You are here

CLP – Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

CLP (klassificering, mærkning og emballering) forordning (EF) 1272/2008 bringer den hidtidige EU-lovgivning i overensstemmelse med GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), der er det globale harmoniserede FN-system til klassificering og mærkning af kemikalier, der skal identificere farlige kemikalier og informere brugerne om disse farer. Den hænger også sammen med REACH-forordningen.

GHS er blevet vedtaget af mange lande rundt om i verden og anvendes nu også som basis for internationale og nationale transportordninger for farligt gods.

Farerne ved kemikalier meddeles gennem standardsætninger og piktogrammer på etiketter og sikkerhedsdatablade.

Nye begreber har erstattet gamle:

 • blandinger i stedet for præparater
 • "farlig" forbliver uændret på dansk, men er på engelsk ændret fra "dangerous" til "hazardous"
 • piktogrammer i stedet for symboler
 • faresætninger i stedet for risikosætninger
 • "sikkerhedssætninger" forbliver uændret på dansk, men er på engelsk ændret fra "safety phrases" til "precautionary statements"
 • signalord (f.eks. fare, advarsel) erstatter fareangivelserne.

Nye piktogrammer i rød ramme erstatter gradvist de kendte orange faresymboler.

Download vores plakat og folder  Forklaring af farepiktogrammerne.

Napo i .... Pas på: Kemikalier!


© Napo Consortium

Klassificering

I de fleste tilfælde skal leverandørerne selv afgøre, om et stof eller en blanding skal klassificeres. Det kaldes selvklassificering.

I nogle tilfælde bliver beslutningen om klassificeringen af et kemikalie truffet på EU-plan for at sikre korrekt risikohåndtering. Det drejer sig normalt om de farligste stoffer:  kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller respiratoriske allergener, biocidholdige produkter eller plantebeskyttelsesmidler. Alle tidligere harmoniserede klassificeringer for stoffer i henhold til den tidligere lovgivning (direktivet om farlige stoffer) er blevet konverteret til CLP-harmoniserede klassificeringer. Det er obligatorisk for leverandørerne at anvende denne harmoniserede klassificering og mærkning.

Vigtigste punkter

 • Hold øje med nye etiketter og sikkerhedsdatablade (SDS)
 • Uddan medarbejderne til at forstå og genkende de nye oplysninger på etiketterne
 • Kontrollér, at anvendelsen af stoffet eller blandingen er dækket af SDS'et og ikke frarådes
 • Følg vejledningen på de nye etiketter og i sikkerhedsdatablade
 • Kontrollér, om klassificeringen er ændret
 • Vurdér risiciene for medarbejderne, og opdatér om nødvendigt arbejdspladsvurderingerne
 • Hvis du er arbejdsgiver, skal disse oplysninger videreformidles til medarbejderne
 • Kontakt leverandøren, hvis du har spørgsmål til den nye etiket eller sikkerhedsdatabladet

Kilde: GD for Beskæftigelse

Mærkning

Leverandører skal mærke et stof eller en blanding, der er indeholdt i emballagen, i henhold til CLP, før de markedsfører stoffet eller blandingen, enten når:

 • et stof er klassificeret som farligt
 • en blanding indeholder et eller flere af de stoffer, der er klassificeret som farlige over en vis tærskel.


OSHwiki-artikel om mærkning af kemikalier

Hvornår vil forordningen få fuld anvendelse?

CLP-forordningen trådte i kraft den 20. januar 2009 og vil gradvist erstatte direktivet om klassificering og mærkning af farlige stoffer (67/548/EØF) og direktivet om farlige præparater (1999/45/EF). Begge direktiver vil blive ophævet den 1. juni 2015.

Vigtige datoer:

 • 1. december 2010, hvor stoffer skal omklassificeres
 • 1. december 2012, hvor stoffer, der allerede findes på markedet, skal mærkes i overensstemmelse med CLP-forordningen
 • Fra 1. juni 2015 skal blandinger (tidligere kaldt præparater) klassificeres i henhold til CLP
 • 1. juni 2017, hvor produkter, der allerede findes på markedet, skal ommærkes og omemballeres

Fortegnelse over klassificering og mærkning

Fortegnelsen over klassificering og mærkning (C&L) er en database, som indeholder generelle klassificerings- og mærkningsoplysninger om anmeldte og registrerede stoffer modtaget fra producenter og importører. Den indeholder også en liste over juridisk bindende harmoniserede klassificeringer (bilag VI til CLP-forordningen). Den er oprettet og vedligeholdes af ECHA.

Medlemsstater, producenter, importører og downstream-brugere kan foreslå, at klassificeringen og mærkningen af et stof harmoniseres over hele EU. Oplysninger vil også kunne findes i fortegnelsen. CLP hænger tæt sammen med REACH-forordningen.

Yderligere oplysninger