Прогнозно проучване относно кръговата икономика и нейното въздействие върху здравословните и безопасни условия на труд Етап 2 — микросценарии

Keywords:

Преходът към кръгова икономика изисква нови модели за дейността и нови начини на работа, които могат да доведат до нови рискове за здравето и безопасността на работещите. В настоящия доклад са представени резултатите от етап 2 от настоящото прогнозно проучване относно кръговата икономика.  Включени са диалози със заинтересованите страни от четири семинара през 2022 г.

По време на тези семинари участниците разгледаха бъдещите възможности и набелязаха конкретни последици за безопасността и здравето при работа (БЗР). Въз основа на тези обсъждания в доклада са представени основните действия, необходими за оформяне на ориентиран към човека подход към БЗР при прехода към европейска кръгова икономика.

Изтегляне in: en