Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Внедряване на усъвършенствана роботика и основани на изкуствен интелект системи за автоматизация на задачите: движещи сили, пречки и препоръки

Keywords:

Остарелите разпоредби и съпротивата на работещите могат да са пречки пред успешното въвеждане на коботи на работното място по отношение на безопасността и здравето при работа (БЗР). Въпреки това е доказано, че фирмите, които действат навреме, като съсредоточават усилията си върху подобряване на комуникацията в рамките на дружеството, подобряване на приобщаването на работещите и на изживяването им при работа, на информираността относно нормативната уредба и на диалога, улесняват и подобряват внедряването на тези технологии.

В тази кратка информация за политиката се разглеждат пречките и факторите за БЗР, посочени от различни дружества, които са внедрили усъвършенствани роботи или системи, базирани на изкуствен интелект, за автоматизиране на задачи.

Изтегляне in: de | en | et |