Supply chains' role in promoting safety and health in construction and agriculture: the LIFT-OSH Project_summary

Резюме - Ролята на веригите за доставки за насърчаване на безопасността и здравето в строителството и селското стопанство: проектът LIFT-OSH

Keywords:

В настоящия доклад са обобщени констатациите от проучване на конкретни случаи относно практиките на пазарен лост, основани на веригата на доставки, които оказват влияние върху безопасността и здравето при работа (БЗР) в европейските сектори на строителството и хранително-вкусовата промишленост. Той разглежда както договорното, така и релационното управление, и предлага на политиците и специалистите от практиката насоки за политики, които са от значение за сектора.

Препоръките обхващат адаптирано и по-строго регулиране и установяване на ясни и прозрачни критерии за включване на БЗР. Създателите на политики трябва също така да вземат предвид предизвикателствата пред МСП и да гарантират, че безопасността и здравето при работа ще бъдат взети предвид при провеждането на търгове и обществени поръчки.

Изтегляне in: en