You are here

Arbejdsmiljølovgivning

På grundlag af artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er der blevet vedtaget en lang række EU-foranstaltninger på arbejdsmiljøområdet. EU-direktiver er retligt bindende og skal gennemføres i national ret af medlemsstaterne.

EU-direktiverne fastsætter minimumskrav og grundlæggende principper såsom princippet om forebyggelse og risikovurdering samt arbejdsgivernes og arbejdstagernes ansvar. En række europæiske retningslinjer skal lette gennemførelsen af EU-direktiverne og de europæiske standarder, der vedtages af europæiske standardiseringsorganisationer.

Yderligere oplysninger om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kan fås på webstedet for Europa-Kommissionen, GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion. I EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 fastlægges nogle centrale strategiske mål med henblik på at reducere forekomsten af arbejdsulykker og erhvervssygdomme i EU.

De følgende afsnit indeholder emneopdelte oplysninger om EU-lovgivningen, dens gennemførelse og andre praktiske dokumenter om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.