Kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø er vores flagskibsaktivitet på oplysningsområdet. De er den vigtigste måde til at få vores budskab ud til arbejdspladser i hele Europa.

Budskabet i kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø er Sikkerhed og sundhed er godt for alle — både for dig og for arbejdspladsen. Vi hjælper dig med at fremme det ved at stille praktiske vejledninger og værktøjer gratis til rådighed. I hver kampagne indgår også priserne for god praksis og filmprisen for sunde arbejdspladser.

Kampagnerne er nu de største af deres art i verden. Hvorfor ikke slutte dig til os og benytte vores online arbejdsmiljøværktøjssæt til at gennemføre din kampagne?

Kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø har fundet sted siden 2000, tidligere med titlen "Europæiske Arbejdsmiljøuger".

Læs mere om kampagnerne nedenfor.

2023 - 2025: Sikkert og sundt arbejdsmiljø i den digitale tidsalder

Arbejdsmiljøkampagnen for 2023-25 skaber opmærksomhed om de nye digitale teknologiers virkning på arbejdet og arbejdspladserne og de medfølgende udfordringer og muligheder på arbejdsmiljøområdet. Den udgør også en platform for udveksling af god praksis.

På linje med nulvisionstilgangen til arbejdsrelaterede dødsfald i EU's strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027 og målene i den europæiske digitale strategi søger kampagnen at få arbejdsmiljøet på dagsordenen i den bredere politiske debat i EU og tager højde for kønsdimensionen og behovene blandt bestemte grupper af arbejdstagere med højere risiko.

Kampagnen er struktureret omkring fem prioriterede områder:

  • Digitalt platformsarbejde
  • Avanceret robotteknologi og kunstig intelligens
  • Fjernarbejde
  • Smarte digitale systemer
  • Forvaltning af medarbejdere ved hjælp af kunstig intelligens

Kampagnen er primært baseret på resultaterne og ressourcerne i oversigten over digitaliseringen på arbejdsmiljøområdet 2020-2023, men omfatter også EU-OSHA's forskning på andre områder, f.eks. fremsynsundersøgelser og oversigten over overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Kampagnen for 2020-22 sætter fokus på forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. 

Muskel- og skeletbesvær er stadig et af de mest udbredte arbejdsrelaterede sundhedsproblemer i Europa.

Risici knyttet til arbejdsstillinger, eksponering for gentagne bevægelser eller trættende eller smertefulde stillinger samt bæring og flytning af tunge byrder – alle disse risikofaktorer, som er almindelige i arbejdslivet, kan forårsage muskel- og skeletbesvær. I betragtning af hvor udbredt arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er, er det klart, at der må gøres mere for at øge bevidstheden om, hvordan de kan forebygges.

Kampagnen giver en omfattende oversigt over årsagerne til dette vedvarende problem. Den har til formål at sprede information af høj kvalitet om emnet, opmuntrer til en integreret tilgang til håndtering af problemet og tilbyder praktiske værktøjer og løsninger, som kan være til hjælp på arbejdspladsen. 

Læs mere om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

2018 – 2019: Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien

At blive udsat for farlige stoffer er meget mere almindeligt på Europas arbejdspladser, end de fleste mennesker forestiller sig, og der skal gøres mere for at beskytte arbejdstagerne mod sådanne farer. Kampagnen for 2018-19 – Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien — havde til formål at øge bevidstheden om farlige stoffer på arbejdspladsen og de risici, som de udgør, og skabe en forebyggelseskultur ved at distribuere kampagnemateriale og gennemføre oplysningsaktiviteter og engagerende aktiviteter. Den skabte en videnbase om, hvordan man effektivt kan håndtere farlige stoffer, herunder oplysninger om de eksisterende retlige og politiske rammer, god praksis, værktøjer og instrumenter samt idéer til vellykkede kommunikations- og oplysningsaktiviteter.

Kampagnen havde særligt fokus på sårbare grupper, substitution af stoffer samt kræftfremkaldende stoffer og arbejdsrelateret kræft, der tegner sig for den højeste andel af erhvervssygdomme med dødelig udgang i EU. Som et af resultaterne af kampagnen er EU-OSHA fortsat en aktiv partner i køreplanen for kræftfremkaldende stoffer, der er en række europæiske foranstaltninger, som skal mindske en sådan eksponering.

Læs mere om sikker håndtering af farlige stoffer på arbejdspladsen

2016 – 2017: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre

Kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre satte fokus på betydningen af bæredygtigt arbejde – altså sikre og sunde arbejdsvilkår gennem hele arbejdslivet. Efterhånden som arbejdsstyrken i Europa bliver ældre og pensionsalderen stiger, bliver det stadig vigtigere, at arbejdsvilkårene er sikre, sunde og rimelige. Det vil give folk mulighed for at arbejde længere og gå på pension med et godt helbred.
Kampagnen satte fokus på forskellige måder at styre arbejdsmiljøet på i lyset af en aldrende arbejdsstyrke og opfordrede til udveksling af information og god praksis. Demografiske ændringer påvirker de fleste arbejdspladser i Europa. Ved at indføre tiltag for at sikre, at arbejdet er bæredygtigt, kan virksomheder og organisationer imidlertid mindske de negative virkninger og øge produktiviteten, så arbejdsforholdene bliver sundere og tryggere for alle. 

 Læs mere om aldring og arbejdsmiljø

2014 – 2015: Gode arbejdspladser tager hånd om stress

Et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø kan have betydelige negative konsekvenser for arbejdstageres helbred.

Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan opstå på enhver arbejdsplads, men det kan lade sig gøre at afhjælpe disse selv med små ressourcer. Denne kampagne ydede støtte og vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere omkring håndteringen af arbejdsrelateret stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og tilskyndede til brug af praktiske, brugervenlige værktøjer i den forbindelse.

 Læs mere om risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og stress på arbejdspladsen

2012 – 2013: Samarbejde om risikoforebyggelse

I agenturets kampagne for 2012-2013 var fokus rettet mod risikoforebyggelse. Forebyggelse handler ganske enkelt om at håndtere arbejdsrelaterede risici med det endemål at mindske antallet af arbejdsrelaterede ulykker og erhvervssygdomme.

Det overordnede ansvar for risikohåndteringen ligger hos arbejdsgiverne og den øverste ledelse, men deres bestræbelser vil være spildt, hvis medarbejderne ikke deltager aktivt.

I denne kampagne blev der derfor lagt særlig vægt på vigtigheden af, at den øverste ledelse og ejernes ledelsesstrategi gennemføres med aktiv deltagelse fra arbejdstagernes side.

Læs mere om lederskab og medarbejderdeltagelse

2010 – 2011: Hold sikkerheden ved lige

Vedligeholdelse er en meget almindelig aktivitet, som berører alle arbejdspladser, alle grene af erhvervslivet og alle medarbejdere på alle niveauer (ikke kun medarbejdere med "vedligeholdelse" i deres jobbeskrivelse).

Hovedemnet for denne kampagne var sikker vedligeholdelse som en central del af en god arbejdsmiljøpraksis.

Mens de specifikke forhold varierer meget fra erhverv til erhverv (afhængig af f.eks. den bestemte type maskiner, der bruges), blev der kortlagt principper, som stadig er fælles for korrekt vedligeholdelse på alle Europas forskellige arbejdspladser.

Kampagnens formål:

  • at højne bevidstheden om, hvor vigtig vedligeholdelse er for medarbejdernes sundhed og sikkerhed, om de risici, der er forbundet med vedligeholdelsesarbejde, og om, hvor nødvendigt det er at udføre dette arbejde under sikre forhold
  • at højne bevidstheden hos arbejdsgiverne om, at de har ansvaret – både ifølge loven og af andre grunde – for at udføre sikker vedligeholdelse, og at fortælle dem, at det også er en god forretning for dem
  • at fremme en enkel, struktureret tilgang til arbejdsmiljøledelse inden for vedligeholdelse baseret på den rette arbejdspladsvurdering (de fem grundregler).

Det endelige mål er naturligvis at bidrage til at nedbringe antallet af mennesker, der bliver skadet eller får et dårligt helbred som følge af utilstrækkelig eller manglende vedligeholdelse nu og i fremtiden.

Læs mere på:

2008 – 2009: Risikovurdering

Risikovurderinger udgør hjørnestenen i arbejdsmiljøledelse på arbejdspladsen.

Det overordnede mål med denne kampagne er at fremme en integreret ledelsesstrategi for risikovurderinger og hjælpe organisationer med at gennemføre den systematisk og handle i henhold til vurderingens resultater.

Hensigten var at øge bevidstheden om arbejdsgiverens juridiske forpligtelse til at foretage risikovurderinger, men også at afmystificere risikovurderingsprocessen, for risikovurderinger er ikke nødvendigvis komplicerede, bureaukratiske eller kun et anliggende for eksperter. Der blev slået til lyd for en enkel, trinvis fremgangsmåde, som også omfattede høring og inddragelse af medarbejderne.

Vores Onlineværktøj til interaktiv arbejdspladsvurdering (OiRA) er et værktøj, der er uundgåeligt, når vi taler om disse kampagner, og kan anses for at være det 21. århundredes løsning på den udfordring, som består i at udbrede arbejdsmiljøaspektet til mikrovirksomheder og små virksomheder. OiRA-projektet kan potentielt hjælpe tusindvis af små virksomheder i hele EU med at gennemføre risikovurderinger på en enkelt og billig måde.

Læs mere på:

2007 – 2008: Initiativet om sunde arbejdspladser

Formålet med Initiativet om sunde arbejdspladser var at gøre det nemt for arbejdsgivere og arbejdstagere i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) at få adgang til information om, hvordan de kan gøre deres arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive.

Initiativet løb af stablen i 12 EU-medlemsstater, nemlig Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien, Bulgarien og Rumænien samt Tyrkiet og Kroatien.

Kampagnen var rettet mod SMV'erne og havde følgende budskab: "Sundhed og sikkerhed vedrører alle. Det er godt for dig og din virksomhed!"

Læs mere om arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder

2007: Let belastningen (muskel- og skeletbesvær)

Muskel- og skeletbesvær påvirker kroppens muskler, led, sener, ledbånd og nerver og er den væsentligste årsag til arbejdsfravær i praktisk talt alle EU's medlemsstater.

Formålet med denne kampagne var at fremme en integreret ledelsesstrategi vedrørende dette problem, idet der blev lagt vægt på princippet om, at arbejdsgiverne, arbejdstagerne og staten burde samarbejde om at håndtere muskel- og skeletbesvær.

Der blev fokuseret på, hvad der kan gøres for at "lette belastningen", forstået på den måde, at der f.eks. ikke blot bør tages højde for de tunge byrder, men også for alle de belastninger, som kroppen udsættes for, og den hastighed, hvormed arbejdet udføres.

Der blev også lagt vægt på betydningen af den ledelsesmæssige styring af fastholdelse, rehabilitering og reintegrering på arbejdspladsen af arbejdstagere, som har eller har haft muskel- og skeletbesvær.

Læs mere om arbejdsrelaterede muskel- og skeletbesvær

2006: Sikker jobstart – Unge arbejdstagere

Denne kampagne skulle sikre, at unge arbejdstagere får en sikker og sund start på deres arbejdsliv.

Unge mennesker er særligt udsatte på arbejdspladserne, der ofte ikke har iværksat tilstrækkelige arbejdsmiljøforanstaltninger for dem.

Mange af de ulykker og sundhedsproblemer, som rammer unge arbejdstagere, kan imidlertid forebygges, og unge er modtagelige over for information om arbejdsmiljø og vil sørge for at beskytte sig selv, når de er informeret om potentielle farer.

Denne kampagne omfattede fremme af risikobevidstheden blandt unge og arbejdsgivere på arbejdspladsen og ligeledes i skoler og på gymnasier i forsøget på at få budskabet ud til de unge så tidligt som muligt og indpode dem en risikoforebyggelseskultur.

Læs mere om unge og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

2005: Stop støj!

Det er ikke kun folk i industrier som f.eks. byggebranchen eller produktionsvirksomheder, der er i risikogruppen. Støj kan være et problem på mange andre arbejdspladser, fra fabrikker til landbrug, fra call centre til koncertsale.

Med denne kampagne blev der fokuseret på problemet med støj på arbejdspladsen under sloganet "Støj på arbejdspladsen – det kan koste dig mere end hørelsen".

Læs mere om problemerne med støj på OSHwiki

2004: Byg på sikkerhed

Bygge- og anlægssektoren er en af de største industrier i Europa.

Desværre har sektoren en af de værste arbejdsmiljøstatistikker, hvilket koster erhvervsliv og skatteydere flere milliarder euro om året, for ikke at nævne de forfærdelige menneskelige omkostninger.

Denne kampagne var tilrettelagt med henblik på at hjælpe alle de berørte parter inden for sektoren med at skabe et sikkert, sundt og mere produktivt arbejdsmiljø.

Læs mere på: OSHwiki

2003: Få styr på farlige stoffer

På tværs af Europa udsættes millioner af ansatte for farlige stoffer på deres arbejdsplads. Hvis de hermed forbundne risici ikke kontrolleres, kan dette gå ud over menneskers sundhed på mange forskellige måder.

Den europæiske lovgivning fastlægger arbejdsgiverens forpligtelse til at håndtere disse risici. Der er tilmed enorme mængder vejledning til rådighed for arbejdsgivere og arbejdstagere, men for at arbejdstagernes sundhed kan blive beskyttet, er det nødvendigt at gennemføre disse vejledninger i praksis.

Hovedformålet med denne kampagne var at gøre opmærksom på risiciene og tilskynde til handling for at mindske omfanget af sundhedsrisici ved anvendelsen af farlige stoffer.

Læs mere om sikker håndtering af farlige stoffer på arbejdspladsen

2002: Ta' stressen af arbejdet

Stress betyder millioner af tabte arbejdsdage hvert år.

Alt for mange ofre for stress lider i stilhed, og alt for mange virksomheder er ikke klar over, i hvor stort omfang stress kan påvirke virksomhedens resultater.

I denne kampagne blev der fokuseret på forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen.

Læs mere om risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og stress på arbejdspladsen

2001: Nul arbejdsulykker

Hvert år omkommer tusindvis af mennesker på grund af arbejdsulykker i Den Europæiske Union, og millioner af ulykker medfører mere end tre dages fravær fra arbejdet.

Problemet er særligt stort i små og mellemstore virksomheder.

I denne kampagne blev der fokuseret på forebyggelse af arbejdsulykker.

Læs mere om emnet på OSHwiki

2000: Læg ikke krop til hvad som helst

Smerter i kroppens muskler og led er en af de mest almindelige arbejdsbetingede sygdomme, der plager millioner af europæiske arbejdstagere inden for alle sektorer og koster arbejdsgiverne flere milliarder euro.

De fleste problemer vil dog kunne forebygges eller begrænses, hvis den eksisterende arbejdsmiljølovgivning og vejledning om god praksis blev fulgt.

I den første af EU-OSHA's kampagner blev der fokuseret på en effektiv håndtering af de risici, der er forbundet med muskel- og skeletbesvær.

Læs mere om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær