Advanced robotic automation: comparative case study report

Усъвършенствана роботизирана автоматизация: сравнителен доклад от проучване на конкретен случай

Keywords:

Усъвършенстваната роботика и системите, базирани на изкуствен интелект, за автоматизиране на когнитивни и физически задачи са обещаващи в много сектори. Настоящият доклад допринася за изследванията в областта на тяхното прилагане и управление на работните места в Европа, особено по отношение на безопасността и здравето при работа.

Представени са резултатите от 11 проучвания на конкретни случаи, разработени от EU-OSHA, в които се изтъкват възможностите, предизвикателствата, движещите сили и пречките за безопасно въвеждане на такива системи. Препоръките са съсредоточени върху настоящата и бъдещата употреба, особено по отношение на ориентираното към човека проектиране и мерките за подпомагане на приемането от страна на работниците.

Изтегляне in: en