Európske prieskumy verejnej mienky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

V prieskumoch verejnej mienky sa zameriavame predovšetkým na názory zamestnancov. Dokážeme zhromažďovať dôveryhodné celoeurópske údaje o verejnej mienke na tému bezpečnosť a ochrana zdravia (BOZP).

Účasť na prieskumoch verejnej mienky vedie ľudí k zamysleniu a pomáha zvýšiť informovanosť o otázkach BOZP. Tieto výsledky poukazujú na význam dobrej BOZP a jej úlohu v oblasti verejného zdravia a úspešného podnikania. Pri realizácii prieskumov verejnej mienky v celej Európe sa zohľadňujú stanoviská širokej škály ľudí týkajúce sa BOZP. Výsledky nám pomáhajú pochopiť rozdiely medzi názormi ľudí rôzneho veku, pohlavia, úrovne vzdelania, z rôznych odvetví, rôzne veľkých spoločností atď.

Prieskumy verejnej mienky môžu byť užitočné aj pri odhaľovaní nových a vznikajúcich rizík, ktoré je potrebné preskúmať. V ideálnom prípade sa v budúcich prieskumoch verejnej mienky budú skúmať kľúčové témy tak sa prispeje k budúcim kampaniam Zdravé pracoviská.

Ciele

Prieskumy verejnej mienky sa vykonávajú s cieľom:

  • podporiť ročné plány riadenia agentúry EU-OSHA
  • poskytnúť cenný náhľad na názory zamestnancov
  • zvýšiť informovanosť o BOZP v celej Európe a o súvislosti medzi BOZP a zdravím
  • podnietiť diskusiu o BOZP
  • poskytnúť užitočné vnútroštátne údaje o kontaktných miestach a zintenzívniť spoluprácu
  • zlepšiť profil BOZP v médiách

Výsledky našich prieskumov verejnej mienky môžu podnietiť rozpravu a diskusiou na pracovisku, ako aj poskytnúť informácie politickým predstaviteľom na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ.

Predchádzajúce prieskumy verejnej mienky

Dosiaľ sa uskutočnilo niekoľko prieskumov verejnej mienky v snahe podporiť ciele Európskej únie v oblasti BOZP vrátane:

  • zvýšenia informovanosti a vedomostí zamestnancov o BOZP
  • poskytnutia informácií o jej prispôsobení starnúcej populácii zamestnancov
  • podpory prevencie rizík na pracovisku aj mimo neho
  • zvýšenia miery uznávania stresu súvisiaceho s prácou ako organizačnej záležitosti

Pozri výsledky našich predchádzajúcich prieskumov verejnej mienky:

Ostatné relevantné európske zdroje

Ak si chcete vytvoriť ucelenejší obraz o prieskumoch verejnej mienky týkajúcich sa BOZP, nahliadnite do týchto doplňujúcich zdrojov informácií: