Arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder

Occupational safety and health in micro and small enterprises

MSV'er er de vigtigste drivkræfter bag økonomisk vækst, innovation, beskæftigelse og social integration, og de udgør rygraden i EU's økonomi.

Arbejdsmiljøet håndteres ofte dårligt i MSV'er, hvor arbejdstagere er mere udsatte for arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Spørgsmålet er højt prioriteret i de nationale arbejdsmiljøstrategier, i Europa-Kommissionens strategiramme og under den europæiske søjle for sociale rettigheder.

EU-OSHA's omfattende projekt vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder ("Improving OSH in micro and small enterprises") (2014-2018) havde til formål at identificere nøglesuccesfaktorer for politikker, strategier og praktiske løsninger rettet mod arbejdsmiljømæssige forbedringer i MSV'er i Europa.

Hvad viser forskningen om arbejdsmiljøet i MSV'er?

Den første fase af projektet viste omfanget af de arbejdsmiljøudfordringer, MSV'er i hele Europa står over for, og nogle af de faktorer, der bidrager til dårlig arbejdsmiljøledelse i disse virksomheder. Litteraturgennemgangen Kontekst for og aftaler om arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU påpeger en generel og flerdimensionel mangel på ressourcer, hvilket får en stor del af MSV'erne til at vælge den laveste fællesnævner for forretningsstrategier. De centrale kendetegn ved sådanne virksomheder er en dårlig økonomisk situation, bekymringer med hensyn til virksomhedens økonomiske overlevelse, manglende investeringer i arbejdsmiljøet, begrænset viden, bevidsthed og kompetence hos ejere og ledere samt holdninger og prioriteter, der ikke fremmer arbejdsmiljøet.

Set fra arbejdspladsens perspektiv

Holdninger til arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøpraksis i MSV'er blev undersøgt gennem 360 dybdegående samtaler med både arbejdstagere og ejere og ledere. Nogle af de hyppigst observerede holdninger var en stærk reaktiv tilgang til arbejdsmiljøet — opfattelsen af, at "almindelig sund fornuft" er tilstrækkelig, når det gælder arbejdsmiljøtiltag, og overbevisningen om, at risici er en del af arbejdet. Der var imidlertid også eksempler på god praksis.

Læs rapporten Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace.

Findes der god praksis, vi kan bygge videre på?

Der findes en række eksempler fra hele Europa på vellykket arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøstrategier og -værktøjer, der er målrettet arbejdsmiljøet i MSV'er. Over 40 af disse eksempler beskrives indgående i Sikkerhed og sundhed i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU: Fra politik til praksis – beskrivelse af gode eksempler.

De gode eksempler blev undersøgt nærmere for at forstå, "hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder", herunder muligheden for en gavnlig effekt, og at de kan overføres til andre arbejdspladser.

Læs rapporten Fra politik til praksis: politikker, strategier, programmer og aktiviteter, der støtter sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i mikrovirksomheder og små virksomheder, som også undersøger erfaringer, der er gjort af arbejdsmiljøformidlere, som arbejder med MSV'er.

Hvordan kan vi sikre, at arbejdsmiljøpolitikker og -tiltag når ud til MSV'er?

De overordnede resultater af projektet er blevet analyseret for at udarbejde evidensbaserede henstillinger, der kan tjene som grundlag for udarbejdelsen af mere effektive politiske programmer og tiltag, der skal forbedre arbejdsmiljøet i MSV'er. Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project påpeger betydningen af:

  • at inddrage alle centrale lovgivnings- og tilsynsmyndigheder
  • at styrke tilsyn fra myndighedernes side
  • at tilbyde bæredygtige, let anvendelige og overførbare løsninger
  • at integrere arbejdsmiljøet bedre i sektorspecifikke uddannelsessystemer
  • at inddrage fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i udarbejdelsen af politik, der kan nå ud til MSV'er
  • at forbedre ordninger for forsyningskæder.

EU-OSHA hjælper MSV'er med at vurdere risici på deres arbejdspladser

Korrekt risikovurdering er nøglen til sunde arbejdspladser. Det kan imidlertid være noget af en udfordring at foretage risikovurderinger, navnlig for MSV'er, der måske mangler ressourcer og knowhow for at kunne gøre det effektivt.

EU-OSHA’s platform med interaktive online-risikovurderingsværktøjer (OiRA) har til formål at hjælpe med at tackle disse udfordringer. OiRA er det første initiativ på EU-plan, der skal opmuntre MSV'er (navnlig via medlemsstater og arbejdsmarkedets parter på EU-plan og i medlemsstaterne) til at vurdere deres risici.

Du kan læse mere om arbejdspladsvurderinger i MSV'er i artiklen herom i OSHwiki.