Arbejdsrelateret

Et af de største sundhedsproblemer, som arbejdspladser overalt i Europa — og resten verden — står over for, er arbejdsrelateret kræft. Denne sygdom vurderes til i 2015 at have været årsag til 53 % af alle arbejdsrelaterede dødsfald i EU-medlemsstaterne og andre udviklede lande. Ifølge køreplanen for kræftfremkaldende stoffer fra 2016 opstår der som følge af udsættelse for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladser i EU årligt ca. 120.000 arbejdsrelaterede kræfttilfælde, som fører til ca. 80.000 dødsfald årligt.

Stråling, stress og andre faktorer, der er relateret til arbejdets tilrettelæggelse og vilkår, har imidlertid ligeledes sammenhæng med arbejdsrelateret kræft. Endvidere tyder den seneste evidens på, at kræft muligvis kan forårsages af arbejdsmæssig eksponering for hormonforstyrrende stoffer (f.eks. visse pesticider) eller nanomaterialer.

Disse alarmerende statistiske oplysninger har ført til handling. I 2017 forpligtede Europa-Kommissionen sig til at beskytte arbejdstagere mod erhvervsbetinget kræft gennem et initiativ vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Dette er til dels blevet opnået ved at revidere direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener med henblik på at fastsætte eksponeringsgrænser for almindelige kræftfremkaldende kemiske agenser på europæiske arbejdspladser.

Se vores projekt: Undersøgelse af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa