OSH Pulse — Здравословни и безопасни условия на труд на работните места след пандемията

Експресното проучване на Евробарометър Flash Eurobarometer – OSH Pulse survey, поръчано от EU-OSHA, предлага ценна информация за редица въздействия на пандемията от COVID-19 върху здравето и благосъстоянието на работещите и свързаните с това мерки на работното място, включително в съчетание с нарастващото използване на цифрови технологии на работното място.

През пролетта на 2022 са проведени телефонни интервюта с представителна извадка от 27 000 заети лица във всички държави — членки на ЕС, плюс Исландия и Норвегия.

Проучването се съсредоточава върху стресовите фактори за психичното и физическото здраве и върху мерките в областта на безопасността и здравето (БЗР), приложени на работното място. По-конкретно са засегнати следните теми:

  • Психосоциални рискови фактори, стрес и психично здраве
  • Последици за здравето
  • Превантивни мерки в областта на БЗР с акцент върху психичното здраве
  • Гледни точки и опит в областта на БЗР на работното място
  • Цифровизацията и използването на цифровите технологии

Констатациите са събрани в обзорен доклад и обобщение, като в рамките на 29 фактологични справки се представя преглед на резултатите по страни, а основните констатации са представени в инфографика.

Резултатите от проучването се използват в дейностите на EU-OSHA в областта на Цифровизацията на работатаПсихосоциалните рискове и стреса на работното място, и Подобряване на спазването на законодателството в областта на БЗР. Нови интересни заключения ще бъдат направени след задълбочен анализ на конкретни теми.