You are here

Nationale kontaktpunkter

National Focal Points

EU-OSHA har et nationalt kontaktpunkt i hver medlemsstat, til hvis oplysninger der er fri adgang.

Kontaktpunkterne, der af hver regering er udpeget som EU-OSHA's officielle repræsentant i dette land, er typisk den kompetente nationale myndighed for arbejdsmiljø og er de vigtigste bidragydere til gennemførelsen af EU-OSHA's arbejdsprogrammer.

Hvad er retsgrundlaget for de nationale kontaktpunkter?

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur skal der udpeges et nationalt kontaktpunkt, der er den kompetente nationale myndighed eller en national institution udpeget af den.

Det nationale kontaktpunkt er forpligtet til at tage hensyn til synspunkterne hos arbejdsmarkedets parter på nationalt plan i overensstemmelse med den nationale lovgivning og/eller praksis.

Hvordan fungerer de nationale kontaktpunkter?

Hvert kontaktpunkt administrerer sit eget trepartsnetværk bestående af statslige myndigheder og repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Det nationale netværk afspejler situationen i medlemsstaterne og er ikke oprettet af EU-OSHA.

Dette netværk bidrager med input til EU-OSHA's arbejde og sørger for mekanismen til formidling af produkter og oplysninger til de nationale interessenter. Derudover er kontaktpunkterne aktive med planlægning og gennemførelse af EU-OSHA-kampagner samt udpegelse af nationale eksperter til agenturets grupper og seminarer.

Hvad med tredjelande?

Norge, Island og Liechtenstein har som EØS-lande også nationale kontaktpunkter, der deltager fuldt ud i EU-OSHA's netværk af kontaktpunkter, og disse lande behandles på samme måde som medlemsstater. Schweiz deltager som EFTA-land også i EU-OSHA's netværk af kontaktpunkter.

EU-OSHA støtter også nationale kontaktpunkter i de lande, der er omfattet af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), nemlig Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo som defineret ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244, Montenegro og Serbien.