Zhrnutie – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: prečo je ich výskyt stále vysoký? Dôkazy z prehľadu literatúry

Keywords:

V rámci tohto prehľadu literatúry sa skúmajú dôvody pretrvávajúceho výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov v celej EÚ. Napriek právnym predpisom a preventívnym opatreniam zostáva miera výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou vysoká.

Autori určili faktory, ktorý vplývajú na výskyt poškodení podporno-pohybovej sústavy medzi pracovníkmi vrátane meniacich sa spôsobov práce, veku a pohlavia, návykov a presdvedčení v oblasti zdravia, psychosociálnych faktorov a sociálno-ekonomických rozdielov. Dospeli k záveru, že si potrebujeme osvojiť nové prístupy k prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy a v tejto súvislosti prijali odporúčania.

Okrem iného aj prijatie holistickejšieho prístupu k hodnoteniu rizík, v rámci ktorého sa kombinujú psychické a psychosociálne faktory, ktoré vystavujú pracovníkov riziku vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: cs | da | de | el | en | fr | mt | no | pt | ro |