Køreplan for bekæmpelse af kræftfremkaldende stoffer

Foranstaltninger til bekæmpelse af arbejdsrelateret kræft

Kræft menes at være den hyppigste årsag til arbejdsbetingede dødsfald i EU. Det er klart, at der kan gøres mere for at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede kræfttilfælde, og derfor underskrev seks europæiske organisationer den 25. maj 2016 en aftale, hvori de indvilger i at gennemføre en række foranstaltninger, der skal øge bevidstheden om risikoen ved at blive udsat for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, og udveksle eksempler på god praksis.

De deltagende organisationer er:

Aftalen blev fornyet den 28. november 2019 og blev underskrevet af det finske social- og sundhedsministerium og det tyske arbejds- og socialministerium, som takkede Østrig og Nederlandene for deres engagement, foruden de fire europæiske partnere (Europa-Kommissionen, EU-OSHA, ETUC og BUSINESSEUROPE).

Aftalens underskrivere har udarbejdet en køreplan for ordningen. Medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, forskningsorganisationer og andre organisationer i (og uden for) EU opfordres til at deltage.

Læs den nye aftale for at se, hvad partnerne præcist har forpligtet sig til.

Styrkelse af forebyggelsen i virksomheder

En del af de aktiviteter, der skal udvikles og gennemføres i løbet af de tre år, hvor aftalen gælder, består i at:

  • informere arbejdsgivere om grænseværdier og gøre dem og deres medarbejdere mere opmærksomme på risikoen for at blive udsat for kræftfremkaldende stoffer, navnlig i små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
  • informere arbejdsgivere om risikovurderingsmetoder og mulige risikostyringsforanstaltninger
  • påvirke adfærden og kulturen i produktionshallen
  • indsamle og beskrive specifikke eksempler på god og omkostningseffektiv praksis med hensyn til bestemte kræftfremkaldende stoffer, der gøres tilgængelige for SMV'er, og som det er realistisk, at de kan følge
  • opmuntre medlemsstaterne og organisationerne til at tilbyde at påtage sig rollen som mentor eller partner, idet de fører an på et bestemt område under foranstaltningerne, f.eks. med hensyn til en særlig gruppe af kræftfremkaldende stoffer eller en bestemt sektor.

Navnlig mindre virksomheder med begrænsede erfaringer om god praksis vil sandsynligvis kunne drage fordel af foranstaltningerne. Det er desuden initiativtagernes håb, at den øgede bevidsthed vil føre til nyskabelser med hensyn til produktionsprocesser, hvor kræftfremkaldende stoffer erstattes af sikrere alternativer.

Deltagelse i køreplanen

De seks organisationer opfordrer alle til at træffe foranstaltninger, sikre god praksis og øge bevidstheden for at forebygge eksponering for kræftfremkaldende stoffer.

Begrebet god praksis skal fortolkes bredt og omfatter alle initiativer, der understøtter arbejdstageres og arbejdsgiveres indsats for at yde beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Som eksempler på dette kan nævnes tekniske foranstaltninger, informationsaktiviteter, risikovurderingsværktøjer, sektorspecifikke tilgange, foranstaltninger baseret på forebyggelseskultur, samarbejde mellem virksomheder, samarbejde mellem medlemsstater, forskningsinstitutter og økonomiske sektorer osv.

Organisationerne anmodes om at offentliggøre deres (forventede) initiativer og/eller deres vilje til at samarbejde med andre som led i køreplanen.

Initiativer kan indsendes på adressen http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Vejen frem

EU-OSHA hjælper med at fremme foranstaltningerne og vil bistå partnerne med at tilrettelægge et arrangement én gang om året for at øge bevidstheden om emnet og vurdere de fremskridt, der er sket. Desuden vil EU-OSHA's kampagne om sunde arbejdspladser i 2018-19 handle om farlige stoffer, idet der knyttes tråde til køreplanen og dens mål.

I foranstaltningerne indgår en række aktioner, som involverer to EU-rådsformandskaber, idet de indledes under Nederlandenes formandskab i 2016 og afsluttes under Østrigs i 2019.

Yderligere oplysninger

Se køreplanen for at få alle detaljerne om de planlagte fælles bestræbelser på at begrænse forekomsten af arbejdsrelateret kræft.

I OSHwiki findes der relaterede artikler om:

EU-OSHA's årlige køreplansarrangement — A+A 18. oktober 2017 — Sammenfattende onlinerapport

Beretning fra det finske EU-formandskabs konference, 27.-28. november 2019

Beretning fra Amsterdam-konferencen om erhvervsbetinget kræft, 23.-25. maj 2016