CLP — klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

CLP (klassificering, mærkning og emballering) forordning (EF) nr. 1272/2008 bringer den hidtidige EU-lovgivning i overensstemmelse med GHS (det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier), som er FN's system til at identificere farlige kemikalier og informere brugerne om disse farer. Den hænger også sammen med REACH-forordningen. CLP-forordningen trådte i kraft den20. januar 2009 og har gradvist erstattet direktivet om klassificering og mærkning af farlige stoffer (67/548/EØF) og direktivet om farlige præparater (1999/45/EF). Begge direktiver blev ophævet den 1.  juni  2015.

GHS er blevet indført af mange lande i hele verden og anvendes også nu som grundlag for nationale og internationale transportbestemmelser for farligt gods.

Farer forbundet med kemikalier kommunikeres med signalord og piktogrammer på mærkater og sikkerhedsblade.

Nye piktogrammer med en rød ramme erstatter de kendte orange faresymboler.

De gamle udtryk er blevet erstattet med nye:

 • blandinger i stedet for præparater
 • "farlig" forbliver uændret på dansk, men er på engelsk ændret fra "dangerous" til "hazardous"
 • piktogrammer i stedet for symboler
 • faresætninger i stedet for risikosætninger
 • "sikkerhedssætninger" forbliver uændret på dansk, men er på engelsk ændret fra "safety phrases" til "precautionary statements"
 • signalord(f. eks. fare, advarsel) erstatter fareangivelserne.

 

Download vores plakat og folderhvor farepiktogrammerne forklares

Se Napo i... Pas på: Kemikalier!

© Napo-konsortiet

Klassifikation

I de fleste tilfælde skal leverandørerne selv afgøre, om et stof eller en blanding skal klassificeres. Det kaldes selvklassificering.

I nogle tilfælde bliver beslutningen om klassificeringen af stoffertruffet på EU-plan for at sikre korrekt risikohåndtering. Medlemsstater, producenter, importører og downstreambrugere kan foreslå, at klassificeringen og mærkningen af et stof skal harmoniseres i hele EU. Der vil også blive stillet information til rådighed i oversigten over klassificering og mærkning.

Det drejer sig som regel om de farligste stoffer: kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller luftvejsallergener, biocidholdige produkter eller plantebeskyttelsesmidler. Alle tidligere harmoniserede klassificeringer for stoffer i henhold til den tidligere lovgivning (direktivet om farlige stoffer) er blevet konverteret til CLP-harmoniserede klassificeringer. Det er obligatorisk for leverandørerne at anvende denne harmoniserede klassificering og mærkning.

Vigtigste punkter

 • Hold øje med nye etiketter og sikkerhedsdatablade (SDS).
 • Uddan medarbejderne til at forstå og genkende de nye oplysninger på etiketterne.
 • Kontrollér, at anvendelsen af stoffet eller blandingen er dækket af SDS'et og ikke frarådes.
 • Følg vejledningen på de nye etiketter og i sikkerhedsdatablade.
 • Kontrollér, om klassificeringen er ændret.
 • Vurdér risiciene for medarbejderne, og opdatér om nødvendigt arbejdspladsvurderingerne.
 • Hvis du er arbejdsgiver, skal disse oplysninger videreformidles til medarbejderne.
 • Kontakt leverandøren, hvis du har spørgsmål til den nye etiket eller sikkerhedsdatabladet.

Kilde: GD for Beskæftigelse

ECHA's sider om klassificering af stoffer og blandinger (23 EU-sprog)

Mærkning

Leverandører skal mærke et stof eller en blanding, der er indeholdt i emballagen, i henhold til CLP, før de markedsfører stoffet eller blandingen, enten når:

 • et stof er klassificeret som farligt
 • en blanding indeholder et eller flere af de stoffer, der er klassificeret som farlige over en vis tærskel.

OSHwiki-artikel om mærkning af kemikalier

ECHA's sider om mærkning og emballering (23 EU-sprog)

Fortegnelsen over klassificering og mærkning

Fortegnelsen over klassificering og mærkning (C&L) er en database, som indeholder generelle klassificerings- og mærkningsoplysninger om anmeldte og registrerede stoffer modtaget fra producenter og importører. Den indeholder også enliste over juridisk bindende harmoniserede klassificeringer(bilag VI til CLP-forordningen). Den er oprettet og vedligeholdes af ECHA.

Yderligere oplysninger