Arbejdsmiljølovgivning

Der er vedtaget en lang række arbejdsmiljømæssige EU-foranstaltninger på grundlag af artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EU-direktiver er juridisk bindende og skal gennemføres i medlemsstaternes nationale lovgivning.

EU's direktiver fastsætter mindstekrav og grundlæggende principper, såsom princippet om forebyggelse og risikovurdering samt arbejdsgivernes og arbejdstagernes ansvar. En række EU-retningslinjer tager sigte på at fremme gennemførelsen af EU-direktiver samt EU-standarder, som vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer.

EU's strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027, som blev bekendtgjort i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder, fastsætter nøgleprioriteterne og de nødvendige tiltag for at forbedre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Strategirammen anlægger en trepartstilgang med fokus på de tre centrale mål: foregribelse og håndtering af forandringer, bedre forebyggelse og øget beredskab.

Mere information om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kan findes på webstedet for Europa-Kommissionens GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

Følgende afsnit giver information om EU-lovgivningen, gennemførelsen heraf og andre praktiske dokumenter om arbejdsmiljø opstillet efter emne.