You are here

Акценти

14/09/2018

В рамките на организирания от EU-OSHA семинар под надслов „Защита на работниците в основаната на онлайн платформи икономика“ бяха представени констатациите от проучване на регулацията на рисковете за безопасността и здравето при работа, потенциално произтичащи от работата в онлайн платформи.

10/09/2018

Като част от кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2018—2019 г., EU-OSHA публикува два информационни бюлетина, всеки от които е достъпен на няколко езика.

„Законодателна рамка относно опасните вещества на работното място“ предлага ясно и практично резюме на приложимото право на ЕС в тази област.

03/09/2018
Sexual harassment and violence infographics

Сексуалният тормоз и насилието на работното място често водят до много сериозни последици за жертвите. В две инфографики се посочват основни данни по тези въпроси, като се разясняват концепциите и се набляга върху необходимостта да се гледа много сериозно на тези въпроси.

Запознайте се с тях и разпространете информацията

Научете повече за стреса, свързан с работата

23/08/2018

Партньори на кампанията „Визия нула“ от целия свят се стремят към елиминиране на трудовите злополуки, болестите и вредите на работното място. Проучвания на отделни случаи от дружества в Германия, Обединеното кралство и Саудитска Арабия показват, че здравословните и безопасни условия на труд и ефективността могат да се постигнат паралелно.

12/08/2018

Вие работите с опасни вещества или управлявате хора, които работят с такива вещества? Нуждаете ли се от повече информация за това как да оценявате и управлявате рисковете? Ако сте отговорили положително на тези въпроси, запознайте се с изчерпателната нова база данни на EU-OSHA с практически инструменти и насоки във връзка с опасните вещества, съдържаща връзки към ключови ресурси и аудиовизуални инструменти от държавите членки, ЕС и други източници.

09/08/2018

Основните заключения от общия анализ на второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2) на EU-OSHA, на ad hoc модула от 2013 г.

02/08/2018

Електронното ръководство VeSafe е интерактивен многофункционален инструмент за информация за рисковете за безопасността на превозните средства при работа. Той обхваща безопасно шофиране, транспорт до работното място и работа по пътищата или близо до пътищата. Резултат на съвместно усилие на EU-OSHA и Европейската комисия, ръководството включва много примери за добра практика и общ преглед на съответните регламенти.

24/07/2018

EU-OSHA вече приема кандидатури за награди за добри практики за здравословни работни места за 2018—2019 г.

Ако правите реални и трайни подобрения на безопасността и здравето при работа (БЗР), като контролирате опасни вещества, споделете с нас. Журито се интересува от реални примери за иновативно и ефикасно подобрение на БЗР, както и от доказателства за приложимостта в друга работна среда.

12/07/2018

EU-OSHA подкрепя световната кампания „Визия нула“ и допринася за разпространението на посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки. Подходът за превенция „Визия нула“ обединява трите измерения на безопасността, здравето и доброто физическо и психическо състояние на всички нива на работа. Благодарение на своята гъвкавост кампанията „Визия нула“ е от полза за всяко работно място, всяко предприятие и всеки отрасъл във всички региони на света.

02/07/2018

„Зеленото председателство“ на Австрия ще популяризира устойчивото развитие и ще акцентира върху три области от значение за целия ЕС: сигурност и миграция; осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез дигитализиране; и стабилност в съседните държави. Освен това в рамките на неговия мандат се очаква да приключат и преговорите по изменението на Директивата относно канцерогените.

Повече информация

Pages