Výhľadová štúdia o obehovom hospodárstve a jeho vplyvoch na BOZP: proces a hlavné zistenia

Keywords:

Politické opatrenia a iniciatívy EÚ sa zameriavajú na environmentálne udržateľnejšie postupy. Okrem zmierňovania účinkov zmeny klímy bude mať tento vývoj vplyv aj na pracovné miesta, ako aj na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Agentúra EU-OSHA posudzuje vplyv obehového hospodárstva a jeho potenciálne dôsledky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) až do roku 2040.

V tomto dokumente o politických opatreniach sa uvádza prehľad procesu a hlavné zistenia fázy 1 a fázy 2 výhľadovej štúdie agentúry EU-OSHA o budúcom vplyve obehového hospodárstva, pričom sa zdôrazňujú príležitosti a riziká pre BOZP, ktoré potenciálne prinesie.

Prevziať in: bg | cs | en | es | fr | pl |