Резюме Подобряване на БЗР чрез веригите за доставки: пазарни инициативи в хранително-вкусовата и строителната промишленост

Keywords:

Въпреки промените в структурата на веригите на доставки в отговор на социално-икономическите фактори, ЕС и просперитетът на неговите предприятия остават неразривно свързани с техния успех. Нарастващото значение на устойчивото и етично поведение в рамките на тези дистрибуторски отношения показва значението на подобряването на БЗР и условията на труд. В настоящия доклад са представени резултатите от преглед на литературата, извършен като част от проекта на EU-OSHA относно влиянието на БЗР върху пазара във веригите на доставки, като се разглеждат по-специално два ключови сектора на ЕС: хранително-вкусовата промишленост и строителството.

Изтегляне in: de | en | fr | mt | ro | sl |