være en af disse.  God sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen betragtes ikke som en prioritet.
 • Risikovurderinger kan være en både bekostelig og forvirrende affære, navnlig hvis en virksomhed mangler ressourcer eller knowhow om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen til at kunne foretage dem effektivt.
 • Det kan være vanskeligt for organisationer, der fremmer eller støtter god sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen at nå ud til mikrovirksomheder og små virksomheder.

 

For at lære mere om de faktorer, der motiverer små virksomheder til at investere i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, kan du læse følgende OSHwiki-artikel.  

God sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er gode nyheder for mikrovirksomheder og små virksomheder

Under halvdelen af alle mikrovirksomheder og små virksomheder overlever i mere end fem år, og kun en brøkdel udvikler sig til en af de højtydende virksomheder, der driver den industrielle innovation og dens resultater.  En undersøgelse viste, at de nye mikrovirksomheder og små virksomheder i USA, der gik konkurs inden for et eller to år, havde en gennemsnitlig skadesprocent på arbejdspladsen, som var over dobbelt så høj som for de virksomheder, der overlevede mere end fem år. 

Omkostningerne ved ulykker er særligt bekymrende for små virksomheder, da de udgør 82 % af alle arbejdsrelaterede skader og 90 % af alle dødsulykker

En alvorlig hændelse i forbindelse med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kan have katastrofale konsekvenser for små virksomheder:

 • Det er langt mere vanskeligt for mikrovirksomheder og små virksomheder at komme sig over en hændelse i forbindelse med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
 • Den har relativt større konsekvenser end for sammenlignelige større virksomheder
 • Nøglemedarbejdere kan ikke let eller hurtigt erstattes
 • Kortsigtede driftsafbrydelser kan medføre tab af kunder og vigtige kontrakter.
 • En alvorlig hændelse kan føre til lukning af en virksomhed som følge af de direkte omkostninger i forbindelse med håndteringen af hændelsen eller tabet af kontrakter og/eller kunder.
 • Selv mindre hændelser og sygdomstilfælde kan fordoble sygefraværet.

Statistikker som disse viser, at god sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er grundlæggende for disse mikrovirksomheders og små virksomheders succes og overlevelse på langt sigt.  EU-OSHA's ESENER-undersøgelse dokumenterede, at selv meget små virksomheder kan fortælle om en meget omfattende praksis for håndtering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i visse EU-lande og -sektorer. Dette tyder på, at hvis der kan skabes et opmuntrende miljø, kan håndteringen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen forbedres betydeligt. 

Effektiv håndtering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er ikke blot vigtig for at forbedre medarbejdernes trivsel, men sikrer også, at virksomheder og økonomier trives på langt sigt, idet produktionstab som følge af skader eller sygdom mindskes.

Læs EU-OSHA's rapport om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og økonomiske resultater i små og mellemstore virksomheder: en gennemgang (Occupational Safety and Health and economic performance in small and medium enterprises: a review) 

EU-OSHA hjælper mikrovirksomheder og små virksomheder med at vurdere risici på arbejdspladsen

Korrekte risikovurderinger er nøglen til sunde arbejdspladser. Men det kan være en udfordring at gennemføre risikovurderinger, navnlig for mikrovirksomheder og små virksomheder, som måske ikke har ressourcerne eller den rigtige knowhow inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen til at kunne gøre dette.

EU-OSHA's onlineværktøj OiRA (Online interactive Risk Assessment) har til formål at løse dette som det første initiativ på EU-plan, der skal tilskynde europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder (primært via medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i EU og medlemsstaterne) til at vurdere deres risici.

OiRA-platformen gør det muligt at opbygge brugervenlige og gratis onlineværktøjer, der kan hjælpe mikroorganisationer og små organisationer med at indføre en trinvis risikovurderingsproces – startende med identificering og evaluering af risici på arbejdspladsen, over beslutningstagning og gennemførelse af forebyggende foranstaltninger til overvågning og rapportering.  Værktøjet anvendes af arbejdsmarkedets parter på sektorplan (arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer) samt nationale myndigheder (ministerier, arbejdstilsyn, institutter for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen mv.) til at udarbejde sektorspecifikke risikovurderingsværktøjer målrettet små virksomheder.

Flere oplysninger om OiRA findes på projektets websted og i den relevante OSHwiki-artikel.

Mikrovirksomheder og små virksomheder: Større indsigt

I lyset af betydningen af mikrovirksomheder og små virksomheder i samfundet og EU's økonomi samt de udfordringer, som disse virksomheder står over for i forbindelse med arbejdsmiljøledelse, er EU-OSHA er i gang med at gennemføre et treårigt projekt (2014-17), der skal forbedre sundheden og sikkerheden i mikrovirksomheder og små virksomheder i Europa. Projektet blev givet i hverv til en gruppe forskere, der udgør "SESAME-konsortiet" (Safe Small and Micro Enterprises – sikre små virksomheder og mikrovirksomheder).

Formålet med dette projekt er at forbedre arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder i Europa ved at nå følgende mål:

 • yde evidensbaseret støtte til politiske anbefalinger
 • identificere god praksis i hele Europa og fremme udviklingen af nye og eksisterende værktøjer
 • udvide videngrundlaget om de afgørende faktorer for et godt arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder.

Projektet er delt op i fire faser:

I fase 1 (2014-15) vurderes den aktuelle situation for arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder. Resultaterne præsenteres i rapporten "Contexts and arrangements for OSH in micro and small enterprises in the EU" (sammenhænge og situationer, der vedrører arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU).

I fase 2 (2015-16) vurderes tingene fra arbejdspladsens synspunkt, ved at der gennemføres personlige interviews med ejere/ledere og medarbejdere i mikrovirksomheder og små virksomheder, som fremlægges i en analyserapport og nationale rapporter.

I fase 3 (2016-17) undersøges det, hvordan man sikrer effektiviteten af politikker og god praksis, samt hvilken rolle formidlere spiller. Der udarbejdes en liste over de identificerede eksempler på god praksis, og resultaterne af denne fase fremlægges i en analyserapport og i nationale rapporter.

I fase 4 (2017) gennemføres den endelige analyse, hvorigennem der gives en omfattende og evidensbaseret redegørelse for projektet. En rapport samler elementerne fra alle tidligere faser, og resultaterne formidles bredt og drøftes blandt aktørerne på en afsluttende konference.