Undersøgelse af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa

EU-OSHA's undersøgelse af arbejdstagernes eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa ser på, hvordan europæiske arbejdstagere udsættes for en række udvalgte kræftrisikofaktorer. Tusindvis af arbejdstagere i seks lande anmodes om at besvare spørgsmål, der fokuserer på deres daglige opgaver og er skræddersyet til deres nuværende job.

Det skønnes, at kræft udgør 53 % af alle arbejdsrelaterede dødsfald i EU og andre udviklede lande, og pålidelige data for eksponering for kræftrisikofaktorer på arbejdspladsen er derfor af afgørende betydning såvel for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed som for en produktiv og bæredygtig økonomi.

EU-OSHA gennemfører en undersøgelse af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa for bedre at kunne identificere, hvilke kræftrisikofaktorer der udgør hovedparten af eksponeringen. Undersøgelsen vil også se på de hyppigst forekommende eksponeringssituationer samt antallet og karakteristikaene af de arbejdstagere, der er eksponeret for en række kræftrisikofaktorer, herunder asbest, benzen, krom, dieseludstødning, nikkel, kvartsmel, UV-stråling, træstøv m.v. Formålet med undersøgelsen er bedre at kunne målrette oplysningskampagner og forebyggende tiltag samt at bidrage til evidensbaseret politikudformning.

Undersøgelsen tager også sigte på at indsamle information, der, hvor det er relevant, kunne bidrage til at opdatere EU-lovgivningen for at skabe bedre beskyttelse mod farlige stoffer og bekæmpe arbejdsrelateret kræft. Det gælder især i forbindelse med udarbejdelsen af eventuelle ændringsforslag til direktivet om kræftfremkaldende stoffer, mutagener og reproduktionstoksiske stoffer.

Undersøgelsen forventes også at kunne bidrage til arbejdsmiljøtiltagene under Europas kræfthandlingsplan og støtte et af hovedmålene for EU's strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027 om bedre forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme, i særdeleshed kræft.

Læs projektoversigten over undersøgelsen

Undersøgelsens faser

2017

Gennemførelse af en forhåndsvurdering af en undersøgelse af arbejdstageres eksponering for kræftfremkaldende stoffer på baggrund af en vellykket australsk undersøgelse, der blev foretaget med anvendelse af et innovativt værktøj til vurdering af eksponering på arbejdspladsen (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS).

2020

Start på det indledende arbejde for at fastlægge, i hvilke lande undersøgelsen først skulle gennemføres, og de første skridt taget til at udarbejde metodologien og tilpasse den australske model til en europæisk sammenhæng, også med anvendelse af værktøjet fra den australske undersøgelse (OccIDEAS).

2021 og 2022

Undersøgelsen er blevet udviklet, tilpasset og oversat. Der blev gennemført en pilottest i foråret 2022. Undersøgelsen gennemføres fra september 2022 til januar 2023 i følgende seks EU-medlemsstater: Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland og Spanien. Uddannede interviewere vil ringe arbejdstagere op på deres mobiltelefon for at få besvaret næsten 25 000 spørgeskemaer.

2023 og 2024

De første resultater forventes offentliggjort ved udgangen af 2023. EU-OSHA vil også offentliggøre en rapport, der beskriver den innovative metodologi. Resultaterne af undersøgelsen vil blive suppleret med sekundære analyser, der omfatter dybdegående undersøgelser af specifikke emner. Efter en evaluering vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt undersøgelsen skal udvides til flere lande og omfatte yderligere risikofaktorer.