Forvaltningen af EU-OSHA

Forvaltning er den proces, der består i at fastlægge strategiske mål og strategisk retning, og at sikre ansvarlighed.

EU-OSHA er en trepartsorganisation, der har forpligtet sig til forsvarlig forvaltning. Til forsvarlig forvaltning hører en række elementer som åbenhed og lydhørhed, gennemsigtighed, overholdelse af regler, effektivitet, gennemslagskraft og ansvarlighed.

Som EU-agentur har bestyrelsen og dens forretningsudvalg sammen med den administrerende direktør en afgørende rolle i gennemførelsen af principperne for forsvarlig forvaltning.

Hvorfor forvaltning har betydning

Gennem forsvarlig forvaltning sikres det, at agenturets aktiviteter afspejler bredere interesser, opfylder interessenternes forventninger og er relevante for de berørte. Det sikrer effektiv og virkningsfuld tildeling af de menneskelige og økonomiske ressourcer, som er nødvendige for at nå målene. Forsvarlig forvaltning fremmer ansvarligheden over for interessenterne og EU's borgere ved at øge gennemsigtigheden

De følgende afsnit beskriver, hvordan EU-OSHA opnår forsvarlig forvaltning.

Vigtigste beslutningstagere

Den administrerende direktør: Bestyrelsen udnævner agenturets administrerende direktør i henhold til grundforordningen. Embedsperioden er fem år, og genudnævnelse kan finde sted én gang.

Bestyrelsen: Bestyrelsen fastlægger agenturets strategier og mål og holder den administrerende direktør ansvarlig. Den består af repræsentanter fra EU's-medlemsstater fra:

  • myndigheder
  • arbejdsgivere
  • arbejdstagere
  • samt repræsentanter fra Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet udpeger en uafhængig ekspert uden stemmeret.

Repræsentanter fra EØS/EFTA-landene og fra en række andre EU-agenturer sidder også i bestyrelsen som observatører.

Formandskabet for bestyrelsen går på skift mellem repræsentanterne for de tre interessegrupper myndigheder, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Forretningsudvalget: Dette er en mindre styringsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer. Det fører tilsyn med udarbejdelse og gennemførelse af bestyrelsens beslutninger.

Rådgivende grupper giver agenturet strategisk vejledning og feedback om vores arbejde. Gruppernes medlemmer udpeges af bestyrelsen og består af personer fra arbejdstager- og arbejdsgivergrupper samt myndigheder.

Gennemsigtighed og ansvarlighed

Gennemsigtighed er en forudsætning for ansvarlighed.

For at sikre gennemsigtigheden gør agenturet centrale dokumenter offentligt tilgængelige. Disse dokumenter omfatter virksomhedsstrategi, programmeringsdokumenter og aktivitetsrapporter, årsbudgetter og -regnskaber samt Revisionsrettens årsberetninger.

Den administrerende direktør, ledende medarbejdere og medlemmerne af bestyrelsen skal oplyse om deres interesser (jf. EU-OSHA's politik for interessekonflikter). Referaterne af bestyrelsesmøderne er offentligt tilgængelige.

Der er indført en række ansvarlighedsordninger.

Som anvisningsberettiget skal den administrerende direktør på grundlag af en henstilling fra Rådet have decharge fra Europa-Parlamentet for gennemførelsen af budgettet.

Bestyrelsen spiller desuden en vigtig rolle ved, at den vedtager den konsoliderede årlig aktivitetsrapport og afgiver en udtalelse om årsregnskabet. Endvidere træffer bestyrelsen beslutning om udnævnelse og genudnævnelse af direktøren. Bestyrelsen vedtager derudover agenturets virksomhedsstrategi, programmeringsdokumenter og årsbudgetter.

Agenturet støtter sig til interne kontrolrammer, der har til formål at sikre, at dets kontrolmål opfyldes. Agenturet har derfor etableret organisationsstrukturen og de interne kontrolsystemer, så de er i overensstemmelse med den ramme og det risikomiljø, det opererer i.

Som et led i de interne kontrolsystemer, der er iværksat for at sikre lovlighed og formel rigtighed, anvender agenturet særlige foranstaltninger til at forebygge og afsløre svigagtig adfærd, herunder en strategi for bekæmpelse af svig.

EU-OSHA er underlagt interne og eksterne revisioner, der giver uafhængig rådgivning, udtalelser og anbefalinger om de interne kontrolsystemers kvalitet og funktion og om agenturets overholdelse af bl.a. EU's finansforordning.

Bestyrelsen har tilsluttet sig den europæiske adfærdskodeks for god forvaltningsskik.

Se medlemmerne af bestyrelsen og forretningsudvalget, og få mere at vide om deres rolle.