You are here

Farlige stoffer

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Farlige stoffer – enhver form for væske, gas eller fast stof, der udgør en risiko for arbejdstagernes sundhed eller sikkerhed – findes på næsten alle arbejdspladser. I hele Europa kommer millioner af arbejdstagere i kontakt med kemiske og biologiske agenser, der kan skade dem.

Det er en kendsgerning, at 15 % af EU's arbejdstagere skal håndtere farlige stoffer som led i deres arbejde, og andre 15 % fortæller om indånding af røg, damp, pulver eller støv på arbejdspladsen.

Visse meget farlige stoffer – som asbest, som forårsager lungekræft og andre dødelige åndedrætslidelser – er nu blevet forbudt eller underkastet meget streng kontrol. Andre skadelige stoffer bruges imidlertid i stor udstrækning, og der er vedtages lovgivning, der skal sikre, at de risici, som er forbundet med disse stoffer, håndteres korrekt.

Sundhedsrisici

De sundhedsproblemer, som et arbejde med farlige stoffer kan medføre, rækker fra mild øjen- og hudirritation til alvorlige virkninger som fosterskader og kræft.  Virkningerne kan være akutte eller langsigtede, og nogle stoffer kan have en kumulativ virkning. Nogle af de mest almindelige farer er:

Biologiske agenser

Bakterier, vira, svampe og parasitter findes i mange sektorer. De er normalt usynlige, hvilket betyder, at der måske ikke tages højde for den risiko, de udgør.

Arbejdstagere i visse sektorer er i særlig stor fare for at blive eksponeret for skadelige biologiske agenser:

 • Sundhedssektoren
 • Landbrug
 • Veterinærtjenester
 • Rengøring og vedligeholdelse
 • Spildevands- og affaldsbehandling
 • Havearbejde
 • Laboratoriearbejde

Flere oplysninger:

Andre publikationer vedrørende biologiske agenser:

Nye risici

Nye teknologier, ekspanderende sektorer og ændringer i den måde, som arbejdet organiseres på, kan medføre en større risiko for skader fra biologiske eller kemiske agenser. I miljøsektoren kan innovative teknologier f.eks. indeholde risici, som der er ringe forståelse for. Som et andet eksempel eksponeres flere og flere arbejdstagere for farlige stoffer i serviceerhverv som hjemmepleje og affaldsbehandling, hvor eksponeringen varierer, men opmærksomheden på farerne er ringe. Det er nu mere end nogensinde før af afgørende betydning, at arbejdsgivere og arbejdstagere forstår de potentielle risici og træffer forebyggende foranstaltninger.

Læs mere om nye risici, grønne arbejdspladser og nanomaterialer.

Yderligere oplysninger om nye risici:

Råd til arbejdsgivere

Første skridt i retning af at beskytte arbejdstagerne mod farlige stoffer er at foretage en risikovurdering. Derefter bør der træffes foranstaltninger med henblik på så vidt muligt at fjerne eller mindske risiciene. Og endelig bør situationen løbende overvåges, ligesom effektiviteten af de trufne foranstaltninger bør gennemgås.

Medlemsstaterne har udviklet en række modeller, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at foretage risikovurderinger. Læs mere på OSHwiki-siden om risikohåndtering af farlige stoffer.

Arbejdsgiverne skal ligeledes tage højde for eventuelle sårbare grupper som unge, gravide eller ammende arbejdstagere, som er omfattet af lovgivningens særlige beskyttelse.

Forebyggende foranstaltninger

Europæisk lovgivning indeholder et hierarki af foranstaltninger, som arbejdsgiverne skal træffe for at håndtere den risiko, som farlige stoffer udgør for arbejdstagerne. Øverst i hierarkiet over kontrolforanstaltninger er afskaffelse og erstatning.

God kommunikation

For at beskytte arbejdstagerne bør disse holdes underrettet om:

 • Resultaterne af deres arbejdsgivers risikovurdering
 • De farer, de eksponeres for, og hvordan de kan påvirkes af dem
 • Hvad de skal gøre for at beskytte sig selv og andre
 • Hvordan de kontrollerer og opdager, om noget er forkert
 • Hvem de skal indberette problemer til
 • Resultaterne af overvågningen af eksponering eller sundhed
 • Hvilke forebyggende foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af vedligeholdelsesarbejde
 • Førstehjælp og procedurer i nødsituationer

Læs EU-OSHA's e-fact om farlige stoffer og god kommunikation på arbejdspladsen (Dangerous substances and successful workplace communication).

Lovpligtige beskyttelsesforanstaltninger

I henhold til lovgivningen skal arbejdsgivere i EU beskytte deres arbejdstagere mod skader fra farlige stoffer på arbejdspladsen. Arbejdsgiverne skal foretage risikovurderinger og handle ud fra disse. De er ligeledes forpligtede til at give arbejdstagerne oplysninger om og uddanne dem inden for farlige stoffer og farlige biprodukter. Læs sammendrag af relevant EU-lovgivning.

EU's forordninger om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er indarbejdet i den nationale lovgivning, men medlemsstaterne er også berettigede til at indarbejde yderligere eller strengere bestemmelser for at beskytte arbejdstagerne. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne kontrollerer den specifikke lovgivning i det enkelte land.

Læs mere om: