Улесняване приемането на основани на ИИ системи на работното място и свеждане до минимум на организационното въздействие

Keywords:

С всяка нова технология, внедрена на работното място, могат да възникнат нови рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР) на работниците. Въпреки че някои са очевидни по време на процеса на внедряване, други могат да възникнат едва след време.

В настоящия обзор на политиката са обсъдени ползите от инженеринга на устойчивостта. Постоянното наблюдение на критичните компоненти на системата, идентифицирането на области за подобряване, реагирането при прекъсвания и извличането на поуки от опита са основни аспекти на инженеринга на устойчивостта. Те могат да бъдат прилагани от дружествата за подпомагане на работещите при приемането и правилното използване на нови роботизирани системи или приложения, базирани на изкуствен интелект.

Изтегляне in: cs | de | en | fi | fr | hu | it |