Nationale knudepunkter

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur er en netværksorganisation med et "knudepunkt" i hver medlemsstat samt i EFTA-landene (Den Europæiske Frihandelssammenslutning), kandidatlandene og de potentielle kandidatlande. Derved kan EU-OSHA med større succes bidrage til at skabe sundere, sikrere og mere produktive arbejdspladser, eftersom informationsudvekslingen bliver større.

Knudepunkterne udpeges af hver enkelt statslig myndighed som officielle repræsentanter for EU-OSHA i det pågældende land, og knudepunkterne er typisk de kompetente nationale arbejdsmiljømyndigheder, og det er dem, der først og fremmest bidrager til gennemførelsen af EU-OSHA’s arbejdsprogrammer.

Hver knudepunkt leder sit eget trepartsnetværk bestående af statslige organer og repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Dette netværk bidrager til EU-OSHA’s arbejde og formidlingen af produkter og oplysninger til de nationale aktører. Derudover deltager knudepunkterne i planlægningen og gennemførelsen af EU-OSHA's kampagner samt i udnævnelsen af nationale eksperter til agenturets grupper og seminarer.