Montenegro

I Montenegro er det arbejds- og socialministeriet, der gennem arbejdstilsynet er ansvarligt for kontrollen med gennemførelsen af arbejdsmiljølovgivningen (Republikken Montenegros officielle tidende nr. 79/04) og for, at de bestemmelser, som vedtages på grundlag af andre, lignende arbejdsmiljøforanstaltninger, overholdes, medmindre loven forskriver, at kontrollen med overholdelsen af bestemmelserne, når det gælder særlig virksomhed, skal varetages af andre myndigheder. Under arbejdsinspektoratet ligger afdelingen for arbejdstilsyn. Afdelingen ledes af arbejdstilsynschefen. Medarbejderne i afdelingen er dels tilsynsinspektører, der overvåger ansættelsesforholdene, dels tilsynsinspektører med ansvar for arbejdsmiljøaktiviteter. Ud over de lovbestemte arbejdsopgaver og tilladelser er arbejdsmiljøinspektøren ansvarlig for følgende tilsynsrelaterede opgaver: :


  • undersøge generelle bestemmelser, kollektive aftaler, ansættelseskontrakter, afgørelser, certifikater og enkeltbestemmelser, optegnelser og anden dokumentation på arbejdsmiljøområdet,
  • undersøge alvorlige personskader på arbejdspladsen, kollektive ulykker og dødsfald. Ved siden af afdelingens aktiviteter blev der oprettet et trepartsudvalg om sociale spørgsmål i overensstemmelse med socialudvalgsbestemmmelserne (Montenegros officelle bulletin nr. 16/07), der varetog rollen som det økonomiske og sociale udvalg, som tidligere havde haft en flerpartsstruktur og omfattede ikkestatslige organisationer. Enheden beskæftigede sig med arbejdsmiljøspørgsmål, og erhvervsmedicin blev for nyligt et område under socialudvalget. I slutningen af 2009 blev der vedtaget en strategi for forbedring af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i Montenegro 2010 - 2014 sammen med en handlingsplan for gennemførelsen. Ved siden af regeringen repræsenteres arbejdsmarkedsparterne af arbejdstagerforbundet i Montenegro og arbejdsgiverforeningen i Montenegro. Pensions- og invalideforsikringen og sygeforsikringskassen har en vigtig rolle i arbejdsmiljøsystemet, hvor alle arbejdstagere skal være forsikret. Oplysninger om arbejdsskader, erhvervssygdomme, arbejdsrelaterede sygdomme og erhvervshandicap skal sendes til arbejds- og socialministeriet på begæring og en gang om måneden og hvert kalenderår, som slutter den 31. januar det efterfølgende år. Arbejdsmiljøsystemet i Montenegro omfatter også organisationer, som er bemyndigede til at varetage arbejdsmiljøopgaver, både juridiske og fysiske personer, som opfylder kravene ud fra et personalemæssigt synspunkt og opfylder organisatoriske, tekniske eller andre betingelser i henhold til forskrifterne fra arbejds- og socialministeriet. Disse organisationer har følgende opgaver:
  1. undersøgelse (vurdering) af teknisk dokumentation for at vurdere hensigtsmæssigheden af de forebyggende foranstaltninger, tekniske bestemmelser og standarder på arbejdsmiljøområdet med henblik på at sikre overensstemmelse med arbejdstagerbeskyttelsen i bygninger, for hvilke der er udarbejdet teknisk dokumentation for arbejdsprocesser, som skal udføres i disse,
  2. uddannelse og kontrol af arbejdstagerkvalifikationer med henblik på sikker udførelse af arbejdet,
  3. job i henhold til artikel 36 i arbejdsmiljølovgivningen,
  4. forberedelse af risikovurderingsaktiviteter sammen med forslag til foranstaltninger til eliminering af risiciene,
  5. periodiske undersøgelser og afprøvninger af udstyr, personligt udstyr og sikkerhedsudstyr,
  6. periodiske undersøgelser og testninger af elektriske og andre installationer,
  7. undersøgelse af arbejdsmiljøforhold (fysiske, kemiske og biologiske farer, belysning og mikroklima).

Derudover findes der bemyndigede sundhedsorganer, den ikkestatslige organisation Udruženje zaštite na radu Crne Gore samt forsikringsselskaber.


Focal points' contact details