Ordliste

A

Akut muskel- og skeletbesvær

Pludseligt opståede gener af kort varighed som følge af eksponering for muskel- og knoglelidelser. En akut sundhedsmæssig virkning kan også beskrives som havende indvirkning på kort sigt

Arbejdsevne

Afspejler balancen mellem arbejdskrav og individuelle (personlige) ressourcer, f.eks. med hensyn til arbejdets art, arbejdsbelastningen, arbejdets tilrettelæggelse, sundhed, færdigheder, værdier, holdninger og motivation.

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering er den proces, hvor man vurderer arbejdstageres sundheds- og sikkerhedsrisici, der opstår som følge af farer på arbejdspladsen. Det er en systematisk undersøgelse af alle aspekter af arbejdet, hvor der tages højde for:hvad der kan forårsage skader;om farerne kan elimineres, og hvis ikke;hvilke forebyggende foranstaltninger eller beskyttelsesforanstaltninger der er eller bør være på plads for at inddæmme disse risici.

Arbejdspladsvurdering med hensyntagen til køn

At inddrage kønsrelaterede spørgsmål i risikovurderinger på arbejdspladsen

Arbejdspladsvurdering med hensyntagen til mangfoldighed

At tage hensyn til arbejdsstyrkens mangfoldighed ved vurderingen og håndteringen af erhvervsbetingede risici.

Arbejdsrelaterede (muskel- og skelet)besvær i hofter/ben/fødder

Lidelser, der påvirker underekstremiteterne, hovedsagelig hofte, knæ og fødder. De forårsages eller forværres primært af arbejde og de nærmeste arbejdsomgivelser

Arbejdsrelaterede (muskel- og skelet)besvær i skuldre/arme/hænder

Lidelser, der påvirker hals, skuldre, arme, hænder, håndled og fingre, og som giver smerte, ubehag, følelsesløshed og prikken. De forårsages eller forværres primært af arbejde og de nærmeste arbejdsomgivelser

Arbejdsrelaterede muskel- og skeletbesvær

Arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser er svækkelser i kroppens indre opbygning, f.eks. i muskler, led, sener, ledbånd, nerver, knogler og de lokale blodkredsløb. De forårsages eller forværres primært af arbejde og de nærmeste arbejdsomgivelser

Arbejdsrelateret lænderygbesvær

Arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser i lænden omfatter problemer med rygsøjlens disci og muskel- og blødvævsskader

B

Bodymapping

Bodymaps er billeder, der viser de(n) del(e) af en arbejdstagers krop, der skades, svækkes eller belastes af arbejdet.

D

Dynamisk kropsholdning

Dynamisk kropsholdning henviser til den orientering af kroppen, der finder sted, når kroppen og/eller lemmerne bevæger sig, f.eks. ved gang.

Dynamisk siddende aktivitet

betyder at bevæge sig eller skifte stilling mens man sidder ned

f

fare

potentielt skadelig fysisk begivenhed, fænomen eller menneskelig aktivitet, der kan forårsage tab af liv eller skade, skade på ejendom, sociale og økonomiske følgevirkninger eller miljøbelastning

F

Fravær

Uforudset ikke-tilstedeværelse i arbejdstiden (undertiden gentaget over en vis periode)

Fremmøde trods sygdom

Situation, hvor en arbejdstager møder op udfører sit arbejde under suboptimale betingelser, selv om vedkommende har en sygdom, der berettiger til fravær

Fysiske eller biomekaniske faktorer

Arbejdsstillinger og -bevægelser kan være skadelige, hvis de er gentagelsesprægede, langvarige eller anstrengende. Eksempler på fysiske risikofaktorer: tungt fysisk arbejde (kraftig anstrengelse), tunge løft, ubekvemme arbejdsstillinger, langvarige arbejdsopgaver, vedvarende siddende eller stående aktivitet, og arbejdsopgaver, der skal udføres gentagne gange eller med stor præcision

G

Genoptræning

En proces, der går ud på at genoprette patientens "optimale fysiske, sensoriske, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsniveau".

I

Individuelle faktorer

Alder, køn, højde, armslængde, fysiske evner, tidligere sygdomsforløb, manglende viden om arbejdsteknikker og sikkerhedsprocedurer kan også være risikofaktorer i forbindelse med muskel- og knoglelidelser, hvis risici ikke håndteres korrekt.

K

Kortlægning af risici

Et farekort viser, hvor der er sundheds- og sikkerhedsmæssige problemer på arbejdspladsen. Disse problemer gør, at arbejdstagerne bliver syge, kommer til skade eller bliver stresspåvirkede.

Kronisk muskel- og skeletbesvær

Gener af mellemlang til lang varighed som følge af eksponering for muskel- og knoglelidelser. En kronisk sundhedsmæssig virkning kan også beskrives som havende indvirkning på lang sigt eller som en sygdom med lang latenstid

Kropsholdninger

Kropsholdningen er den måde, en person holder hovedet, kroppen og lemmerne på. En aktiv kropsholdning kræver en koordineret indsats af mange muskler og strukturer i kroppen. Aktive kropsholdninger kan være enten statiske eller dynamiske.

O

Organisatoriske faktorer

Måden, arbejdet tilrettelægges på, med hensyn til arbejdstider, pauser, arbejdstempo og skiftende arbejdsopgaver, har indflydelse på, hvor byrdefulde fysiske arbejdsopgaver er.

P

Psykosociale faktorer

En alt for stor arbejdsbyrde og høj arbejdsintensitet kan øge arbejdstagernes stressniveau, hvilket igen kan øge deres muskelspænding og smertefølsomhed. Derudover kan manglende kontrol over arbejdsopgaverne eller over den hastighed, hvormed opgaverne udføres, såvel som manglende støtte fra kolleger eller ledelse også øge risikoen for muskel- og knoglelidelser. Hvis arbejdstageren således føler sig for hårdt presset på arbejdspladsen, hindrer dette arbejdstageren i at tage passende forholdsregler eller anvende sikre arbejdsstillinger og -praksisser. Derved bliver psykosociale faktorer til risikofaktorer for muskel- og knoglelidelser.

R

Risici

En risiko er muligheden, stor eller lille, for at nogen kan komme til skade som følge af denne fare.

Risikofaktorer i forbindelse med muskel- og skeletbesvær

Forskellige grupper af faktorer kan bidrage til muskel- og knoglelidelser, herunder fysiske og biomekaniske faktorer, organisationsmæssige og psykosociale faktorer samt individuelle og personlige faktorer.

s

statická poloha

poloha, v níž se nacházíte po dlouhou dobu; příkladem je stání, sezení nebo klečení

S

Statisk muskelbelastning

Den indsats, der kræves af musklerne for at indtage en stilling uden at bevæge sig, f.eks. at holde en arm udstrakt eller at stå eller sidde i den samme stilling.

Stillesiddende arbejde

Et arbejde, hvor du sidder ned det meste af arbejdstiden eller kontinuerligt i lange perioder.

T

Tidlig indsats

At træffe foranstaltninger — såsom at yde professionel støtte, hurtig at foretage en henvisning og stille en diagnose og at tilpasse arbejdsmiljøet — så snart symptomerne viser sig. Dette mindsker risikoen for, at arbejdstageren kommer til at opleve langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet. En tidlig indsats kan reducere fraværet og føre til reelle besparelser i de nationale sundheds- og velfærdssystemer.

Tidlig tilbagetrækning/førtidspensionering

Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet/førtidspensionering af helbredsmæssige årsager er en situation, hvor en person forlader sit job før den normale pensionsalder på grund af sit helbred.

Tilbagevenden til arbejde

Tilbagevenden til arbejdet er en koordineret indsats, der sigter mod forbliven i arbejde og forebyggelse af tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og som omfatter alle procedurer og foranstaltninger, der har til formål at beskytte og fremme arbejdstagernes sundhed og arbejdsevne og lette reintegreringen på arbejdspladsen for alle med nedsat arbejdsevne som følge af skade eller sygdom