You are here

Najdôležitejšie udalosti

04/12/2017

Práve sa skončila kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie na roky 2016 – 2017 a začala sa záverečná fáza príprav na otvorenie ďalšej kampane agentúry EU-OSHA s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ktoré sa má uskutočniť v apríli 2018.

Cieľom kampane na roky 2018 – 2019 je zvýšiť informovanosť o rizikách nebezpečných látok na pracovisku a podporiť kultúru prevencie rizík s cieľom tieto riziká odstrániť alebo účinne riadiť.

Viac informácií o novej kampani

07/11/2017

Dôsledkom rýchleho nárastu digitálnej ekonomiky založenej na platformách je nárast neštandardných foriem práce, napríklad príležitostnej práce, pracovnej pohotovosti a závislej samostatnej zárobkovej činnosti. Zatiaľ čo online platformy môžu rozšíriť možnosti prístupu k pracovným príležitostiam, práca založená na platformách môže viesť k fyzickým a psychosociálnym rizikám pre zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

02/11/2017

Vediete vozidlo na pracovisku alebo riadite prácu vodičov? Vo svojom najnovšom filme sa hrdina Napo pokúša zvládnuť niektoré bezpečnostné a zdravotné riziká, ktorým čelia profesionálni vodiči.

Odľahčeným spôsobom približuje také témy, ako sú údržba, nepriaznivé počasie a prípadne aj využívanie alternatívnych riešení k vedeniu vozidla. Upozorňuje na dôležitosť dobrého plánovania a prípravy vrátane bezpečného nakladania nákladu, naplánovania najefektívnejšej trasy a vyhradenia dostatočného času na bezpečné ukončenie cesty.

23/10/2017

Počas Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (23. – 27. októbra 2017) mnohí partneri kampane „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ spájajú svoje sily na podporu udržateľnej práce a zdravého starnutia. Vzhľadom na to, že zamestnanci opúšťajú trh práce v priemere vo veku 61 rokov, teda oveľa skôr ako je priemerný oficiálny vek odchodu do dôchodku (65 rokov) v EÚ, bezpečné a zdravé pracoviská pre ľudí všetkých vekových kategórií sú mimoriadne dôležité pre udržanie pracovnej sily v Európe.

10/10/2017

Svetový deň duševného zdravia si každoročne pripomíname 10. októbra. Upozorňuje na duševné choroby, ako aj na ich vplyv na život ľudí vrátane pracovného života. Tohtoročnou témou stanovenou Svetovou federáciou pre duševné zdravie je „duševné zdravie na pracovisku“.

Podľa Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku 25 % európskych občanov zažije v priebehu svojho života problémy s duševným zdravím a približne 10 % dlhodobých zdravotných problémov a zdravotných postihnutí môže súvisieť so psychickými a emocionálnymi poruchami.

Pages