Výhľadová štúdia o obehovom hospodárstve a jeho vplyve na BOZP: Ako zlepšiť vyhliadky pre najviac postihnuté odvetvia

Keywords:

Environmentálne udržateľné postupy získavajú čoraz väčšiu podporu vďaka zmenám v politike EÚ a súvisiacim iniciatívam. Agentúra EU-OSHA posudzuje vplyv obehového hospodárstva a jeho potenciálne dôsledky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) až do roku 2040.

Táto stratégia vychádza z najnovšej výhľadovej štúdie agentúry EU-OSHA o budúcich dôsledkoch obehového hospodárstva. Možnosti vyplývajúce z jeho zistení ponúkajú tvorcom politík a zainteresovaným stranám príležitosť zlepšiť vyhliadky BOZP v štyroch z najviac postihnutých odvetví: stavebníctve, energetike, výrobe a doprave.

Prevziať in: en | fi | pl |