Køreplan for kræftfremkaldende stoffer

Tiltag til bekæmpelse af erhvervsbetinget kræft

Kræft vurderes at være den hyppigste årsag til erhvervsbetingede dødsfald i EU. Der kan helt klart gøres mere for at nedbringe antallet af erhvervsbetingede kræfttilfælde, og derfor underskrev seks europæiske organisationer den 25. maj 2016 en aftale om at deltage i en frivillig handlingsplan, der skal øge bevidstheden om risiciene ved eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen og udveksle god praksis.

Partnerne var:

Aftalen blev fornyet den 28. november 2019 og underskrevet af det finske social- og sundhedsministerium og det tyske arbejds- og socialministerium, som takkede Østrig og Nederlandene og de fire europæiske partnere (Europa-Kommissionen, EU-OSHA, EFS og BUSINESSEUROPE) for deres engagement.

På det tyske formandskabs konference "STOP kræft på arbejdspladsen" den 9. og 10. november 2020, som var organiseret af det tyske arbejds- og socialministerium (BMAS) og det tyske arbejdsmiljøinstitut (BAuA), præsenterede partnerne i køreplanen en ny strategi for 2020-2024.

Strategi for 2020-2024

For perioden 2020-2024 er følgende fire mål blevet opstillet:

  • Skabe større opmærksomhed blandt virksomheder og arbejdstagere om risiciene ved eksponering for kræftfremkaldende stoffer og behovet for forebyggende tiltag i hele Europa.
  • Hjælpe virksomheder og arbejdstagere med at forebygge eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen og minimere virkningerne på arbejdsstyrken.
  • Mobilisere interessenter og øge inddragelsen af relevante parter for at mangedoble indsatsen i Europa.
  • Fokusere på innovation for at danne bro mellem forskningsresultater og virksomhedernes behov.

Deltagelse i køreplanen

Fra 2021 vil partnerne i køreplanen indlede en række forskellige aktiviteter for at opnå en større virkning, alt sammen med henblik på af forebygge arbejdstagernes eksponering for kræftfremkaldende stoffer. Disse såkaldte "udfordringer" vil alle bidrage til at nå de fire vigtigste mål. Udfordringerne ledes og gennemføres af små hold af partnere i køreplanen. De har dog brug for input fra andre, for at det kan lykkes. Ud over de otte partnere, der er nævnt ovenfor, vil flere lande tilslutte sig aktiviteterne. Desuden er organisationer i hele Europa blevet tilskyndet til at deltage i en eller flere af disse udfordringer og bidrage til at gennemføre dem.

Indsendelse af initiativer kan ske her: https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Vejen frem

EU-OSHA hjælper med at fremme ordningen og vil bistå partnerne med at tilrettelægge arrangementer, som skal øge bevidstheden og vurdere de fremskridt, der er gjort. Ordningen omfatter et handlingsprogram, der inddrager flere af EU's rådsformandskaber. EU-OSHA vil hjælpe med at organisere og fremme disse arrangementer og aktiviteterne i køreplanen.

Yderligere oplysninger

Se de nærmere oplysninger i køreplanen for den planlagte fælles indsats for begrænse erhvervsbetinget kræft.

I OSHwiki findes der relaterede artikler om:

Besøg vores webside om EU-OSHA's undersøgelse blandt arbejdstagere om kræftrisikofaktorer

Beretning fra det tyske EU-formandskabs konference den 9.-10. november 2020 og sammendrag af konferencen

Beretning fra det finske EU-formandskabs konference den 27.-28. november 2019

EU-OSHA's køreplansarrangement — A+A den 18. oktober 2017 — Sammendrag af seminar online

Beretning fra Amsterdamkonferencen om erhvervsbetinget kræft den 23.-25. maj 2016

Europas kræfthandlingsplan