Zprávy ze seminářů

Seminář „Karcinogenní látky a rakovina z povolání“

Seminář na téma „Karcinogenní látky a rakovina z povolání“ pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a hostilo německé ministerstvo práce a sociálních věcí ve svých prostorách v Berlíně ve dnech 3. a 4. září 2012. Semináře se zúčastnilo přibližně 60 osob z různých evropských zemí, Evropské komise, pracovní skupiny pro chemické látky Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, skupiny Chemex Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC), Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice při práci (SCOEL), Evropské agentury pro chemické látky a Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO). Cílem tohoto semináře bylo shrnout stávající znalosti v oblasti expozice karcinogenním látkám a příčiny a okolnosti rakoviny z povolání a projednat, jak lze těchto poznatků využít v rámci celé Evropské unie (EU) ke snížení budoucí zátěže těchto druhů rakoviny.

Event Details

Umístění: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Datum zahájení: 
03/09/2012 - 13:00
Datum ukončení: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21