You are here

Najdôležitejšie udalosti

15/02/2018

Nová správa, v ktorej sa analyzujú zistenia druhého Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2), je venovaná širšiemu pohľadu na postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v Európe. V správe sa zdôrazňuje, že hoci sa v Európe problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevažne riešia dobre, neplatí to pre zdravotné a psychosociálne riziká. Súčasné trendy by sa mali rozšíriť, aby sa zdravotné a psychosociálne riziká riešili komplexnejšie ako súčasť praxe v oblasti BOZP.

13/02/2018

Nebezpečné látky naďalej zostávajú významným problémom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý sa dotýka miliónov zamestnancov v celej Európe. Miera vystavenia takýmto látkam a riziká s tým spojené sa však často podceňujú alebo sa im nevenuje pozornosť.

Nadchádzajúca kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky agentúry EU-OSHA vyzýva na prehodnotenie bežných mylných názorov, zvyšuje informovanosť o rizikách, šíri dobrú prax a ponúka zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných látok na pracovisku.

25/01/2018

Zaručiť bezpečnosť a zdravie zamestnancov v mikropodnikoch a malých podnikoch je hlavným bodom programu pre vedúcich odborníkov a tvorcov politík v oblasti bezpečnosti a zdravia v rámci semináru, ktorý organizuje agentúra EU-OSHA.

Komisárka Marianne Thyssenová rokovala s riadiacou radou agentúry EU-OSHA a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami o najnovších zisteniach v rámci projektu zameranom na mikropodniky a malé podniky, ktoré sú teraz k dispozícií aj v dvoch súhrnných správach.

15/12/2017

Rok 2018 sa blíži a s novým rokom klope na dvere aj kampaň „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Kampaň je zameraná na zvyšovanie informovanosti o nebezpečných chemických látkach a na podporu kultúry prevencie na pracoviskách v celej Európe.

EU-OSHA začne na jar kampaň na roky 2018 – 2019. Pevne veríme, že všetci naši partneri a zainteresované strany kampaň podporia tak efektívne, ako podporovali predchádzajúcu kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“.

12/12/2017

Video „Hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch“ pripravené v rámci projektu interaktívneho online nástroja na hodnotenie rizík (OiRA) je k dispozícii v anglickom jazyku s titulkami. Infografikou zameranou na „Hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch“ sa vo videu upozorňuje na to, že hodnotenie rizík prestavuje právny základ európskeho prístupu k prevencii úrazov, chorôb z povolania a práceneschopnosti na pracovisku.

04/12/2017

Práve sa skončila kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie na roky 2016 – 2017 a začala sa záverečná fáza príprav na otvorenie ďalšej kampane agentúry EU-OSHA s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ktoré sa má uskutočniť v apríli 2018.

Cieľom kampane na roky 2018 – 2019 je zvýšiť informovanosť o rizikách nebezpečných látok na pracovisku a podporiť kultúru prevencie rizík s cieľom tieto riziká odstrániť alebo účinne riadiť.

Viac informácií o novej kampani

Pages