Cirkulær økonomi og dens påvirkning af arbejdsmiljøet

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

EU-OSHA's tredje fremsynscyklus ser på de mulige arbejdsmæssige virkninger af EU's omstilling til en cirkulær økonomi (CE), og hvilken virkning det kan få på sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. 

Projektet skal give EU's beslutningstagere, medlemsstaternes myndigheder, fagforeninger og arbejdsgivere nyttig viden om fremtidige forandringer og tiltag omkring den cirkulære økonomi, hvordan forandringerne vil påvirke arbejdet og dets tilrettelæggelse, og de nye udfordringer for arbejdsmiljøet, de kan bringe med sig.

Hvad er en cirkulær økonomi?

Med cirkulær økonomi menes cirkulært kredsløb af ressourcer, materialer og produkter og effektiv (gen)udnyttelse af dem. Produkters og materialers levetid forlænges, og affald minimeres. Produkter og industrielle processer udformes, så ressourcerne holdes i brug, og man genvinder eller nyttiggør alt, hvad der ikke kan undgås af affald og rester.

Hvorfor er projektet nødvendigt?  

Overgangen til en cirkulær økonomi er en hoveddrivkraft for EU's mål om at blive CO2-neutralt senest i 2050 og samtidig skabe bæredygtig vækst og bæredygtige job. De politiske og lovgivningsmæssige følgevirkninger heraf er vidtgående og vil påvirke fremtidens job. Der bliver også følgevirkninger for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Eksempel:

  • For job i farlige sektorer inden for vedligeholdelse og reparation, demontering og genanvendelse kan det få negativ virkning på arbejdsvilkårene.
  • Jobindhold og jobtilfredshed kan blive berørt af ændringer i organisatoriske processer og/eller omformning af arbejdsopgaver.

Hvad gør EU-OSHA for at identificere nye risici og forudse ændringer, der kan få betydning for arbejdsmiljøet? 

Fremtiden kan udvikle sig forskelligt, alt efter forskellige aktørers handlinger og de beslutninger, der træffes i dag. EU-OSHA's fremsynsprojekter trækker på forskellige metoder som litteraturgennemgang, eksperthøring og scenarieopbygning. EU-OSHA tilrettelægger workshopper for at indsamle viden, udbrede kendskabet til resultaterne og stimulere til debat.

Fase 1 i dette studie indeholder en omfattende litteraturgennemgang og ekspertsamtaler, der skal opstille fire makroscenarier for Europa i 2040 i forbindelse med den cirkulære økonomi og dens påvirkning af arbejdsmiljøet.

Fase 2 har til formål at formidle og skræddersy scenarierne via interessentdialog og workshopper og skal føre til, at der opstilles skræddersyede mikroscenarier. Scenarierne skal tilskynde til dialog og overvejelser i forskellige interessentgrupper om den mulige fremtidige udvikling — med det sigte at præge, hvad der besluttes i dag, for at gøre arbejdet sundere og sikrere i morgen.

Fase 3 prioriterer deling af resultater med politiske beslutningstagere. Det omfatter afholdelse af en samarbejdsworkshop med Det Fælles Forskningscenter (JRC) og kortlægning af synergier på politikområderne cirkulær økonomi og arbejdsmiljø. EU-OSHA fortsætter med at støtte formidlingen af fremsynsprojektets resultater til sine interessenter.