Управление на веригата на доставки в селското стопанство: Стандарти и одити за подобряване на БЗР в европейския хранително-вкусов сектор

Keywords:

Рисковете за безопасността и здравето при работа (БЗР) в хранително-вкусовия сектор могат да включват, наред с другото, дълги часове, ниско заплащане, тежък психосоциален климат, както и физически опасности, свързани с вдигане на тежки товари, повтаряща се работа и химикали в селското стопанство. Широкото регулиране на сектора и фактът, че БЗР е интегрирана във веригата на доставки чрез договорно управление, подчертават значението на сертифицирането и стандартите. В настоящото изложение на политиката се посочват потенциалните ползи от тях за БЗР, настоящите им ограничения и ролята, която правителствата и създателите на политики могат да играят за тяхното подобряване.

Изтегляне in: de | en | fr | mt | pt |