EU-institutionerne

Som et af EU's decentraliserede agenturer er EU-OSHA et selvstændigt EU-organ, der opretholder tætte forbindelser, både formelle og uformelle, med EU-institutionerne og mange EU-organer og -agenturer. Forbindelseskontoret i Bruxelles spiller en vigtig rolle i bevarelsen af disse forbindelser.

EU-OSHA leverer information til EU-institutionerne såvel som til medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og fagfolk på arbejdsmiljøområdet. Institutionerne er blandt de primære brugere af agenturets produkter og tjenester.  Af formelle relationer kan nævnes følgende:

  1. EU-OSHA spiller en central rolle i gennemførelsen af EU's politikker på arbejdsmiljøområdet, navnlig EU's strategiske ramme for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
  2. EU-OSHA's bestyrelse omfatter repræsentanter for Europa-Kommissionen (Kommissionen) og en observatør udpeget af Europa-Parlamentet (Parlamentet)
  3. Bidraget til EU-OSHA's budget fastsættes gennem EU's almindelige budgetprocedure.
  4. Der er indført forskellige ansvarlighedsmekanismer, der sikrer fuld rapportering fra EU-OSHA til institutionerne om agenturets aktiviteter

Der opretholdes også uformelle relationer:

  1. EU-OSHA indbyder institutionelle repræsentanter til at deltage i sine forskellige projekter og netværk. Kommissionens tjenestemænd sidder regelmæssigt i rådgivende udvalg eller styringskomitéer for EU-OSHA's projekter. Foredragsholdere eller andre aktører fra Kommissionen, Europa-Parlamentet eller EU's organer indbydes til EU-OSHA-konferencer.
  2. EU-OSHA samarbejder med institutionerne om projekter og arrangementer og med Rådet om formandskabsprogrammer. Agenturet stiller bl.a. ekspertise, foredragsholdere og ordstyrere til rådighed og leverer anden støtte i forbindelse med arrangementer i formandskabsregi. Der afholdes også fælles arrangementer med Europa-Parlamentet.
  3. EU-OSHA deltager i EU-institutionernes udvalg og netværk såsom Kommissionens Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen og Udvalget af Arbejdstilsynschefer.
  4. EU-OSHA informerer og samarbejder regelmæssigt med det formelle europæiske udvalg for den sociale dialog og dets sektordialogudvalg.

Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet

  • Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender: EU-OSHA rapporterer regelmæssigt til EMPL-udvalget.  Udvalget briefes hyppigt om EU-OSHA's arbejdsprogram og aktiviteter, og et løbende samarbejde med relevante medlemmer af Europa-Parlamentet er stablet på benene. 

EU-Rådet

  • EU-Rådet.  EU-OSHA samarbejder systematisk med EU-Rådet omkring dets aktiviteter, navnlig via dets netværk af nationale focal points og via medlemmerne af trepartsbestyrelsen.  Agenturet yder også bistand til de lande, der er værter for det roterende formandskab for Rådet, via sine nationale netværk og i samarbejde med de faste repræsentationer ved EU baseret i Bruxelles.