Ordliste

Der findes mere detaljeret information om kilderne og definitionerne til termerne i digitaliseringsordlisten i denne fil

A

Additiv fremstilling

Additiv fremstilling indebærer at anvende data, CAD-software eller 3D- objektscannere til at styre hardware til at påføre materiale, lag på lag, i nøjagtige geometriske former. Ved additiv fremstilling tilføjes der, som navnet antyder, materiale for at skabe et objekt. Undertiden anvendes betegnelserne "3D-print" og "tredimensionel print" om additiv fremstilling, men reelt er hver af disse processer undertyper af additiv fremstilling.

AI-baseret personaleadministration

Et system til administration af medarbejdere, som indsamler data, ofte i realtid, om arbejdspladsen, medarbejderne og det arbejde, disse udfører, hvorefter data indlæses i en AI-baseret model, der træffer automatiske eller halvautomatiske beslutninger eller leverer information til beslutningstagere om spørgsmål vedrørende administration af medarbejdere.

AI-drevne prognosemodeller

Prognosemodeller, der anvender AI til dataanalyse for at forudsige forskellige faktorer vedrørende medarbejdere, f.eks. de faktorer, der anvendes i forbindelse med HR-analyser (people analytics). Disse kan f.eks. bruges til at forudsige, hvilke medarbejdere der med størst sandsynlighed snart vil forlade virksomheden som følge af stress eller udbrændthed eller manglende motivation og derfor bør have større opmærksomhed fra ledernes side.

Algoritme

En eksplicit defineret række instrukser, der beskriver, hvordan en computer eller et menneske kan udføre en handling, opgave eller procedure eller løse et problem.

Algoritmisk gennemsigtighed

Algoritmisk gennemsigtighed er princippet om, at faktorer, der påvirker algoritmers funktion, og de resultater, de giver, skal være synlige – eller transparente – for arbejdsgivere, beslutningstagere og arbejdstagere, der anvender, regulerer og berøres af systemer, der anvender disse algoritmer. Inddragelsen af medarbejderrepræsentanter er afgørende for at opbygge tillid til systemerne blandt arbejdstagerne.

Algoritmisk ledelse

Et personaleadministrationssystem, hvor der anvendes enkle (dvs. uden "intelligens") algoritmer og digitale teknologier (f.eks. udstyr til overvågning af medarbejdere, computere eller ansigtsgenkendelsessoftware) til at administrere medarbejdere på en automatisk eller halvautomatisk måde. Algoritmisk ledelse gør det muligt at automatisere en lang række opgaver i forbindelse med personaleadministration (f.eks. arbejdstidsplanlægning, planlægning af skifteholdsarbejde og medarbejderovervågning ved hjælp af kropsbåret udstyr). AI-baseret personaleadministration indebærer den simulering af intelligens, der er nødvendig for at håndtere usikkerhed (f.eks. levering af forskelligt output baseret på ændringer i miljøet), mens algoritmisk ledelse i sin natur er deterministisk (dvs. den giver altid samme output, forudsat at inputtet er det samme).

Antropomorfi

At tilskrive ikke-menneskelige enheder (f.eks. robotter) menneskelige egenskaber, følelser eller hensigter.

Automatisering

Brug af systemer eller tekniske procedurer til at sætte en anordning eller et system i stand til (helt eller delvist) at opfylde en funktion, som tidligere blev, eller kunne tænkes, udført (helt eller delvist) af et menneske.

Avanceret robotteknologi

Udtrykket avanceret robotteknologi henviser til udformningen, fremstillingen og brugen af maskiner, der kan udføre vanskelige og komplekse opgaver, idet de bruger AI til at interagere med den virkelige verden omkring sig.

B

Bias i data

Bias i data opstår, hvis data systematisk indeholder bestemte typer fejl, fordi nogle elementer i et datasæt er mere eller mindre vægtet og/eller repræsenteret end andre. Programmørers og softwareudvikleres sociokulturelle fordomme og overbevisninger kan være årsagen til, at systemer indsamler og genererer data med bias.

Big data

Datasæt kendetegnet ved volumen (stort omfang), hastighed (konstant voksende) og forskelligartethed (struktureret og ustruktureret form, f.eks. tekster), som ofte anvendes af maskiner baseret på kunstig intelligens.

C

Cloud-computing

On-demand-adgang til cloudhostede tjenester (f.eks. datalagring, computerkraft), som leveres til en bruger via internettet.

Cobot (samarbejdsrobot)

En type robot, der er beregnet til at udføre opgaver i samarbejde med ansatte på arbejdspladserne.

Cybersikkerhed

Beskyttelse af computersystemer og -netværk mod videregivelse af oplysninger og tyveri af eller skade på disses hardware, software eller elektroniske data samt mod forstyrrelse eller fejldirigering af de tjenester, de leverer.

D

Dataanalyse

En proces, hvor der trækkes indsigt og viden ud fra data ved hjælp af statistik eller andre teknikker og værktøjer.

Digital arbejdsplatform

En onlinefacilitet eller -markedsplads, der anvender digitale teknologier (herunder mobilapps), som er ejet og/eller drives af en virksomhed. Digitale arbejdsplatforme gør det lettere at matche efterspørgsel efter og udbud af arbejdskraft fra en platformsarbejder. Eksempler på platforme: Uber, Glovo, Wolt og Task Rabbit.

Digitalt platformsarbejde

Alt betalt arbejde, der leveres via, på eller formidlet af en onlineplatform, dvs. en onlinemarkedsplads, der anvender digitale teknologier, og som gør det lettere at matche efterspørgsel efter og udbud af arbejdskraft.

Dyb læring

Gren af machine learning, som anvender (kunstige) neurale netværk til at efterligne en menneskehjerne og forbedre kunstig intelligens' læringspotentiale.

E

Exoskeletale mekanismer

Kropsbåret udstyr, som ændrer indre eller ydre kræfter, der indvirker på kroppen, og derfor øger eller støtter brugerens styrke. For arbejdstagere, der bærer arbejdsrelaterede exoskeletale mekanismer (både aktive og passive), kan der identificeres flere risikoscenarier i forbindelse med langvarig brug af dem.

F

Fjernarbejde

Ved fjernarbejde forstås enhver arbejdsform, hvor der arbejdes hjemmefra eller – mere generelt – uden for arbejdsgiverens lokaler eller på et andet fast arbejdssted. Fokus i denne forbindelse er på fjernarbejde muliggjort ved digitale teknologier (f.eks. personlige computere, smartphones, laptops, softwarepakker og internettet).

Fysisk opgave

En opgave, hvis gennemførelse kræver en eller flere fysiske handlinger.

G

Gamification

At bringe idéer og begreber fra spil, f.eks. belønninger for milepæle, ind i arbejdssituationen og arbejdsprocesserne for at anspore medarbejdere til at udvise den adfærd, som arbejdsgivere ønsker, og for i sidste ende at øge effektiviteten og produktiviteten. Gamification kan fremme samarbejde og interaktion mellem teams, nedbringe stress og forbedre den generelle medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen.

H

Halv- eller fuldautomatisk beslutningstagning

Halvautomatisk beslutningstagning er menneskelig beslutningstagning, der understøttes af resultater fra automatiske computeralgoritmer (med eller uden inddragelse af AI), mens fuldautomatisk beslutningstagning er at overlade beslutningstagningen fuldt ud til computeralgoritmer.

HR-analyse (people analytics eller workforce analytics)

Anvendelse af AI-baseret administration af medarbejdere med henblik på at underbygge beslutningsprocessen omkring aspekter vedrørende personaleledelse. Der anvendes digitale værktøjer og data til at måle, rapportere og forstå medarbejdernes resultater.

Human-in-command- tilgang

I human-in-command-tilgangen til digital transformation understøtter kunstig intelligens og digitale teknologier menneskelig kontrol og menneskelig beslutningstagning samt oplysning, høring og inddragelse af medarbejdere, men erstatter dem ikke. Ved at lade mennesket være i centrum ved udformningen, udviklingen og anvendelsen af digitale systemer kan systemerne understøtte medarbejderne, samtidig med at disse bevarer kontrollen.

I

Industrirobot

En industrirobot er en automatisk kontrolleret, omprogrammerbar multifunktionel manipulator, der kan programmeres i tre eller flere akser, og som kan være enten fast eller mobil.

Intelligente digitale systemer

Paraplyudtryk for digitale systemer til overvågning og forbedring af medarbejderes sikkerhed og sundhed, herunder f.eks. intelligente personlige værnemidler (som kan identificere niveauer af gasser, giftstoffer, støjniveauer og højrisikotemperaturer), kropsbåret udstyr (som kan interagere med medarbejdere, med sensorer, der kan indbygges i beskyttelseshjelme og sikkerhedsbriller), mobile eller statiske systemer, der anvender kameraer og sensorer (f.eks. droner, der reelt når frem til og overvåger farlige arbejdsområder, så man undgår at udsætte mennesker på byggepladser og i miner for risici).

Intelligente personlige værnemidler (PV)

Det sidste beskyttelsesniveau til anvendelse i situationer, hvor medarbejdere kan være i fare, og hvor farerne ikke kan fjernes, eller hvor risikofaktorerne ikke kan begrænses yderligere gennem kollektive eller organisatoriske foranstaltninger, teknisk projektering eller vedligeholdelsespraksis. De kombinerer traditionelle beklædningsgenstande med intelligente dele, f.eks. sensorer, detektorer, dataoverførselsmoduler, batterier og kabler.

Interaktion mellem menneske og robot (HRI)

Undersøgelse af interaktioner mellem mennesker (brugere) og robotter. HRI er tværfaglig med bidrag fra områderne interaktion mellem menneske og computer, kunstig intelligens, robotteknologi, talegenkendelse og humanistiske videnskaber (psykologi, kognitiv videnskab, antropologi og menneskelige faktorer).

Internet of things (IoT)

Et cyberfysisk system, hvor de indsamlede oplysninger via internettet indlæses i computere med henblik på indsamling af data om produktions- og arbejdsprocesser samt analyse af disse data i en hidtil uset detaljeringsgrad. Dette indebærer, at mennesker skaber en "ubikvitær verden", hvor alt udstyr ... vil være fuldt forbundet i netværk." IoT omdanner vores interaktion med den fysiske verden gennem enheder, der er forbundet med hinanden på en platform (f.eks. skyen) og udfører funktioner, der er adaptivt baseret på input og programmering.

K

Kameraer til overvågning af aktiviteter

Der findes to typer af kameraer: grundlæggende systemer, som kun registrerer signaler, der kan lagres og/eller aktivt overvåges, og intelligente systemer, der anvender algoritmer til at fortolke data, der eksempelvis vedrører miljøet og/eller adfærd.

Kinematik

En gren af fysikken, der er udviklet inden for klassisk mekanik, og som beskriver den geometrisk mulige bevægelse af punkter, legemer (objekter) og systemer af legemer (grupper af objekter) uden at tage højde for de involverede kræfter (dvs. bevægelsernes årsager og virkninger).

Kognitiv opgave

En opgave, hvis gennemførelse kræver en række mentale processer, f.eks. beslutningstagning, mønstergenkendelse og tale- eller sprogbaserede handlinger.

Kropsbåret udstyr

Kropsbåret udstyr er elektroniske enheder med sensorer og computerkapacitet (f.eks. intelligente ure, intelligente briller og andre enheder med indbyggede sensorer eller tags), som kan placeres forskellige steder på kroppen til indsamling af data, som indlæses i andre digitale systemer med henblik på behandling. De kan anvendes til at analysere fysiologiske og psykologiske data, f.eks. følelser, søvn, bevægelser, hjerterytme, kropstemperatur og blodtryk, via applikationer, der er installeret på selve enheden eller på eksterne enheder, f.eks. smartphones, der er koblet til skyen.

Kunstig intelligens (AI)

AI betegner systemer, som udviser intelligent adfærd ved at analysere deres omgivelser og iværksætte handlinger – med en vis grad af autonomi – for at opnå specifikke mål. AI-baserede systemer kan være rent softwarebaserede, de kan fungere i den virtuelle verden (f.eks. taleassistenter, billedanalysesoftware, søgemaskiner, tale- og ansigtsgenkendelsessystemer), eller AI kan integreres i hardwareudstyr (f.eks. avancerede robotter, selvkørende biler, droner eller Internet of Things-applikationer).

Kunstig intelligens (AI)

AI betegner systemer, som udviser intelligent adfærd ved at analysere deres omgivelser og iværksætte handlinger – med en vis grad af autonomi – for at opnå specifikke mål. AI-baserede systemer kan være rent softwarebaserede, de kan fungere i den virtuelle verden (f.eks. taleassistenter, billedanalysesoftware, søgemaskiner, tale- og ansigtsgenkendelsessystemer), eller AI kan integreres i hardwareudstyr (f.eks. avancerede robotter, selvkørende biler, droner eller Internet of Things-applikationer).

Kvalifikationstab

Tab af færdigheder og viden, der er nødvendig for at udføre et job, som følge af automatisering.

M

Machine learning

En gren af kunstig intelligens, der beskæftiger sig med, hvordan computere selvstændigt og uden menneskelig indgriben kan lære, vokse og forbedre sig ud fra data.

N

Nye systemer til overvågning af arbejdsmiljø

Nye systemer til overvågning af arbejdsmiljø anvender digital teknologi til at indsamle og analysere data fra arbejdstagere og eller arbejdsmiljøet med det formål at identificere farer, vurdere risici, forebygge og/eller begrænse skade samt fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

O

Observation af arbejdstagere

Indfangning af information om medarbejdere, såsom deres placering, trivsel og nuværende opgave, for at overvåge deres resultater og deres overholdelse af virksomhedens politikker, men også for at afdække helbredsproblemer og sikkerhedsrisici. Observation af arbejdstagere antages at være i strid med databeskyttelseslovgivningen og arbejdstagernes personlige rettigheder og kan føre til stress og mentale sundhedsproblemer.

Omskoling

Processen med at erhverve/lære nye færdigheder.

Opkvalificering

Processen at erhverve/undervise i supplerende færdigheder.

Overvågning af arbejdstagere

En mere pågående form for observation af arbejdstagere, som rækker ud over arbejdssituationen og omfatter aktiviteter som overvågning af indlæg på sociale medier og besøg på websteder med det formål at indhente så mange oplysninger om arbejdstagerne som muligt. Overvågning af arbejdstagere kan være i strid med databeskyttelseslovgivningen og arbejdstagernes personlige rettigheder og kan føre til stress og dårlig mental sundhed.

R

Radiofrekvensidentifikation (RFID)

RFID er "en trådløs sensorteknologi, som er baseret på detektion af elektromagnetiske signaler [som] omfatter tre komponenter: en antenne eller spole, en transceiver (med dekoder) og en transponder (RF-tag). […] Der udsendes radiosignaler fra antennen, så taggen kan aktiveres, og data læses og skrives til den."

S

Skyen (cloud)

Skyen er et net af fjernservere rundt om i verden, som er forbundet med hinanden og fungerer som ét økosystem. Serverne er udviklet til enten at lagre og styre data, udbyde applikationer eller levere indhold eller en tjeneste (f.eks. streaming af videoer, webmail, kontorsoftware eller sociale medier). Filer og data kan tilgås online fra enhver internetforbundet enhed.

Software til administration af kundeforhold (CRM)

Systemet for pleje af kunderelationer er et integrereret ledelsesinformationssystem, som anvendes til tidsplanlægning, tilrettelæggelse og styring af salgs- og førsalgsaktiviteter i en organisation. Systemet består af hardware, software og netværksværktøjer, som skal forbedre opfølgningen og kommunikationen med kunder.

T

Tillid

Tillid kan defineres som troen på at en agent [automatiseringsteknologi, dvs. avanceret robotteknologi] vil bidrage til, at en person når sit mål i en situation præget af usikkerhed og sårbarhed.

U

Ubemandet luftfartøjssystem (UAS)

UAS'er består af fartøjets stel og strømforsyning, fartøjssensorer, en fjernoperatør, en indbygget computer og fartøjsaktuatorer. Sensorer indsamler information om fartøjets miljø, og aktuatorer får fartøjet til at bevæge sig. Operatøren kan modtage information ved at se direkte på fartøjet (flyvning "inden for synsvidde") eller ved at se på en video, der transmitteres fra fartøjet (flyvning med "first-person view").

V

Virtual reality (VR) og augmented reality (AR)

Virtual reality er et computergenereret scenarie, der simulerer den virkelige verden, mens augmented reality kombinerer den virkelige verden med computergenereret indhold. Augmented reality kan defineres som en "immersiv" teknologi, der udvisker grænsen mellem den virkelige og den virtuelle verden og øger brugerens interaktion med omgivelserne. I praksis retter AR-brugere deres enheder (smartphones, kropsbåret udstyr osv.) mod et bestemt motiv, der registreres og bearbejdes på en måde, så der skabes projektioner (2D eller 3D), som brugeren kan interagere med.