Прогнозно проучване относно кръговата икономика и нейното въздействие върху БЗР: процес и основни констатации

Keywords:

Политиките и инициативите на ЕС се фокусират върху по-устойчиви екологични практики. Наред със смекчаването на последиците от изменението на климата, тези развития ще окажат влияние и върху работните места, както и върху безопасността и здравето при работа (БЗР). EU-OSHA оценява въздействието на кръговата икономика и нейните потенциални последици за безопасността и здравето при работа (БЗР) до 2040 г.

В настоящия обзор на политиката е представен преглед на процеса и основните констатации от фаза 1 и фаза 2 на прогнозното проучване на EU-OSHA относно бъдещото въздействие на кръговата икономика, като се подчертават потенциалните ѝ възможности и рискове за БЗР.

Изтегляне in: bg | cs | en | es | fr | pl |