Arbejdsmiljø inden for grønne job

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

EU gør en stor indsats for at skabe den rette balance mellem økonomisk vækst og behovet for at beskytte miljøet og har sat sig selv det ambitiøse mål at mindske udledningen af drivhusgasser, øge energieffektiviteten, fremme vedvarende energi og reducere mængden af affald.

Der er dermed blevet skabt en lang række grønne job, som bidrager til at bevare eller genoprette miljøet. Hvis disse job skal være virkelig bæredygtige, skal vi imidlertid sørge for, at de bygger på sikre, sunde og anstændige arbejdsvilkår. Grønne job skal både være gode for arbejdstagerne og for miljøet.

Hvad er grønne job?

Grønne job omfatter en lang række forskellige job i forskellige sektorer, og de omfatter en mangfoldig arbejdsstyrke. Der findes mange forskellige definitioner af begrebet, f.eks. i De Forenede Nationers miljøprogram eller hos Europa-Kommissionen eller Eurostat. Men grønne job kan også forstås som job, der på en eller anden måde bidrager til at bevare eller genoprette miljøet. Der er bl.a. job, som er med til at beskytte økosystemerne og den biologiske mangfoldighed eller mindske forbruget af energi og råstoffer eller mindske mængden af affald og forurening. Det er EU-OSHA's opgave at sætte fokus på behovet for et godt arbejdsmiljø inden for disse job. Grønne job skal omfatte sikre, sunde og anstændige arbejdsvilkår og dermed bidrage til en virkelig intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst samt opfylde forpligtelserne i Europa-Kommissionens Europa 2020-strategi.

Hvordan vokser den "grønne økonomi"?

I Europa-Kommissionens Europa 2020-strategi understreges det, at væksten skal være bæredygtig og generere en kulstoffattig, ressourceeffektiv økonomi. Med henblik herpå har EU sat som mål at mindske udledningen af drivhusgasser, øge andelen af vedvarende energi, så Europas energibehov dækkes, og øge energieffektiviteten. Opfyldes disse mål, vil der ske en hurtig vækst i den "grønne økonomi". Målet om at øge andelen af vedvarende energi og energieffektiviteten med 20 % i forhold til 1990 forventes f.eks. at skabe over 1 mio. nye job i EU. Solenergi, vindenergi, biomasseteknologi og genvinding af affald er de områder, hvor den grønne økonomi oplever den hurtigste vækst.

Hvorfor er arbejdsmiljø relevant i forbindelse med grønne job?

Vi har en tendens til at forbinde ordet "grøn" med sikkerhed, men det, der er godt for miljøet, er ikke nødvendigvis godt for sundheden og sikkerheden for de arbejdstagere, som er ansat i grønne job. I nogle tilfælde har ny lovgivning og nye teknologier, som har til formål at beskytte miljøet, ligefrem medført større risici for arbejdstagerne. Reduktionen af den mængde affald, som sendes til deponering, har f.eks. medført flere ulykker og sygdomme blandt de arbejdstagere, der behandler affaldet.

De nye teknologier eller arbejdsprocesser, der er knyttet til grønne job, kan medføre nye farer, hvilket skaber behov for nye kombinationer af kvalifikationer til at håndtere disse farer. Den "gamle" viden om arbejdsmiljø kan ikke overføres direkte. Det kræver f.eks. en tagdækker, en blikkenslager og en elektriker at installere en solvandvarmer.

Den hastighed, som den grønne økonomi forventes at vokse med, kan skabe kvalifikationskløfter, hvor uerfarne arbejdstagere involveres i arbejdsprocesser, som de ikke er uddannet til, hvilket bringer deres sundhed og sikkerhed i fare. Der kan også opstå en større polarisering af arbejdsstyrken for så vidt angår kvalifikationer, hvor lavtuddannede presses til at acceptere dårligere arbejdsvilkår. Sidst, men ikke mindst, kan økonomisk og politisk pres medføre, at der ikke tages hensyn til arbejdsmiljøet.

Hvis grønne job skal være virkelig bæredygtige, skal vi sørge for, at de gavner både arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og miljøet. I en grøn økonomi, ligesom alle andre steder, er et godt arbejdsmiljø afgørende for at øge konkurrenceevnen og produktiviteten. På dette hastigt voksende område skal vi sikre, at det, der er godt for miljøet, også er godt for arbejdstagerne.

Hvad gør EU-OSHA for at undgå nye arbejdsmiljørisici og arbejdsmiljørisici i fremvækst i forbindelse med grønne job?

I betragtning af, hvor hurtigt den grønne økonomi forventes at vokse, er det vigtigt, at vi foregriber alle nye arbejdsmiljørisici og arbejdsmiljørisici i fremvækst i forbindelse med grønne job, før risiciene opstår. Derfor har EU-OSHA gennemført en detaljeret fremsynsundersøgelse af, hvordan arbejdet i de grønne job forventes at udvikle sig frem til 2020, og hvilke fremtidige arbejdsmiljøudfordringer dette vil give. I undersøgelsen beskrives en række mulige fremtidsscenarier, som afhænger af udviklingen i grønne teknologier og forskellige økonomiske og sociale vilkår. Formålet er at henlede opmærksomheden på potentielle arbejdsmiljørisici på dette område, og give især EU-politikere værktøjer til at forme fremtidens arbejdspladser og opretholde arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i Europa.

Læs mere:

Fremsynsrapport om arbejdsmiljø i grønne job

Sammendrag af rapporten og scenarierne

Tegneserier om nye arbejdsmiljørisici og arbejdsmiljørisici i fremvækst i scenarierne

Praktiske anvisninger på risikoforebyggelse indenfor grønne jobs

EU-OSHA har også set nærmere på de arbejdsmiljøforhold, der knytter sig til specifikke grønne teknologiområder, der er beskrevet i prognoseundersøgelsen, f.eks. anvendelser af solenergi i lille skala, grønt byggeri eller vindenergi.

Få mere at vide om:

Der findes ligeledes kontrolskemaer, der skal bidrage til at identificere potentielle farer mod arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i forbindelse med disse grønne teknologier, og som giver eksempler på forebyggende foranstaltninger. Disse kontrolskemaer kan indgå i arbejdspladsvurderingsprocessen: