Undersøgelse af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa

Det skønnes, at kræft udgør 53 % af alle erhvervsbetingede dødsfald i EU og andre udviklede lande, og pålidelige data for eksponering for kræftrisikofaktorer på arbejdspladsen er derfor af afgørende betydning såvel for arbejdstageres sikkerhed og sundhed som for en produktiv og bæredygtig økonomi.

EU-OSHA planlægger at gennemføre en Undersøgelse af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa for bedre at kunne identificere de kræftrisikofaktorer, der er ansvarlige for hovedparten af eksponeringen. Undersøgelsen vil også se på de hyppigst forekommende eksponeringssituationer samt antallet af og karakteristikaene for de arbejdstagere, der er eksponeret for en række kræftrisikofaktorer, herunder asbest, benzen, krom, dieseludstødning, nikkel, kvartsmel, UV-stråling, træstøv m.v. Formålet med undersøgelsen er bedre at kunne målrette oplysningskampagner og forebyggende tiltag samt at bidrage til evidensbaseret politikudformning.

En forundersøgelse af en undersøgelse, der skulle vurdere arbejdstageres eksponering for kræftfremkaldende stoffer, baseret på en vellykket australsk undersøgelse, blev gennemført i 2017. Det indledende arbejde begynder i 2020 for de lande, hvor undersøgelsen først vil blive gennemført, og vil omfatte de første skridt til at udarbejde metodologien og tilpasse den australske model til en europæisk kontekst.

Læs projektoversigten vedrørende den nye undersøgelse

I 2021 og 2022 vil undersøgelsen blive udviklet og gennemført, og de første resultater ventes offentliggjort i 2023. Efter en evaluering i 2024 vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt undersøgelsen skal udvides til flere lande og omfatte yderligere risikofaktorer.