Forskning i arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser

Image

I 2017 indledte EU-OSHA en forskningsaktivitet af fire års varighed om arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser, som slutter med udgangen af 2020. Forskningsaktiviteten fører til EU-OSHA's kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2020-22, som fokuserer på muskel- og knoglelidelser.

Formålet med aktiviteten er at fremme og støtte forebyggelse af muskel- og knoglelidelser og håndtere kroniske arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser på arbejdspladsen. Dette opnås ved at afdække og øge bevidstheden om samt give vejledning om god praksis til de nationale myndigheder, arbejdsgivere og sektororganisationer.

Aktivitetens målsætninger er:

 • at anvende eksisterende forskning og nye data til at skabe bedre forståelse for de underliggende årsager til muskel- og knoglelidelser i forskellige sektorer og erhverv
 • at identificere succesfulde initiativer til at forebygge og håndtere muskel- og knoglelidelser og fremme dem blandt en bred målgruppe
 • at sætte gang i en debat om støtte til forebyggende foranstaltninger på nationalt plan blandt politiske beslutningstagere og fagfolk inden for arbejdsmiljø
 • at fremme en vellykket langsigtet reintegration af arbejdstagere med muskel- og knoglelidelser ved at identificere effektive ordninger og foranstaltninger.

Forskningsopgaverne omfatter litteraturanmeldelser, indsamling og analyse af data, casestudier og identificering af bedste praksis, praktiske værktøjer og uddannelse samt bevidstgørelsesmaterialer.

Der er en række indgangsvinkler til projekterne og andre aktiviteter. 

 

Forskning, politik og praksis om forebyggelse af muskel- og knoglelidelser

Arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser vækker fortsat stor bekymring trods årtiers investeringer i forebyggelse af dem på alle niveauer. Dette projekt spørger hvorfor og anbefaler nye strategier til at tackle spørgsmålet, navnlig:

 • bedre forståelse af nye risici for og faktorer, der bidrager til arbejdsbetingede muskel- og knoglelidelser
 • identificering af de dermed forbundne udfordringer
 • identificering af mangler i de nuværende strategier på både politisk niveau og på arbejdspladsen
 • undersøgelse af effektiviteten og kvaliteten af interventioner på arbejdspladsen og risikovurderinger.

Se hovedrapporterne og de tilknyttede publikationer

Oversigt over fakta og tal om muskel- og knoglelidelser

Vi har brug for et præcist billede af forekomsten af muskel- og knoglelidelser samt omkostninger og demografi i hele Europa for at støtte de politiske beslutningstagere i EU og på nationalt plan.

Projektet giver dette ved at indsamle og analysere data fra relevante og pålidelige officielle kilder for at forbedre vores forståelse af de underliggende årsager til muskel- og knoglelidelser. Dette letter og tilskynder til flere og mere målrettede politikinstrumenter i EU og på nationalt plan.

Projektet sigter også mod en tidligere identifikation af nye og nyopståede risici på arbejdspladsen for at sikre mere rettidige og effektive interventioner.

Arbejde med kroniske muskel- og knoglelidelser

Arbejdsmiljø spiller en rolle med hensyn til at støtte arbejdstagere med smertefulde muskel- og knoglelidelser i at fortsætte med at arbejde og sikre, at arbejdet ikke forværrer deres tilstand. Dette opnås ved at identificere og vurdere hensigtsmæssige tilpasninger, som sætter arbejdstagerne i stand til at fortsætte i deres job.

Denne forskning bygger på elementet om tilbagevenden til arbejdet i projektet om sundhed og sikkerhed for ældre arbejdstagere. Det har til formål at øge viden om og forbedre adgang til vigtige oplysninger til støtte for beskæftigelse af personer med smerter som følge af muskel- og knoglelidelser.

Der identificeres praktiske løsninger, herunder enkle foranstaltninger, der skal støtte arbejdstagerne i at forsætte med at arbejde og tilskynde dem til at indberette symptomer tidligt.

Se hovedrapporterne og de tilknyttede publikationer

Uddannelsesressourcer til arbejdspladsen

Der ydes ressourcer til støtte for erhvervsuddannelse og introduktion og til brug i sikkerhedsbriefinger og drøftelser om arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Disse tager udgangspunkt i de allerede tilgængelige ressourcer, som skal hjælpe lærere med at gennemføre klasseaktiviteter om muskel- og knoglelidelser for elever i alderen 7-11 år ved hjælp af Napo-film.

Filmen Napo i … let belastningen handler udelukkende om muskel- og knoglelidelser, og Napo i … Tilbage til en sund fremtid indeholder scener om muskel- og knoglelidelser. Hver relevant scene i filmene har en uddannelsesaktivitet med læringsmål og et aktivitetsoverblik. Materialerne er ideelle til diskussioner eller gruppearbejde efter at have set Napo-filmen.

Projektet omfatter også "situationskort", som beskriver situationer på arbejdspladsen fra det virkelige liv vedrørende muskel- og knoglelidelser, som også er ideelle til gruppediskussioner. Hvert kort indeholder lige akkurat nok oplysninger til at forstå spørgsmålet og den pågældende situation, og det er op til deltagerne at undersøge eventuelle løsninger sammen. 

Værktøjskasse til forebyggelse af muskel- og knoglelidelser

Der er samlet en række praktiske værktøjer, som skal givet øget viden om muskel- og knoglelidelser og støtte forebyggelsen deraf på arbejdspladsen.

Projektets væsentligste resultat er en offentligt tilgængelig database med links til allerede eksisterende materiale om muskel- og skeletbesvær i Europa:

 • publikationer
 • casestudier
 • vejledning
 • praktiske værktøjer
 • audiovisuelle materialer

Se hovedrapporterne og de tilknyttede publikationer

Mangfoldighed i arbejdsstyrken og muskel- og knoglelidelser

Europas arbejdsstyrke bliver stadig mere mangfoldig som følge af:

 • tilstrømningen af migranter og flygtninge, som er arbejdstagere
 • det stigende antal af andengenerationsmigranter, som er arbejdstagere
 • flere kvinder på arbejdsmarkedet
 • flere ældre arbejdstagere takket være politikker om aktiv aldring
 • bedre synlighed og deltagelse af LGBTI-personer, som er arbejdstagere
 • øget deltagelse af arbejdstagere med handicap.

Disse grupper oplever ofte arbejdsforhold, som er værre end gennemsnittet. De opdeles ofte i specifikke sektorer eller på arbejdspladser, som har dårlige arbejdsforhold, en højere risiko for muskel- og knoglelidelser og en større indvirkning på sundheden.

Projektet dokumenterer forholdet mellem muskel- og knoglelidelser og arbejdsstyrkens mangfoldighed og afdækker god praksis på området med fokus på migrantarbejdere og kvinder og LGBTI-personer, som er arbejdstagere.

Se hovedrapporterne og de tilknyttede publikationer

Muskel- og knoglesundhed og fremtidens arbejdstagere

EU-OSHA arbejder tæt sammen med ENETOSH om at samle oplysninger om forskning, god praksis og praktiske værktøjer om muskel- og knoglelidelser rettet mod unge. De vigtigste resultater lægges i databasen om muskel- og knoglelidelser, som er udviklet i forbindelse med projektet "Værktøjskasse til forebyggelse af muskel- og knoglelidelser" og aktiviteter under kampagnen om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Tilgængeligt materiale:

Langvarige statiske arbejdsstillinger og muskel- og knoglelidelser

Opmærksomheden rettes i stigende grad mod muskel- og knoglelidelser i forbindelse med langvarigt siddende og stående arbejde.

Forekomsten af langvarigt siddende arbejde er steget (f.eks. kontorarbejde), men der findes begrænset rådgivning om praktisk forebyggelse. Langvarigt stående arbejde er en risikofaktor i forbindelse med lændesmerter og lidelser i underekstremiteterne.

Dette projekt øger bevidstheden og giver praktiske råd om risici for og løsninger på langvarigt stillesiddende og -stående arbejde.

OSHwiki-artikler:

Participatorisk ergonomi for at forhindre muskel- og knoglelidelser

"Participatorisk ergonomi" henviser til arbejdstagere, vejledere og andre relevante parter, som i fællesskab afdækker og tackler de arbejdsrelaterede risici, der kan føre til skader og sundhedsmæssige problemer. Deltagerne opfordres til at afdække og fjerne de risici på deres arbejdspladser, der kan forårsage eller forværre muskel- og knoglelidelser.

Som eksempel kan nævnes akavede arbejdsstillinger, repetitivt arbejde og det at skulle anvende kraft. Processen kan hjælpe arbejdsgivere med at gennemføre de mest effektive løsninger.

Der er dog ikke tilstrækkelig bevidsthed om processen og viden om, hvordan man udfører den i praksis. Projektet indeholder oplysninger og enkle ressourcer til at imødekomme disse behov, herunder casestudier.

Psykosociale risikofaktorer og muskel- og knoglelidelser

Der er beviser, der tyder på, at psykosociale risici og muskel- og knoglelidelser er så tæt forbundne, at de bedst løses sammen. Der er enighed om, at mange faktorer bidrager til udviklingen af muskel- og knoglelidelser på arbejdspladsen, især fysiske aspekter (akavede arbejdsstillinger, kraftfulde bevægelser, repetitive opgaver mv.).

Nyere forskning har fokuseret på de psykosociale elementer af muskel- og knoglelidelser på arbejdspladsen, f.eks. lav jobtilfredshed, konkurrerende krav, ringe kontrol over arbejdet og dårlig social støtte.

Dette projekt øger vores forståelse af sammenhængen mellem psykosociale risici og muskel- og knoglelidelser ved at tilbyde vejledning og eksempler på god praksis.

Telearbejde

Telearbejde har hjulpet virksomhederne med at udvikle sig og overleve under COVID-19-pandemien. Samtidigt har det imidlertid også øget arbejdstagernes risiko for at udvikle muskel- og skeletbesvær og psykiske helbredsgener. EU-OSHA gennemfører på dette område en række forskningsaktiviteter med det formål at gå mere i dybden med denne form for arbejde, og hvilke konsekvenser det har for muskel- og skeletbesvær set med arbejdstagernes, arbejdsgivernes og de politiske beslutningstageres øjne.

Se vigtige rapporter, relaterede publikationer og praktiske værktøjer

OSHwiki-artikler:

Branchespecifikke og tematiske ressourcer

Muskel- og skeletbesvær vækker særlig bekymring inden for en række brancher og faggrupper. Der er forsket i den rolle, som muskel- og skeletbesvær spiller på brancheplan og inden for de enkelte erhverv, og resultaterne fremgår af tematiske artikler og andre ressourcer.

Se relaterede publikationer