Стратегията на Инспекцията по труда на Норвегия, основана на риска: подпомагане на спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа (случай NO1)

Keywords:

Органът за инспекция по труда на Норвегия отговаря за надзора на над 220 000 наземни предприятия, за да насърчава безопасността и здравето при работа. В настоящото проучване на конкретен случай се описва стратегията, основана на риска, която Органът използва, за да оптимизира плановете за инспекции, и как се постига тази цел.

С помощта на редица източници на информация — от сигнали до официални доклади — инспекторите прилагат стратегията и експертния си опит, за да достигнат до отраслите, предприятията и работната сила, изложени на най-сериозните рискове. В стратегията са застъпени различни проблеми, свързани с работната среда, и има потенциал тя да бъде заимствана, за да се подобрят условията в държавите — членки на ЕС.

Изтегляне in: en