Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER).

EU-OSHA's europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) er en omfattende undersøgelse, som ser på, hvordan arbejdsmiljørisici håndteres i praksis på de europæiske arbejdspladser.

Tusindvis af virksomheder og organisationer i hele Europa opfordres til at udfylde et spørgeskema om:
  • generelle arbejdsmiljørisici, og hvordan de håndteres
  • psykosociale risici såsom stress, mobning og chikane
  • drivkræfter og hindringer for effektiv arbejdsmiljøhåndtering
  • inddragelse af medarbejdere i arbejdsmiljøspørgsmål.

Resultaterne fra denne spørgeundersøgelse suppleres af sekundæranalyser, som omfatter en række tilbundsgående undersøgelser med fokus på specifikke emner. Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder anvendes i disse undersøgelser for at bidrage til en bedre forståelse af de væsentligste undersøgelsesresultater.

ESENER-3 (2019)

Den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse om nye risici og risici i fremvækst (ESENER-3) er blevet gennemført i 2019. Feltarbejdet omfatter over 45 000 virksomheder inden for alle størrelseskategorier og brancher i 33 europæiske lande. 

De første resultater er nu tilgængelige. Yderligere rapporter og en datavisualisering følger i 2020 og derefter.

ESENER-2 (2014)

Feltarbejdet til den anden bølge af ESENER blev udført i sommeren/efteråret 2014. Undersøgelsen giver et uvurderligt opdateret øjebliksbillede af, hvordan risici på arbejdspladsen – og især nye risici og risici i fremvækst – håndteres i Europa.

Det øgede fokus på nye risici og risici i fremvækst betyder, at svarene har kastet nyt lys over områder, der hidtil ikke har været undersøgt tilstrækkeligt, og som bliver stadig vigtigere, f.eks. psykosociale risici, der i stigende grad vækker bekymring på de europæiske arbejdspladser.

Undersøgelsen fra 2014 er endnu mere detaljeret og omfattende end den første, idet stikprøvernes størrelse er forøget med 50 %, og de nationale stikprøver i tre lande er blevet yderligere effektiviseret. ESENER-2 omfatter mikrovirksomheder med 5 til 10 ansatte og landbrugsbedrifter for første gang. Fem nye lande — Albanien, Island, Nordmakedonien, Montenegro og Serbien — er blevet føjet til de 31, der blev optaget i 2009.

Undersøgelsen omfatter bl.a. følgende emner:

  • Muskel- og knoglebesvær
  • Arbejdsmiljøledelse
  • Medarbejderdeltagelse på arbejdsmiljøområdet

ESENER tilvejebringer essentielle data til brug for beslutningstagere og forskere på nationalt og europæisk plan. Der findes ingen andre informationskilder på EU-plan om, hvordan virksomhederne håndterer arbejdsmiljøet. ESENER spiller en central rolle ved at hjælpe EU-OSHA med at tilvejebringe oplysninger, der kan sammenlignes mellem landene, og som kan bidrage til beslutningstagningen på arbejdsmiljøområdet.

Den interaktive undersøgelsesside giver dig mulighed for at visualisere og dele ESENER-data.

Allerede offentliggjort:

Sekundæranalyserne af denne mere udførlige undersøgelse omfatter flere nøgleområder og udmønter sig i følgende:

ESENER 2014-datasættet kan tilgås via UK Data Archive (UKDA) ved University of Essex og GESIS.

ESENER-1 (2009)

Den første ESENER-undersøgelse, som blev gennemført i 2009, omfattede næsten 36 000 interviews med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Alle EU's medlemsstater samt Tyrkiet, Norge og Schweiz var omfattet af undersøgelsen, som således dækkede i alt 31 lande. Deltagerne kom fra organisationer i den private og offentlige sektor med mindst 10 ansatte.

Den interaktiveundersøgelsesside giver dig mulighed for at visualisere og dele ESENER-data.

Se de vigtigste resultater:

  • Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) – Håndtering af arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen (2010): oversigtsrapport på engelsk og sammendrag på 24 sprog

Du kan også downloade resultaterne af den sekundære analyse:

Andre undersøgelser og statistikker vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen


ESENER 2009-datasættet kan tilgås via UK Data Archive (UKDA) ved University of Essex og GESIS.