You are here

EU-OSHA's forvaltning

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA er en trepartsorganisation, der går ind for god forvaltningsskik. God forvaltningsskik omfatter en række elementer såsom åbenhed og lydhørhed, gennemsigtighed, overholdelse af gældende regler, effektivitet og ansvarlighed.

Da EU-OSHA er et EU-agentur, spiller bestyrelsen og dets forretningsudvalg sammen med direktøren en grundlæggende rolle for gennemførelsen af principperne for god forvaltningsskik.

Hvorfor god forvaltningsskik er vigtig

God forvaltningsskik sikrer, at agenturets aktiviteter afspejler bredere interesser, opfylder interessenternes forventninger og er relevante for de berørte parter. Det sikrer, at der effektivt tildeles menneskelige og finansielle ressourcer til opfyldelse af målene.  Ved at styrke gennemsigtighed fremmer god forvaltningsskik ansvarligheden over for interessenterne og EU-borgerne.

I følgende afsnit beskrives, hvordan EU-OSHA tilvejebringer god forvaltningsskik.

Vigtige beslutningstagere

Direktøren: Bestyrelsen udnævner agenturets direktør i overensstemmelse med forordningen om agenturets oprettelse. Mandatperioden er på fem år, og genudnævnelse kan kun finde sted én gang.

Den nuværende direktør er Dr Christa Sedlatschek. Hun er ansvarlig for agenturets ledelse, bistås af det overordnede personale og står til ansvar over for bestyrelsen.

Bestyrelsen: Bestyrelsen fastsætter agenturets strategier og mål og holder direktøren ansvarlig. Den består af repræsentanter for:

  • regeringer
  • arbejdsgivere
  • arbejdstagere
  • Europa-Kommissionen.

Bestyrelsesformandsposten roterer mellem repræsentanterne for de tre interessegrupper, nemlig regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Forretningsudvalget: Dette er en mindre styringsgruppe bestående af medlemmer af bestyrelsen. Det fører tilsyn med forberedelsen og gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger.

De rådgivende grupper giver agenturet strategisk vejledning og feedback på vores arbejde. Deres medlemmer udpeges af EU-OSHA og dets bestyrelse og omfatter enkeltpersoner fra arbejdstager- og arbejdsgivergrupper og regeringer.

Tilvejebringelse af gennemsigtighed og ansvarlighed

Gennemsigtighed er en forudsætning for ansvarlighed.

For at sikre gennemsigtighed offentliggør agenturet vigtige dokumenter. Disse dokumenter omfatter agenturets strategi, programmeringsdokumenter og aktivitetsrapporter, årlige budgetter, regnskaber og beretninger fra Revisionsretten.

Direktøren, det overordnede personale og medlemmerne af bestyrelsen skal redegøre for deres interesser (Læs EU-OSHA’s politik om interessekonflikter). Referaterne af bestyrelsens møder offentliggøres.

Der er blevet indført en række ordninger vedrørende ansvarlighed.

Europa-Parlamentet skal efter henstilling fra Rådet meddele decharge til direktøren i dennes egenskab af anvisningsberettiget for gennemførelsen af budgettet.

Bestyrelsen spiller også en vigtig rolle, idet den afgiver en udtalelse om direktørens årlige aktivitetsrapport og årsregnskaber og vedtager agenturets årsberetning. Endvidere træffer bestyrelsen beslutning om ansættelse og udskiftning af direktøren. Bestyrelsen vedtager også agenturets strategi, programmeringsdokumenter og årlige budgetter.

Agenturet er underlagt et sæt interne kontrolstandarder, der skal sikre opfyldelsen af dets mål. Som følge heraf indførte agenturet den organisatoriske struktur og de interne kontrolsystemer, der er i overensstemmelse med standarderne og det risikomiljø, som det opererer i.

Som led i de interne kontrolsystemer, der er indført for at sikre lovlighed og formel rigtighed, gennemfører agenturet særlige foranstaltninger til at forebygge og afsløre svigagtig adfærd, herunder en strategi til bekæmpelse af svig.

EU-OSHA er underlagt interne og eksterne revisioner, i forbindelse med hvilke der tilvejebringes uafhængig rådgivning, udtalelser og henstillinger om de interne kontrolsystemers kvalitet og funktion og om agenturets overholdelse af EU's finansforordning og andre bestemmelser.

Bestyrelsen vedtog den europæiske kodeks for god forvaltningsskik.

Se medlemskab af bestyrelsen og forretningsudvalget og få mere at vide om deres rolle.