You are here

Køreplan for bekæmpelse af kræftfremkaldende stoffer

Foranstaltninger til bekæmpelse af arbejdsrelateret kræft

Kræft menes at være den hyppigste årsag til arbejdsbetingede dødsfald i EU. Det er klart, at der kan gøres mere for at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede kræfttilfælde, og derfor underskrev seks europæiske organisationer den 25. maj 2016 en aftale, hvori de indvilger i frivilligt at gennemføre en række foranstaltninger, der skal øge bevidstheden om risikoen ved at blive udsat for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, og udveksle eksempler på god praksis.

De deltagende organisationer er

 • det østrigske forbundsministerium for arbejdsmarkedsanliggender, sociale anliggender og forbrugerbeskyttelse
 • BUSINESSEUROPE (europæiske arbejdsgivere)
 • Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 • Europa-Kommissionen
 • Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation
 • det nederlandske social- og beskæftigelsesministerium.

Underskriverne af aftalen har udarbejdet en køreplan for foranstaltningerne, som vil blive gennemført fra 2016 til 2019. Medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, forskningsorganisationer og andre organisationer i (og uden for) EU opfordres til at deltage.

Styrkelse af forebyggelsen i virksomheder

En del af de aktiviteter, der skal udvikles og gennemføres i løbet af de tre år, som aftalen gælder, består i at:

 • informere arbejdsgivere om grænseværdier og gøre dem og deres medarbejdere mere opmærksomme på risikoen for at blive udsat for kræftfremkaldende stoffer, navnlig i små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

 • informere arbejdsgivere om risikovurderingsmetoder og mulige risikostyringsforanstaltninger

 • påvirke adfærden og kulturen i produktionshallen

 • indsamle og beskrive specifikke eksempler på god og omkostningseffektiv praksis med hensyn til bestemte kræftfremkaldende stoffer, der gøres tilgængelige for SMV'er, og som det er realistisk, at de kan følge

 • opmuntre medlemsstaterne og organisationerne til at tilbyde at påtage sig rollen som mentor eller partner, idet de fører an på et bestemt område under foranstaltningerne, f.eks. med hensyn til en særlig gruppe af kræftfremkaldende stoffer eller en bestemt sektor.

Navnlig mindre virksomheder med begrænsede erfaringer om god praksis vil sandsynligvis kunne drage fordel af foranstaltningerne. Det er desuden initiativtagernes håb, at den øgede bevidsthed vil føre til nyskabelser med hensyn til produktionsprocesser, hvor kræftfremkaldende stoffer erstattes af sikrere alternativer. 

Vejen frem

De seks organisationer opfordrer alle til at træffe foranstaltninger, sikre god praksis og øge bevidstheden for at forebygge eksponering for kræftfremkaldende stoffer.

Begrebet god praksis skal fortolkes bredt og omfatter alle initiativer, der understøtter arbejdstageres og arbejdsgiveres bestræbelser på at beskytte mod kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Blandt eksempler kan nævnes tekniske foranstaltninger, informationsaktiviteter, risikovurderingsværktøjer, sektorspecifikke tilgange, foranstaltninger baseret på forebyggelseskultur, samarbejde mellem virksomheder, samarbejde mellem medlemsstater, forskningsinstitutter og økonomiske sektorer osv.

Organisationerne anmodes om at offentliggøre deres (forventede) initiativer og/eller deres vilje til at samarbejde med andre som led i køreplanen. En liste over initiativer ventes offentliggjort den 1. juli 2016.

Initiativer kan indsendes på adressen http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Vejen frem

Målet er, at foranstaltningerne hurtigt skal iværksættes og frembringe resultater. 

EU-OSHA hjælper med at fremme foranstaltningerne og vil bistå partnerne med at tilrettelægge et arrangement en gang om året med det formål at øge bevidstheden og vurdere de fremskridt, der er gjort. Desuden vil EU-OSHA's kampagne om sunde arbejdspladser i 2018-2019 handle om farlige stoffer, idet der knyttes tråde til køreplanen og dens mål.

I foranstaltningerne indgår en række aktioner, som involverer to EU-rådsformandskaber, idet de indledes under Nederlandenes formandskab i 2016 og afsluttes under Østrigs i 2019.

Yderligere oplysninger

Læs aftalen for at få detaljerede oplysninger om, hvad partnerne har forpligtet sig til.

Se køreplanen for at få alle detaljerne om de planlagte fælles bestræbelser på at begrænse forekomsten af arbejdsrelateret kræft.

I OSHwiki findes der relaterede artikler om

Læs pressemeddelelsen fra det nederlandske kontaktpunkt for arbejdsmiljø

Resultaterne fra konferencen i Amsterdam om arbejdsbetinget kræft den 23-25. maj 2016