Europa-Parlamentets pilotprojekt om ældre arbejdstageres sikkerhed og sundhed

Projektet “Safer and healthier work at any age – occupational safety and health (OSH) in the context of an ageing workforce” (sikrere og sundere arbejde i alle aldre - arbejdsmiljø i tilknytning til en aldrende arbejdsstyrke), blev iværksat og finansieret af Europa-Parlamentet (se Den Europæiske Unions Tidende af 29.2.2012, II/230 - II/231) og blev gennemført af EU-OSHA på Europa-Kommissionens vegne.

Europa-Parlamentets målsætning var at undersøge, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres i betragtning af udfordringerne i tilknytning til en aldrende arbejdsstyrke, og at bistå den politiske udvikling på dette område. Projektet, som agenturet har gennemført, giver et omfattende overblik over problemstillinger i forbindelse med aldring, arbejde og arbejdsmiljø, og omfatter en analyse af politikker og initiativer, som tager sigte på arbejdsstyrkens aldring i EU. Projektet tog desuden hensyn til Eurofounds undersøgelser inden for bæredygtigt arbejde.

Der findes en interaktiv visuel præsentation af projektets vigtigste resultater, herunder data om demografi, beskæftigelse, arbejdsvilkår og sundhed, og eksempler på arbejdsmiljøpolitikker og relaterede politikker i Europa, som tager sigte på udfordringerne i tilknytning til en aldrende arbejdsstyrke. 

Rapporter, som er udarbejdet i løbet af projektet:

GENEREL ANALYSE

Safer and healthier work at any age - Final overall analysis report (sikrere og sundere arbejde i alle aldre - endelig analyserapport) – rapporten sammenfatter resultaterne af projektet og indeholder politiske anbefalinger og henstillinger til forskellige typer målgrupper på forskellige niveauer.

 

DEN ALDRENDE ARBEJDSSTYRKE OG KONSEKVENSER FOR ARBEJDSMILJØET

 •  Sammendrag og informationsark
 • Women and the ageing workforce: implications for occupational safety and health - A research review (kvinder og den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen – en forskningsgennemgang). Baseret på skrivebordsundersøgelser

   

  POLITIKKER, STRATEGIER OG PROGRAMMER

  Analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker, strategier og programmer vedrørende befolkning og arbejdsstyrkens aldring – rapporten ser nærmere på udfordringerne i tilknytning til en aldrende arbejdsstyrke på arbejdsmiljø- og politikområder, som har indvirkning herpå, f.eks. beskæftigelse og sociale anliggender, folkesundhed og uddannelse.

   

  REVALIDERING OG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDET 

  Revalidering og tilbagevenden til arbejdet: Analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker, strategier og programmer.

  Forskningsgennemgang om revalidering og tilbagevenden til arbejdet - udført ved hjælp af skrivebordsundersøgelser med det formål at tilvejebringe en overordnet sammenfatning af den viden og de henstillinger, der findes på området

  Indgående beskrivelse af ni casestudier om programmer for revalidering/tilbagevenden til arbejdet – beskrivelserne omfatter eksperters, interessenters eller deltageres holdninger.

   

  PÅ NATIONALT PLAN

  Safer and healthier work at any age - Country inventories (sikre og sundere arbejde i alle aldre - landeoversigter) - oplysningerne blev indsamlet gennem skrivebordsundersøgelser udført af de nationale eksperter i hvert land og suppleret af diskussionsgrupper med deltagelse af arbejdsmiljøformidlere og -eksperter i ti medlemsstater

  Sprogversioner af landeoversigterne

   

  GOD PRAKSIS OG RESSOURCER

  Safer and healthier work at any age: an analysis of workplace good practice and needs for support (sikrere og sundere arbejde i alle aldre: en analyse af god praksis på arbejdspladsen og behov for støtte) – rapporten sammenfatter resultaterne af casestudierne og de kvalitative undersøgelser.

  24 casestudier af god praksis på arbejdspladsen – casestudierne indeholder de erfaringer, som de involverede i tiltagene indhøstede, og små virksomheders holdninger og behov.

  Sikrere og sundere arbejde i alle aldre: Gennemgang af ressourcer for arbejdspladser

   

  Flersproget e-vejledning om håndtering af arbejdsmiljøet for en aldrende arbejdsstyrke

  Konference for interessenter

  På en konference for interessenter i Bruxelles den 22. september 2015 blev projektets vigtigste resultater og konklusioner præsenteret for politiske beslutningstagere på medlemsstats- og EU-plan.

  Læs mere om konferencen

  Dette projekt støtter kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2018-19" - “Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre” og giver baggrundsinformation om kampagnen.