Nationale bestemmelser om arbejdsmiljø

National legislation on safety and health at work

EU-direktiverne fastsætter minimumsstandarderne for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. EU-direktiverne gennemføres via medlemsstaternes nationale lovgivning.

Medlemsstaterne kan frit vedtage strengere regler til beskyttelse af arbejdstagerne, men deres lovgivning skal overholde mindstekravene. Lovkravene på arbejdsmiljøområdet kan derfor variere fra land til land i EU.

En fortegnelse over de nationale gennemførelsesforanstaltninger findes sidst i resuméet af hvert direktiv i afsnittet om europæiske direktiver på EU-OSHA's websted. Hvis du f.eks. vælger rammedirektivet om arbejdsmiljø, vises et link til en EUR-Lex-webside med en fortegnelse over de nationale gennemførelsesbestemmelser for dette direktiv.

Europa-Kommissionen har foretaget en evaluering af den praktiske gennemførelse af EU-direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i EU's medlemsstater (2015), som også er opsummeret i en kortere sammenfattende rapport.

Flere oplysninger om de nationale arbejdsmiljøbestemmelser findes også i OSHwiki-artiklerne om de nationale ordninger.

Du kan få flere oplysninger om de nationale bestemmelser i en medlemsstat ved at kontakte EU-OSHA-knudepunktet i den pågældende medlemsstat.