Flersprogethed i EU-OSHA

Image

Flersprogethed er et vigtigt element i inkluderende kommunikation i Den Europæiske Union og i enhver paneuropæisk organisation. Ved at gøre information, analyser og værktøjer udviklet af EU-OSHA tilgængelige på mange sprog kan agenturet nå ud til flere menneker.

På tværs af sprogbarriererne

For at udbrede sine budskaber mest muligt har EU-OSHA bragt flersprogethed ind i sine daglige aktiviteter. Agenturet deltager desuden i innovative projekter på dette område i samarbejde med andre organisationer i EU.

For EU-OSHA er flersprogethed både et uomgængeligt grundlæggende princip og et pragmatisk valg, der hjælper agenturet med at udføre sin mission.

EU-OSHA bestræber sig på at tænke kreativt og arbejde omkostningseffektivt på, at agenturets aktiviteter er tilgængelige for EU's borgere, uanset hvilket sprog, de taler. Et par eksempler:

Visse af de materialer, som EU-OSHA producerer, findes på 25 europæiske sprog. Andre, såsom visse publikationer, oversættes efter anmodning fra de nationale focal points. De nationale focal points spiller en aktiv rolle i at vurdere behovet for oversættelse og overvåge kvaliteten heraf.

EU-OSHA's websted

Det meste af indholdet på EU-OSHA's websted er flersproget. Hovedafsnittene og alle højdepunkter og nyhedsmeddelelser, der offentliggøres på webstedet, er tilgængelige på 25 sprog.

I 2017 vandt EU-OSHA sammen med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer Den Europæiske Ombudsmands pris for god forvaltning i kategorien "Excellence in citizen/customer focused services delivery" (fremragende levering af borger-/kunderettede tjenesteydelser) for sit innovative arbejde med et projekt, der letter håndteringen af oversættelse af flersprogede websteder.

Kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø sigter mod at øge bevidstheden herom i hele Europa og nå ud til så mange mennesker og små virksomheder som muligt. EU-OSHA anser det for vigtigt, at kampagnerne er inkluderende, og agenturet får derfor alt det vigtigste kampagnemateriale oversat til 25 sprog, herunder kampagnewebstedet, som er det vigtigste center for kampagnerelaterede oplysninger og værktøjer. De øvrige kampagnematerialer og publikationer tilbydes til de nationale focal points til oversættelse, som kan afgøre, hvilke de anser for at have størst værdi for dem.

Hjælp til at sikre oversættelser af høj kvalitet

EU-OSHA har sammen med Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer (CdT) og Den Europæiske Unions Publikationskontor gennemført et projekt til ajourføring og udvidelse af de flersprogede tesaurusser for terminologi inden for arbejdsmiljø. Målet har været at hjælpe oversætterne med at opnå ensartede, præcise og ajourførte versioner af arbejdsmiljørelaterede tekster.

Den flersprogede tesaurus er nu integreret i systemet til styring af indholdet på EU-OSHA's websted. Den indeholder 2 000 nye termer med direkte oversættelser, definitioner, henvisninger til kilder og sammenhænge i IATE (Den Europæiske Unions interinstitutionelle terminologidatabase, der vedligeholdes af CdT), og i EuroVoc (Publikationskontorets flersprogede tesaurus). Alle oversættelser er revideret af agenturets nationale focal points for at sikre, at de er korrekte.

Termerne anvendes til at mærke publikationer og andre typer indhold, så der kan søges på arbejdsmiljødata på en lettere og mere effektiv måde.

Inden for rammerne af kampagnen om et sikkert og sundt arbejdsmiljø har EU-OSHA desuden udarbejdet glossarer på særlige arbejdsmiljørelaterede områder. De findes på kampagnewebstedet og i de pågældende afsnit på agenturets websted.