Преглед на успешни бенчмаркинг инициативи за здравословни и безопасни условия на труд

Keywords:

В рамките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) бенчмаркингът е дефиниран като „планиран процес, чрез който една организация сравнява своите процеси и производителност, свързани със здравето и безопасността, с други организации, за да научи как да намали злополуките и лошото здраве, да подобри спазването на законодателството за здравето и безопасността и/или да намали разходите за съответствие“. С помощта на това определение основната цел на този проект беше да се направи преглед на схемите за бенчмаркинг на здравословните и безопасни условия на труд (OSH), които са създадени в сектора, в държавата членка или на европейско ниво. Изследването също така има за цел да направи оценка на ползите, които такива схеми могат да предоставят, както и техните ограничения, и да идентифицира ключовите фактори и основните пречки за техния успех.

Изтеглянеin: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |