Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Práca pre platformy: čo sú riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a aké sú ich riešenia?

Image
diver2

© @arlington_research via Unsplash

Novým prehľadom literatúry sa sledujú problémy tých, ktorí pracujú pre digitálne platformy, počínajúc nedostatočnou sociálnou ochranou a digitálnym dohľadom až po neistotu zamestnania a príjmu. Skúma sa dosah týchto problémov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj nové iniciatívy a legislatíva v oblasti prevencie a riadenia rizík pre BOZP.

Vzhľadom na stúpajúci počet ľudí zamestnaných prostredníctvom digitálnych platforiem je riešenie týchto rizík a ochrana pracujúcich pre platformy jednou z najdôležitejších priorít na úrovni EÚ. Pre tvorcov politík bol spolu so správou vypracovaný politický dokument s najdôležitejšími poznatkami ako príspevok k lepšej informovanosti pri príprave politík a postupov BOZP v oblasti digitálnych platforiem.

Prečítajte si celú správu alebo sa oboznámte s hlavnými poznatkami v politickom dokumente

Share this on: